Nosice sú jedna z mestských častí mesta Púchov.

Obec leží na rozhraní Javorníkov a Považského podolia, pri výtoku Vážskeho kanála z rovnomennej vodnej nádrže, v nadmorskej výške 280 m n. m. Leží 3 km severovýchodne od centra mesta a premáva sem linka č. 6 MHD z Púchova. Tiež tu zastavujú osobné vlaky na trati Púchov – Považská Bystrica.

Pôvodne samostatná obec sa spomína od roku 1407, patrila zemianskej rodine Lieskovských. Na kóte 566,7 m sa nachádza hradisko púchovskej kultúry. V chotári obce je sídlisko lužickej kultúry a slovanské pohrebisko z veľkomoravského obdobia. V rokoch 1949 -1953 bola na Váhu vybudovaná Priehrada mládeže (Nosice), pod priehradným múrom vyviera minerálny prameň. V chotári Nosíc a Nimnice bola počas výstavby Priehrady mládeže objavená zásaditá uhličitá minerálna voda, ktorá sa od známych pramenných minerálnych vôd v tejto oblasti kvalitatívne odlišuje a jej výnimočnosť dala popud k vzniku našich najmladších kúpeľov v Nimnici.

Nosice v rokoch 1947-1960 

Juhovýchodne od obce, pri vodnej nádrži, sa v zalesnenom prostredí nachádza rekreačné stredisko Cerov. Obec Nosice povodne stála pod priehradným múrom. Po veľkej povodni 1813 sa znivočená obec“preniesla“ pod samý vrch hrebeňa. Z prenesenia sa usudzuje,že povstalo meno Nosice. Tento pôvod mena obce však úplne nezodpovedá, lebo v matrike r.k.dekanátu hornokočkovského, kde obec patrí farnosťou sú záznamy s označením „NOSICE“ešte pred touto povodňou. Meno „NOSICE“ trvalo až do roku 1906, kedy bývalý maďarský režim nanútil obci meno „Vágormos“ (čítaj Vágormoš). Po prevrate 1918 obec dostala znova svoje pôvodné staré meno. Na Vágormoš sa dnes málokto pamätá.

Pri hĺbení základovej jamy priehradného múru sa v r. 1953 pod úrovňou hladiny Váhu v kesone K-4 objavil prameň vody, čistej, ale trochu slanej. V tom istom čase vrtmajster pri inžiniersko-geologickom prieskume zistil vo vrte podozrivú vodu, ktorá šumí. Vedenie stavby a najmä štátny stavebný dozorca Ing. F. Smrček hneď zalarmoval odborníkov, zorganizoval rozsiahly hydrogeologický prieskum a po ňom nasledovali veľké zmeny technológie zakladania stavby, pretože vody sa ukázali byť vysoko agresívne. Pri hydrogeologickom prieskume sa vo viacerých vrtoch zachytila uhličitá voda s vysokou koncentráciou látok. Časté boli aj erupcie minerálnej vody z jednotlivých vrtov. To všetko vzbudilo pozornosť širokej verejnosti, a keď sa v niektorých prípadoch pracovníkov Priehrady mládeže prejavili aj pozitívne zdravotné účinky, rozšírila sa bleskurýchle fáma o zázračnej liečivosti týchto vôd. Nasledovala invázia zvedavcov, nadšencov i skutočne chorých, ktorí s túžbou po uzdravení neváhali sem prísť zo všetkých kútov našej vlasti. Zbiehali sa sem jednotlivo i v húfoch a stavba, i tak veľmi živá, vyzerala ako preplnený úľ. Stavbárom však minerálna voda narobila hlboké vrásky.

Aj napriek týmto ťažkostiam sa vodné dielo vybudovalo a z prieskumných prác sa zachovali viaceré zdroje (vrty) minerálnej vody. Pod tlakom mienky verejnosti a po overení zdravotnej prospešnosti vôd bolo rozhodnuté využiť ich kúpeľnícky na liečenie dýchacích a zažívacích ústrojov. Využili sa na to budovy stavebného zariadenia na pravom brehu priehradného jazera. Tie sa postupne dopĺňali a dnes sa tieto kúpele s ťažiskom na pitných kúrach dostávajú aj s modernizujúcim sa zaradením do povedomia.

20 000 obyvateľov. V roku 1932 bola postavená hať v Dolných Kočkovciach, ktorá bola súčasťou hydrocentrály v Ladcoch. Po roku 1945 sa mesto pomaly stávalo priemyselným centrom. Roku 1949 sa začala stavať Priehrada mládeže, ktorá bola jedným s prvých diel socializmu. Pracovalo na nej niekoľko tisíc brigádnikov, ktorí robili neodborné práce. Kôli stavbe sa musela prekladať železničná trať, likvidovať dva mosty, čiastočne zdemolovať Nosice a Milochov. Úplne zanikla dedinka Okrut. Priehradný múr je 36 metrov vysoký a takmer pol kilometra dlhý. Priehrada mládeže siaha až k Považskej Bystrici. Jej prvoradým cieľov je výroba elektrickej energie. Prameň, na ktorý pri výstavbe narazili bol vyvedený potrubiami k Nosiciam. Dnes sú to Kúpele Nimnica.

Prehliadka priehradnej hrádze Exkurzia priehradným múrom vodného diela Nosice – Priehrada mládeže je poučným zážitkom. Priehrada mládeže sa začala stavať v roku 1949 a práce na nej trvali do roku 1958. Nádrž je dlhá 12 kilometrov a široká jeden kilometer. Celkový objem je 35,9 milióna kubických metrov. Cez celé priehradné teleso vedie revízna chodba a priehradná štôlňa, ktorých prehliadka je súčasťou exkurzie. Vodné dielo slúži hlavne na výrobu elektriny.

Okrut

Ako Possessio Okruth sa obec spomínala už v roku 1408. Bola príslušenstvom lednického hradu, ale neskôr ju vlastnila aj rodina Okrucká (1571-1860), ktorá má po obci aj pomenovanie. V roku 1598 mala 5 domov, v roku 1784 už 22 domov, 22 rodín a 113 obyvateľov. Roku 1828 11 domov a 96 obyvateľov. Ľud sa zaoberal pltníctvom, roľníctvom a chovom dobytka. V roku 1955 obec Okrut zanikla kvôli výstavbe Priehrady mládeže, pričom väčšinu jej obyvateľov presídlili do Udiče. Udiči takisto prislúchli všetky nezatopené územia jej chotára. Dnes leží časť Okrut pri brehu Váhu smerom na Púchov.Erb: má pôvod v pečati, ktorej použitie sa zistilo v roku 1884. Pečatné pole vyplňuje rodinný erb Okrutskovcov. Nad korunkou sú dve ramená oproti sebe, pravé drží zástavku, ľavé šabľu.

 

 

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Nosice_(sídlo)