Primátor mesta

Mgr. Rastislav Henek – primátor mesta Púchov

rastislav_henek   

sekretariát primátora

tel.: 042 46508 64, e-mail: sekretariat@puchov.sk

Božena Sádecká, vedúca sekretariátu, tel.: 042 46508 64, e-mail: sekretariat@puchov.sk

Mgr.Peter Panvica, asistent primátora, tel.:042 46508 34, e-mail: peter.panvica@puchov.sk

Úlohy primátora mesta vyplývajú z ustanovení § 13 zákona o obecnom zriadení:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva správu mesta,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zastupuje zo zákona mesto Púchov v obchodných spoločnostiach, ktoré mesto vlastní alebo v nich má podiel : MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Podnik technických služieb mesta, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o., MEDIAL Púchov, s.r.o., Autobusová doprava Púchov, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s., FIN.M.O.S., a.s.
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta,
 • je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta,
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.

Vnútorné oddelenie

Kucejova

Ing. Edita Kucejová
vedúca oddelenia

tel.: 042 46508 33, e-mail: edita.kucejova@puchov.sk

Organizačne riadi prácu MsÚ a orgánov samosprávy, spracúva základné vnútorné predpisy mesta a mestského úradu a v spolupráci s jednotlivými oddeleniami spolupôsobí pri vypracovaní iných noriem orgánov mesta, primátora a zodpovedá za ich súlad s právnymi predpismi. Pripravuje rokovania orgánov mesta-mestského zastupiteľstva, mestskej rady. Vyhotovuje zápisnice, uznesenia, výpisy z uznesení a realizuje styk s poslancami MsZ a s výbormi výborov miestnych častí. Pôsobí ako matričný úrad. Vedie evidenciu obyvateľstva, budov, domov , bytov a jednotlivých objektov v meste. Pôsobí ako ohlasovací orgán pre hlásenie pobytu občanov. Spracováva vstupy a výstupy pre technické spracovanie registra obyvateľov. Pripravuje rozhodnutie primátora o pridelení súpisných čísiel domov a ich zmien.Zabezpečuje činnosti súvisiace so všetkými voľbami do jednotlivých orgánov. Zabezpečuje činnosti súvisiace so sčítaním ľudu, domov a bytov. Pôsobí ako správca budovy mestského úradu a všetkých budov výborov miestnych častí a požiarnych zbrojníc. Plní úlohy na úseku obrany a ochrany obyvateľstva mesta. Úlohy na úseku bezpečnosti práce,požiarnej ochrany. Zabezpečuje spisovú službu, informačnú službu, prevádzku budovy úradu, údržbu, nákup kancelárskych, pracovných prostriedkov. Na základe dožiadania orgánov a organizácií vypracováva informácie o občanoch,ktorí majú trvalý pobyt v meste. Plní úlohy a činosti vyplývajúce zo zamestnávateľskej funkcie pre pracovníkov MsÚ,MsP a funkcionárov mesta.

Kontakt

Ing. Edita Kucejová, vedúca oddelenia, tel.: 042 46508 33, e-mail: edita.kucejova@puchov.sk

Ing. Jana Savarová, matrika, tel.: 042 46508 88, e-mail: jana.savarova@puchov.sk 

Eva Drahniaková, matrika, tel.: 042 46508 88, e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Ľubica Okrajková, informátorka mestského úradu, tel.: 042 46508 11

Milan Rybárik, informátor mestského úradu, tel.:042 46508 11

Lenka Bizoňová, podateľňa a pokladňa, tel.: 042 46508 29, e-mail: lenka.bizonova@puchov.sk

Andrea Hradňanská, evidencia obyvateľov, tel.: 042 46508 22 e-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk 

Jana Trníková, hlavná pokladňa, evidencia obyvateľov, tel.: 042 46508 15, e-mail: jana.trnikova@puchov.sk

Sylvia Kupčíková, civilná a požiarna ochrana, tel.: 042 46508 14, e-mail: sylvia.kupcikova@puchov.sk

Mgr. Ľuboš Filko, správca počítačovej siete, tel.: 042 46508 40, e-mail: lubos.filko@puchov.sk

Emília Palmeová, mzdové účtovníctvo, tel.: 042 46508 38, e-mail: emilia.palmerova@puchov.sk 

Ivana Lysá, personalistika, tel.: 042 46508 38, e-mail: ivana.lysa@puchov.sk

Oddelenie dopravy a služieb

Fedorova

Mária Fedorová
vedúca oddelenia

tel.: 042 46508 16, e-mail: maria.fedorova@puchov.sk

Doprava

– Miestne komunikácie, rozkopávky, dopravné značenie, cestná zeleň popri MK, odvolacie konania na úseku dopravy.

Obchod

– na otvorenie prevádzky, povolenia občanom na predaj výrobkov – ambulantný predaj Koordinácia Podniku tech. Služieb mesta. Verejné obstarávanie.

Služby

– evidencia súkromných podnikateľov, register súkromných podnikateľov.

Bytová agenda

– evidencia žiadostí o pridelenie bytu, evidencia žiadostí o výmenu bytu.

Nebytová agenda

– evidencia žiadostí na NP, evidencia nájomných zmlúv.

Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo

– osvedčenia súkromne hospodáriacim roľníkom, evidencia chovateľov včiel, ydávanie rybárskych lístkov, zimná údržba ciest, výstavy cestovného ruchu, spracováva cestovný poriadok MAD.

Organizovanie akcií poriadaných MsÚ.

Kontakty

Jana Filová – bytové, nebytové priestory, rybárske lístky
tel. : 042/4650817, e-mail: jana.filova@puchov.sk

Miroslava Bajzová – jarmoky, ambulantný predaj, otváracie hodiny v prevádzkach, pripomienky k MAD, informácie pre turistov
tel: 042/4650817, e-mail: miroslava.bajzova@puchov.sk

Juraj Drocár – rozkopávkové povolenia, doprava, parkovacie automaty
tel.: 042/4650818, e-mail: mh@puchov.sk

Nadežda Rigová – predaj parkovacích kariet
tel.: 0908-783176, e-mail: nadezda.rigova@puchov.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Sicova

Ing. arch. Daniela Šicová
vedúca oddelenia, architekt mesta

tel.: 042 / 46 508 28
e-mail: daniela.sicova@puchov.sk

Ing. Ivana Mikušcová – odborný referent pre granty, VO
tel.: 042 / 46 508 36, e-mail: ivana.mikuscova@puchov.sk

Peter Baštuga, stavebný dozor,
tel.: 042 46508 24, e-mail: peter.bastuga@puchov.sk

Ing.Ingrid Kováčiková, stavebný úrad,
tel.: 042 46508 46, e-mail: ingrid.kovacikova@puchov.sk

Zdena Hozdeková, stavebný úrad,
tel.: 042 46508 13, e-mail: zdena.hozdekova@puchov.sk

Ing.Ladislav Molitor, stavebný úrad,
tel.: 042 46508 23, e-mail: ladislav.molitor@puchov.sk

Mgr.Martina Knížatová, životné prostredie,

tel.: 042 46508 45, e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

Ing.Martina Jankurová, ŠFRB,
tel.: 042 46508 45, e-mail: martina.jankurova@puchov.sk

Helena Jakubeková, technická príprava, reklamné zariadenia,
tel.: 042 46508 32, e-mail: helena.jakubekova@puchov.sk

Realizácia stavieb v investorstve mesta, príprava projektovej dokumentácie, s technickou a legislatívnou činnosťou.

Stavebný dozor – koordinácia stavebných prác a investičných akcií na území mesta a mestských častí.

Verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie stavebných prác v súlade so zákonom, vrátane elektronických aukcií.

Granty, dotácie a úvery – príprava projektov a žiadostí pre čerpanie finančnej pomoci z EÚ, grantov, úverov, dotácií, implementácia a riadenie získaných projektov.

Architekt mesta – správa územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov, zabezpečovanie doplnkov ÚPD, schvaľovanie PD novorealizovaných stavieb, záväzné stanoviská mesta, vyjadrenia a posudky.

Stavebný poriadok – vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudácií, ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, vydávanie súhlasov, vodohospodárske drobné stavby, prípojky na inžinierske siete. Rozhodnutia o reklamných a informačných zariadeniach, potvrdenia o existencií stavieb.

Životné prostredie – výruby a údržba drevín – rozhodnutia, ochrana ovzdušia – malé zdroje znečistenia, poplatky za znečistenie ovzdušia – rozhodnutia, správa verejnej zelene, riešenie skládok odpadu – prevencia, likvidácia komunálneho odpadu.

Štátny fond rozvoja bývania – vybavovanie žiadostí o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kompletnú obnovu (zateplenie, statické poruchy, obnova spoločných častí a zariadení), výstavbu, kúpu, nájom objektov na bývanie. Bližšie informácie o tlačivách žiadosti nájdete na interntovej stránke www. sfrb.sk.

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

ceskova

Mgr. Viera Češková

vedúca oddelenia

Úsek školstva

Mesto zriaďuje a ruší základné školy a školské zariadenia – vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky – v oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a školské zariadenia, ktoré zriaďuje – vykonáva správu škôl a školských zariadení na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu – vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami – zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov -vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky a v druhom stupni vo veciach ZŠ, ZUŠ a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a v ktorých rozhodol riaditeľ v prvom stupni – obec všeobecno-záväzným nariadením určuje školské obvody – spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania – vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanom a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení – schvaľuje návrhy zmlúv o nájme školských budov a miestností, ktorých je zriaďovateľom – eviduje, predkladá na schválenie žiadosti o poskytnutie mestského štipendia, vedie agendu jeho vyplácania a archivuje materiály.

Spoločný školský úrad (SŠÚ) Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov pre obce:

Dolné Kočkovce, Záriečie, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Lúky, Streženice, Horovce, Dohňany, Visolaje.

Vznik školského úradu:  1. júla 2004, rozhodnutím Krajského školského úradu Trenčín, ktorým potvrdzuje Mesto Púchov ako Školský úrad.

Vytvorenie SŠÚ:  zmluvami o spolupráci vyššie uvedených obcí v oblasti školstva a o stanovení podmienok o zriadení SŠÚ (v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Počet základných škôl: 8

Počet základných škôl s materskými školami: 5

Počet odborných zamestnancov SŠÚ: 1

Náplň činnosti odborného zamestnanca stanovuje Zákon NR SR č. 596/200 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernica č.7/2004-E, ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy.

Odborný zamestnanec školského úradu:

 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 (ŠŠI) a v oblasti školského stravovania,
  vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
  zabezpečuje ekonomické činnosti podľa platnej legislatívy, štatistiku a výkazníctvo,
  spolupracuje pri činnostiach a plnení úloh vyplývajúcich z vnútorných dokumentov úradu,
 • spolupracuje s inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní,
  spracováva materiály podľa požiadaviek samosprávy,
 • iné oblasti činností podľa potrieb a pokynov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. a zákonom č. 597/2003 Z.z.

Úsek sociálnych vecí a sociálnych služieb

zabezpečuje

 • sociálne – právne poradenstvo pre občanov
 • sociálnu činnosť v teréne vrátane poskytovania opatrovateľskej služby občanom mesta, ktorí sú na túto sociálnu službu odkázaní
 • metodicky usmerňuje opatrovateľskú službu
 • v zmysle zákona o soc. službách vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a opätovné posúdenie odkázanosti na soc. službu po zmene zdravotného stavu fyzickej osoby
 • vyhotovuje komplexný posudok fyzickej osoby o odkázanosti na sociálnu službu
 • a vydáva rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu v zariadení opatrovateľskej služby, rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu v zariadení pre seniorov, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti
 • kompletizuje žiadosti klientov pre posúdenie odkázanosti na soc. službu do domácnosti a do zariadenia pre seniorov, žiadosti s vybranými diagnózami do domova sociálnych služieb posiela na TSK do Trenčína, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na soc. službu kompletizuje klientovi žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby v danom zariadení
 • plní úlohu osobitného príjemcu prídavkov na deti v spolupráci s ÚPSVaR

pripravuje

 • podklady pre uzatvorenie zmluvy a vystavuje zmluvu medzi poskytovateľom a prijímateľom soc. služby, dodatky k zmluvám v súvislosti so zmenou úhrady, dohodu o ukončení platnosti zmluvy pri zastavení soc. služby
 • podklady k vyhotoveniu pracovnej zmluvy pre opatrovateľov – vedenie personálnej agendy opatrovateliek, platové zaradenie opatrovateliek podľa tabuliek, dohody o zmene pracovnej zmluvy, ukončenie výkonu OS
 • podklady k výplatám pre mzdovú učtáreň
 • podklady k úhradám za opatrovateľskú službu pre finančnú učtáreň
 • podklady k stravným lístkom pre opatrovateľky podľa nároku zo zákona
 • podklady pre vydanie rozhodnutia  o priznaní alebo zamietnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok občanom mesta,
 • podklady pre vydanie rozhodnutia  o priznaní alebo zamietnutí podpory pri narodení dieťaťa
 • podklady pre vydanie rozhodnutia  o priznaní mestského štipendia
 • podklady pre uplatnenie si príspevku na stravný lístok v školských zariadeniach pre dôchodcov, invalidných dôchodcov
 • vykonáva v určitých prípadoch funkciu procesného opatrovníka v konaní OS

vedie

 • evidenciu úhrad občanov za OS a vykonáva mesačne kontrolu odvedenej finančnej hotovosti a stanoveného predpisu úhrad od občanov za daný mesiac
 • evidenciu prijímateľov sociálnej služby
 • spisovú dokumentáciu opatrovaných občanov

spolupracuje

 • s občianskymi združeniami, cirkevnými a charitatívnymi organizáciami, vyhľadáva ťažko zdravotne postihnutých a starých občanov, žijúcich v nepriaznivých podmienkach,
 • so zariadeniami pre seniorov pri zabezpečovaní sociálnych služieb občanom mesta
 • s posudkovým lekárom pri predkladaní podkladov na spracovanie posudku o odkázanosti občana na sociálnu službu,
 • s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektmi, realizuje konzultácie s odborníkmi a sprostredkováva informácie medzi občanom a inštitúciami v obci, ale i v rámci územných obvodov príslušných orgánov – obecný úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, školy a školské zariadenia, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne a verejné inštitúcie,
 • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

sprostredkúva

 • aktivity a opatrenia zamerané na riešenie zdravotno-sociálnej situácie na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie občana, hospitalizácia občana na oddelení nemocnice, zapojenie agentúry ošetrovateľskej starostlivosti do domáceho ošetrovania opatrovaného občana
 • nevyhnutnú pomoc občanom dočasne bez prístrešia, ich umiestnenie v útulku
  riadi a kontroluje
 • úroveň poskytovania sociálnej služby v zmysle platnej legislatívy
 • koordinuje a riadi zamestnancov opatrovateľskej služby

vybavuje

 • dožiadania orgánov štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
 • agendu súvisiacu s hláseniami v sociálnej oblasti a vyhotovením ročných výkazov,

koordinuje

 • činnosti súvisiace s umiestnením občanov v štátnych zariadeniach sociálnych služieb i v zariadeniach neštátneho charakteru
 • komunitnú prácu , a to mapuje lokalitu obce, zber demografických údajov, analýzu potrieb občanov lokality a využitie podkladov, najmä pre operatívne stanovenie cieľov svojej práce v krátkodobom a dlhodobom horizonte,
 • vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc; pracuje s komunitou v jej prirodzenom prostredí,
 • základné poradenstvo ( zisťuje osobnú , rodinnú a sociálnu anamnézu) a poskytuje občanovi individuálnu pomoc
 • spolupôsobí pri riešení sociálnych problémov občanov a poskytovaní sociálnej pomoci

Úsek kultúry

zabezpečuje

 • a  spolupracuje s kultúrnymi, spoločenskými, náboženskými, charitatívnymi a športovými organizáciami
 • vysielanie v miestnych rozhlasoch
 • vedie agendu v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z., o hazardných hrách a o zmene a doplnení neskorších predpisov
 • eviduje akcie s hudobnou produkciou
 • eviduje vykonávanie verejných zbierok v meste
 • vedenie kroniky a pamätnej knihy mesta
 • činnosť mestskej knižnice, mestského múzea
 • evidenciu stávkových kancelárií na území mesta Púchov a sleduje úhradu výťažku z prevádzky stávkových kancelárií,
 • zverejňovanie oznamov mesta a propagáciu usporiadaných akcií, výstav
 • organizáciu akcií Zboru pre občianske záležitosti
 • evidenciu návrhov na udelenie ocenení mestom.

Kontakty

Mgr. Viera Češková – vedúca oddelenia
042/46 508 27, skolstvo@puchov.sk

Mgr. Ivana Vančová – oblasť sociálnych vecí a soc. služieb
042/46 508 35, ivana.vancova@puchov.sk

Mária Hořelicová – oblasť sociálnych vecí a soc. služieb, opatrovateľská služba
042/46 508 49, maria.horelicova@puchov.sk

Vlasta Kozáková, oblasť PAM materských škôl, finančné operácie
042/46 508 43, vlasta.kozakova@puchov.sk

Mgr. Adriána Michalcová – školský úrad
042/46 508 48, adriana.michalcova@puchov.sk

Mgr. Martina Kalmová – kultúra, ZPOZ, správca Župného domu
042/46 508 43, martina.kalmova@puchov.sk