Zápisnica č.4 24.10.2019

Výbor v mestskej časti č. 8 – Nosice, Nové Nosice, Záskalie, Cérov

Zápisnica z pracovného stretnutia VMČ č. 8

Miesto: budova starej školy v Nosiciach o 16.30h

Prítomní:  7 členov – viď prezenčná listina /v prílohe/

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Plnenie a kontrola stanovených úloh prijatých zo dňa 17.5.2019
 2. Informácie o aktivitách a prijatých záveroch uskutočnených za obdobie máj-október
 3. Návrhy žiadostí
 4. Dodatok k činnosti VMČ
 5. Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade
 6. Program pri príležitosti sviatku Mikuláša
 7. Rôzne
 8. Diskusia

Zapisovateľ:    Marián Prekop

Overovateľ:    Emil Filo

K bodu 1

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo) – splnené schválená PD 4 500 €
 2. Do plánu investícii mesta presadiť a, rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach

                                                     b, opravu miestnej komunikácie

 (zodp. Špaček, Filo) – nesplnené

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v cene 25000 € (čiastkový zostatok z r.2018) – v riešení

Oprava oplotenia v MŠ Nosice  15 000 € (čiastka získaná z opravy  komunikácie) – v riešení

 • Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8 v informačných vitrínach (zodp. Špaček, Filo) –splnené
 • Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo) – splnené
 • Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo) – čiastočne splnené
 • Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo) – čiastočne splnené
 • Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom – splnené

Ing Lukáč poskytne oprávneným žiadateľom „čipový kľúč,“ na otvorenie a uzavretie závory.

 • Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček) – v riešení
 • Oprava obecného rozhlasu (zodp. Špaček) – splnené
 • Jarná očista okolia  (zodp. Špaček, Filo) –  splnené
 • Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop) – úloha trvá, monitorovať priebežne

K bodu 2

 1. Žiadosť o technické opravy v budove starej školy v Nosiciach (zodp. Špaček); na vedomie odd. právno-organizačné,  správa Púchovská kultúra – čiastočne splnené
  1. Žiadosť o kúpu pozemku p.č. 383/1 na LV 3321 a jeho zaradenie do investičných zámerov za účelom rozšírenia cintorína (zodp. Špaček); na vedomie odd. právno-organizačné, odd.  ekonomické – nebude realizované
   1. Žiadosť o zriadenie malorozmerného športoviska v MČ Nosice (zodp. Špaček); na vedomie odd. školstva, komisia športu – nesplnené
   1. Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade: predkladaný, ale stiahnutý z MsZ
   1. p. Janto navrhol zriadenie detského (multifunkčného) ihriska – v riešení
   1. doplniť v exteriéri školy detské prvky pre využitie vonkajších plôch (hojdačky, lavičky, pieskovisko – čiastočne splnené
   1. p. Trník na podnety od miestnych občanov navrhol presunutie autobusovej zastávky cca o 150 m (od kríža) – nesplnené
   1. VMČ č. 8 žiada mestskú políciu o častejšiu kontrolu priestoru na Kňažskej za viaduktom, kde neprispôsobyví občania svojim konaním znečisťujú životné prostredie vypaľovaním elektrických káblov. Nemáme spätnú kontrolu.
   1. OV požaduje, aby pri schvaľovaní územného plánu lokalít Nosice, Nové Nosice a Záskalie boli prítomní obaja poslanci za miestnu časť Púchova (Špaček, Filo) vrátane pozvaných odborníkov z uvedených lokalít – nesplnené
   1. Dňa 16.7.2019 bola uskutočnená verejná schôdza občanov Nosíc k problematike futbalového ihriska v katastri Nosice. Zápisnica z tejto schôdze je v prílohe.
   1. Zrealizovaná oprava verejného rozhlasu.

K bodu 3

 • Žiadosť  o vybudovanie  stojiska  k separácií odpadu na vyznačenom mieste.

Odôvodnenie: V časti  územia  pre ktorú podávame žiadosť nie sú separačné nádoby. V okolí sa zvýšila výstavba rodinných domov. Vyznačené miesto je vo vlastníctve mesta.

 • Žiadame  o opravu skorodovanej ríny nachádzajúcej sa v budove starej školy v Nosiciach.

Odôvodnenie: Z ríne zateká na chodník , čím vzniká nebezpečenstvo úrazu najmä v zimnom období.

 • Sfunkčniť odpadový drez v budove starej školy v Nosiciach.

Odôvodnenie: Kuchynský drez sa pri rôznych akciách používa, avšak hrozí zatečenie podlahy

 • Vypracovať CP na rekonštrukciu kúrenia v budove starej školy.

Odôvodnenie: Náklady na elektrické kúrenie starých vykurovacích telies neustále stúpajú, čo dokazuje aj správa  hlavného kontrolóra mesta Púchov.

 • Oprava oplotenia  na cintoríne v Nosiciach.

Odôvodnenie: Oplotenie susedí s pozemkom p. Martina Smatanu. Na oplotení sú skorodované stĺpiky a pletivo. Ohrozujú občanov a pozemky priľahlé k cintorínu, ale aj spomínanému majiteľovi.

 • Oprava  striešky na Dome Smútku v Nosiciach.

Odôvodnenie: Na strieške malého rozmeru  je opadaná farba, čo ohrozuje vznik korózie a nepekného estetického vzhľadu.

 • Žiadosť o vytvorenie štúdie na jednoduché prekrytie priestranstva pred Domom Smútku v Nosiciach.

Odôvodnenie: Dom Smútku je malá budova o rozmere 45 m². Podľa úsudku viacerých občanov je pri smútočných  obradoch kapacitne nedostačujúca. OV v Nosiciach a FÚ v Horných Kočkovciach  mal aj v minulosti vypracovanú PD na zásadnú rekonštrukciu tohto objektu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na takúto rekonštrukciu žiadame vypracovať štúdiu na jednoduché prekrytie priestranstva pred Domom Smútku, ktoré by zabezpečilo pre občanov v prípade nepriazne počasia zostať pod prístreškom .

K bodu 4

Členovia VMČ č. 8 boli oboznámení s dodatkom č. 1 „Zásady činnosti výborov v mestských častiach Púchova“.

K bodu 5

VMČ č. 8 bude iniciovať návrh na doplnenie (zmenu) VZN 3/2016 o komunálnom odpade: napr. systém viacerých návrhov triedenia a separácie odpadu, jeho zberu, učiť ľudí ako a prečo separovať, dostať to do širšieho povedomia, iniciovať stretnutie cez p. Hantákovú, stretnutie klubu Integrita, … problematika bude podrobnejšie občanom vysvetlená na verejnom stretnutí s občanmi v 1.štvrťroku 2020.

K bodu 6

V miestnej časti Nosice zorganizujú členovia VMČ spolu s rodičmi kultúrno-spoločenský program ku sviatku Mikuláša (DSS, MŠ). V tejto súvislosti bolo zakúpené nové oblečenie (Mikuláš, čert). Mikulášska zábava bude odobrená kňazom.

K bodu 7 a 8

Zástupkyňa MŠ v Nosiciach p. Koyšová – požaduje dovoz hliny do areálu škôlky za účelom vybudovania mini kopčeka pre sánkovanie sa detí v zimnom období

 • požaduje opravu určitej časti oplotenie areálu MŠ, ktorý je už v nevyhovujúcom stave
 • na základe „šumov“ upozornila na nevhodnosť smerovania komunikácie smerom na P. Bystricu cez Milochov popri MŠ. Hrozí veľké riziko bezpečností detí v blízkosti tejto trasy cestnej komunikácie.

Filo – zriadiť vianočné osvetlenie námestíčka N. Nosice – na stávajúcom strome

 • požadujeme, aby aj na ul. Novonosická a v Nosiciach boli realizované aspoň 3 vianočné osvetlenia na pouličných lampách, podobne ako v centre Púchova
 • výmena (príp. renovácia) autobusových zastávok na ul. Novonosická, chýbajú bočné steny, hrdzavé, celkový stav nevyhovujúci.
 • pravidelne raz za rok realizovať čistenie rigolov na ul. Novonosická, Záskalie
 • odstrániť orez stromov v Záskalí pod vysokým napätím, ktoré vykonali pracovníci energetických závodov (pod autoservisom M&R a spol. UNIKOL) – riešiť v kompetencii mesta Púchov a SSE

Ganát – požaduje v lokalite Záskalie umiestniť dopravné značenie „Pozor deti“, „zver“

Prekop – navrhol, aby na rozhraní ulíc Novonosická a Záskalie bola trvalo zriadená informačná tabuľa (napr. pre parte, zápisy z VMČ, rôzne info a pod.)

 • opätovne žiadal poslancov (Filo, Špaček) o iniciovanie rozšírenia prístupovej komunikácie na cintorín v H. Kočkovciach na mestskom zastupiteľstve.

Sojčáková – realizovať nový náter oceľových zvodidiel na otočke autobusu v N. Nosiciach

Predseda Roman Špaček poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapisovateľ:    Marián Prekop

Overovateľ:    Emil Filo

Predseda:       Roman Špaček

Príloha 1: Prezenčná listina VMČ č. 8 (OV č. 8)

Príloha 2: Žiadosť  o vybudovanie  stojiska  na vyznačenom mieste.

Príloha 3: Žiadosť o opravu skorodovanej ríny

Príloha 4: Žiadosť o sfunkčnenie odpadového drezu v budove starej školy

Príloha 5: Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu kúrenia v budove starej školy

Príloha 6: Žiadosť o opravu oplotenia na cintoríne v Nosiciach

Príloha 7: Žiadosť o opravu striešky na Dome Smútku v Nosiciach

Príloha 8: Žiadosť o vytvorenie štúdie na jednoduché prekrytie priestranstva pred Domom Smútku v Nosiciach

Príloha 9: Žiadosť o stretnutie s občanmi dotknutými výstavbou modernizácie železníc SR

Príloha 10: Zápisnica z verejnej schôdze zo dňa 16.7.2019 (futbalové ihrisko v katastri Nosice)

pre Lenku

Vážená pani Lenka.

Chcel by som niekoľkými slovami zareagovať na Váš podnet v odkaze pre starostu.

Na deň 24.10. som zvolal schôdzu OV,podľa schváleného plánu na rok 2019. Oboznámil som vopred členov s programom zasadnutia. Vami spomínaná téma nebola predmetom rokovania, nakoľko sme sa k nej nevedeli ani s kolegom Filom zodpovedne vyjadriť. Na základe toho sme považovali Váš podnet dať do bodu programu ,aj s priložením Vaších podpisov. Prisľúbili sme Vám ,že sa vynasnažíme, informovať Vás prostredníctvom Púchovských novín , prípadne samotným stretnutím s realizátorom stavby, čiže ŽSR. Prvý krok som už urobil. Na Mestskom zastupiteľstve dňa 29.10. 2019 som informoval o požiadavke zástupcov mesta a p.primátorku. Záleží mi , aby sme všetci dostali pravdivé informácie a to nie len k prejazdu cez novovybudovaný cestný nadjazd, ale aj k téme usmerenenia dopravy cez našu obec po skončení výstavby.

Zápisnicu zo stretnutia zverejňujem na našej webovej stránke, ale aj na výveske pri budove starej školy a pri pizzérií . Vypracovaním zápisníc je poverený p. Prekop.

zápisnica 17.5. upravená

Zápis č. 2 z výborovej schôdze OV č. 8  

Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 17.5.2019

Miesto: SISI Gardens č.d. 307 o 14.30h

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková, Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Plnenie stanovených úloh prijatých zo dňa 11.3.2019

a/ kontrola plánu činnosti

b/ investičných zámerov

c/ odpovedí na žiadosti

 • Žiadosti
 • Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade
 • Program k MDD
 • Rôzne  
 • Diskusia

Kontrola úloh Ad 1):

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo) – splnené  schválená PD 4 500 E
 2. Do plánu investícii mesta presadiť a, rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach

                                                       b, opravu miestnej komunikácie

                                                          (zodp. Špaček, Filo) –nesplnené

Rekonštrukcia  miestnej komunikácie v cene 25000 €/čiastkový zostatok z r.2018/

Oprava oplotenia v MŠ Nosice  15 000 E/ čiastka získaná z opravy  komunikácie/

 • Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8 v informačných vitrínach (zodp. Špaček,Filo) – splnené
 • Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo) – v riešení
 • Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo) – v riešení
 • Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo) – v riešení
 • Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom – splnené;

Ing Lukáč poskytne oprávneným žiadateľom „čipový kľúč,“ na otvorenie a uzavretie závory.

 • Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach /zodp. Špaček– v riešení/
 • Oprava obecného rozhlasu /zodp. .Špaček – v riešení/
 • Jarná očista okolia  /zodp. Špaček, Filo/ splnené
 • Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop) – úloha trvá, monitorovať priebežne

Ad 2) Žiadosti:

 1. Žiadosť o technické opravy  v budove starej školy v Nosiciach /zodp. Špaček/ / na vedomie odd. právno-organizačné,  správa Púchovská kultúra/
 • Žiadosť o kúpu pozemku p.č. 383/1 na LV 3321 a jeho zaradenie do investičných zámerov za účelom rozšírenia cintorína /zodp. Špaček/ na vedomie /odd.prvno –organizačné, odd.  ekonomické/
  • Žiadosť o zriadenie malorozmerného športoviska v MČ Nosice zodp. Špaček// na vedomie odd. školstva, komisia športu/

Ad 3) Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade:

Návrh  doplnenie VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom vychádza zo snahy poslancov miestnej časti aktívnym spôsobom prispieť  k zvýšeniu separácie odpadu. V návrhu  sú odôvodnené zámery .

Na vedomie  k prerokovaniu  komisie VŽP. / zodp. Špaček/

Ad 4) Program k MDD:

 • Členovia OV č. 8 za miestnu časť Nosice v kalendárnom roku 2019 neuskutočnia  športovo-kultúrny program pri príležitosti MDD

Ad 5) Rôzne:

 • p. Janto navrhol zriadenie detského (multifunkčného) ihriska;
 • doplniť v exteriéri školy detské prvky pre využitie vonkajších plôch (hojdačky, lavičky, pieskovisko, ..)
 • p. Trník na podnety od miestnych občanov navrhol presunutie autobusovej zastávky cca o 150m (od kríža)
 • p. Filo – u autobusovej zastávky „Pizzeria“ doplniť bočné steny (ochrana pred vetrom a dažďom)

– prečistiť kanál po pravej strane ulice Novonosická

– v rámci rekonštrukcie a prestavby železničnej trate opraviť a vyasfaltovať bočný chodník nad    železničným mostom smerujúci na Nové Nosice

– poukázal na havarijný stav oplotenia cintorína v Horných Kočkovciach

– prečistiť rigol povedľa prístupovej cesty na Vŕšok k cintorínu

Ad 6) Diskusia:

 • p. Janto – pripomenul problém optimalizácie digitálnej a optickej siete v miestnej časti Nosice a neúspešné jednania so spol. T-Com a O2
 • p. Michalcová vzniesla otázku, kedy budú distribuované k užívateľom kompostéry z MsÚ

Prijaté úlohy:

 • OV č. 8 žiada Mestskú políciu o častejšiu kontrolu priestoru na Kňažskej za viaduktom, kde neprispôsobiví občania svojim konaním znečisťujú životné prostredie vypaľovaním elektrických káblov. 
  • OV požaduje, aby pri schvaľovaní územného plánu lokalít Nosice, Nové Nosice a Záskalie boli prítomní obaja poslanci za miestnu časť Púchova (Špaček, Filo) vrátane pozvaných odborníkov z uvedených lokalít.

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 17.5.2019                                                                 schválil: Mgr. Roman Špaček.  

                                                                                                          predseda OV. č. 8     

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

čli

ROK 2019

Poslanci v.o.č.8 sa v mesiaci február stretli s verejnosťou vo svojom obvode hneď dvakrát. Začali 8.2. v piatok v budove starej školy v Nosiciach. Schôdzu viedol Mgr. Roman Špaček, ktorý okrem prítomných z radov občanov privítal aj primátorku mesta Judr. Katarínu Henekovú a Mgr. Martinu Knižatovú za oddelenie výstavby a životného prostredia.

Občania sa oboznámili s pripravovanými zmenami  v zákone o odpadoch, dodaniu komposterov a správnemu nakladaniu s kompostovaným odpadom, ako aj s návrhmi poslancov na  zvýšenie separácie v miestnej časti.

Po krátkej prezentácií programu poslancov v ktorej sa poslanec miestnej časti zameral na  priority najbližších dní ako orez stromov zasahujúcich do verejného osvetlenia, očista kanála pod traťou ako prevencia pred prívalovými dažďami  a zabezpečenie kompostérov a separačných nádob, nasledovala diskusia .

Občania sa vyjadrovali k stavu ciest, zimnej a letnej údržbe ciest, koseniu trávnatých porastov pri cestách, údržbe cintorína,vývozu odpadu do poľa predovšetkým plastov ,zastrešeniu pódia v hasičskej zbrojnici,ale ich zaujímalo aj budúce vlastníctvo novovybudovaného futbalového ihriska.Občania prichádzali aj  s niektorými podnetnými návrhmi s ktorými sa budú poslanci zaoberať na najbižšom výbore miestnej časti.

Na záver poslanec vyzval  občanov k aktívnej účasti vo veciach verejných  a odovzdaním malej pozornosti poďakoval hosťom za účasť.

 Ďaľšie stretnutie s občanmi sa uskutočnilo 15.2.2019 v Pizzérii na Nových Nosiciach. Schôdzu otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Emil Filo. Privítal hostí, primátorku mesta JUDr. Katarínu Henekovú, vedúcu oddelenia dopravy a služieb Ing. Mgr. Alenu Vavrovú, Phd., vedúceho oddelenia výstavby Ing. Miroslava Svoradu, riaditeľa technických služieb Ing. Miloša Svobodu a ostatných spoluobčanov.

Prítomní občania schválili program ustanovujúcej schôdze nasledovne:

 1. Privítanie primátorky mesta, hostí a prítomných členov Nových Nosíc, Záskalia a Vŕšku.
 2. Informácia o problémoch vo volebnom obvode č.8 Nové Nosice. Záskalie a Vŕšok
 3. Diskusia
 4. Voľba členov občianskeho výboru
 5. Záver

Ad 1)

Primátorka p. Heneková poďakovala za pozvanie a vyslovila presvedčenie, že problematika uvedených časti mesta bude plodná, dozvie sa čo trápi obyvateľov týchto častí mesta. Spoločne s poslancami, v komisiách a pracovníkmi MsÚ budú hľadať riešenie na zlepšenie života a životného prostredia v týchto lokalitách mesta.

Ad 2)

Pán E. Filo prezentoval problémy, ktoré ho najviac zaujali pred voľbami do mestského zastupiteľstva, pri rôznych stretnutiach s občanmi ako návod do diskusie:

– veľmi zlý stav Novonosickej ulice v celej dĺžke jej úseku

– výtlky a diery, prepadnuté kanalizačné vpusty

– prepadnuté napojenia plynových prípojok

– chýbajúci chodník po celej komunikácii

– nečistý hlavný kanál pri opornom múre (pod bývalým Zväzarmom)

– dobudovanie bezpečného zábradlia-zvodidla na hlavnú ulicu Trenčianska

– vysoká rýchlosť vodičov áut aj napriek dopr. značke „30“, nedostatočné značenie obmedzujúce rýchlosť

– príjazd k cintorínu v H.Kočkovciach, nevyhovujúci stav parkoviska, rozbitý a vymletý betón

– dobudovanie kolumbária na cintoríne v H.Kočkovciach

Ad 3)

Diskusia bola veľmi bohatá a plodná, spoluobčania poukazovali na nedostatky, ktoré ich najviac trápia.  Spomeniem aspoň niektorých.

Vladimír Taraba – navrhol, aby celá ulica Novonosická mala obmedzenú rýchlosť na „30“ km, ulica Záskalie je veľmi zaťažená ťažkými nákl. autami z dôvodu ťažby dreva (jednanie s urbariátom), vyčistiť kanál po celej dĺžke ul. Novonosická, na Sadovej ulici medzi RD č. 642, 644 a 646 vybudovať vpusť na odvod dažďovej vody.

Karol Moško – zdôraznil problematiku dodržiavania vodičmi áut „30“ km rýchlosť v úseku jeho RD ako aj blízkych  susedov (poukázal na bezpečnosť spoluobčanov, výjazdy áut z RD)

Peter Moško – upozornil na chýbajúci chodník na ul. Novonosickej, osadenie spomaľovačov (retardérov) pre nezodpovedných vodičov po celej ulici, navrhol vyhliadnuť a zriadiť pre starších ľudí priestor, klubovňu, kde by sa mohli pravidelne stretávať.

Jozef Lutišan – upozornil na dlhodobú nečistenú kanalizáciu v blízkosti obydlia jeho RD, nedokončená kanalizácia z bývalého Slovšportu ako aj na prevedenie pozemku futbalového ihriska aj s novou budovou Starých Nosiciach na futbalový klub v Starých Nosiciach.

Jana Solíková (RD č. 555) – v hornom úseku ul. Novonosická (až za poslednou zastávkou autobusu, otočňou) a blízkych RD im po dažďoch steká voda až po dvere rodinných domov, nutná realizácia vybudovania zberných žľabov dažďovej vody, vybudovania chodníkov aj z dôvodu pokračujúcej výstavby RD smerom na Nosice, vybudovanie infraštruktúry v súlade intravilánu budovania nových RD.

Ján Moško – veľmi rozumne, popri všetkých požiadavkách, kritikách  a sťažnostiach navrhol určiť priority pre budúce investície a realizácie v tejto časti mesta (Nové Nosice, Záskalie, Vŕšok)

Rostislav Talaš – do starej nefungujúcej žumpy oproti predajni CBA sú neustále vypúšťané splašky, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach, problémy pri stekaní až pod koľajnice železníc. Rigol pred koľajami je v havarijnom stave, neplní svoju funkciu a časom môže dôjsť k zosuvu pôdy (parcely č. 1030 a 1031).  

Miro Faktor – zdôraznil, že pre riešenie mnohých požiadaviek a úloh chýba zo strany vedenia mesta jasná a presne definovaná koncepcia zahŕňajúca budovanie a plánovanie pravidelných investícií do príslušnej časti mesta v komplexnom riešení, servis a údržba

Z ostatných požiadaviek občanov (bez ich menovania) zazneli aj tieto problémy a otázky na schôdzi:

 • vybudovanie rozhlasu v tejto mestskej časti resp. jeho rekonštrukciu
 • položiť optický kábel pre zlepšenie príjmu internetu (k obom požiadavkám priamo a vecne odpovedal poslanec Mgr. Roman Špaček, projektové dokumentácie sú vyhotovené)
 • Z TSMP nie je pravidelne zabezpečované kosenie trávy a jej likvidácia (odvoz) z rigolov pozdĺž ul. Novonosickej

Záverom diskusie sa prítomní občania zjednotili v názoroch a prioritou na najbližšie roky v lokalite Nových Nosíc bude po zadaní projektovej dokumentácie kompletná rekonštrukcia ul. Novonosická vrátane novej výstavby v zadnej časti celej Novonosickej ul. s dobudovaním kanalizácie, vylepšenia plynových prípojok, vybudovaním chodníkov v celej dĺžke komunikácie a nového dopravného značenia po celej trase. Nezabudnúť ani na dostatočný zber dažďovej vody. Ostatné nedostatky a problémy sa budú riešiť priebežne. V diskusii odznela aj nutnosť zvýšenej separácie komunálneho odpadu (druhotné suroviny) a optimalizácii vývozu komunálneho odpadu.

Po vzájomne otvorenej diskusii občania dospeli k názoru, že v dnešnej modernej dobe viac uprednostňujeme zavedenie Free WIFI pripojenia v celej mestskej časti Nové Nosice zo strany mesta Púchov.

Veríme, že plodná diskusia našich spoluobčanov bude pozitívne prijatá vedúcimi pracovníkmi mesta a mestskej spoločnosti a aj drobná kritika posunie veci dopredu a spoločnými silami zveľadíme a dáme do poriadku aj prímestskú časť Nové Nosice.

Na konci diskusie primátorka p. Heneková prisľúbila riešenie nastolených problémov v rámci mesta a jednotlivých komisií tak, aby občania tejto lokality boli spokojní.

Ad 4)

Ďalším bodom programu bola voľba členov Občianskeho výboru volebného obvodu č. 8.

Za členov boli zvolení nasledovní spoluobčania :

Ing. Emil Filo, Mgr. Roman Špaček, Ing. Vladimír Taraba,PhD; Milan Trník, Milan Janto,

Ing. Marta Gašpárková, Ing. Miroslava Michalcová, Ing. Marian Prekop, Miroslav Ganát.

Ad 5)

Na záver poslanec p. Filo poďakoval prítomným za plodnú diskusiu, návrhy na riešenie nedostatkov a problémov a tiež aj za účasť na schôdzi. 

Prijaté úlohy a návrhy k riešeniu v komisiách, v odborných útvaroch mestskej samosprávy ako aj na mestskom zastupiteľstve:

 1. Riešiť komplexnú rekonštrukciu a pokračujúcu výstavbu ul. Novonosická
 2. Dočasne (do začatia rekonštrukcie a pokračovanie výstavby) riešiť chýbajúce dopravné značenie výjazd z ulíc Záhradná – obidva, od pizzérie a od RD Vlado Moško, značka „Daj prednosť v jazde“ a na Novonosickej ul. Značka „Hlavná cesta“
 3. Zavedenie Free Wifi pripojenia na internet v celej mestskej časti nové Nosice zo strany mesta Púchov (nezabudnúť ani na Záskalie a Vŕšok)
 4. Riešiť problematiku havarijného stavu starej nefungujúcej žumpy a nezákonného vypúšťania splaškov
 5. V pravidelnejších intervaloch čistiť a spriechodniť rigoly a kanalizačné odvody dažďovej vody
 6. Vyhliadnuť a zriadiť pre starších občanov priestor, klubovňu, kde by sa mohli stretávať pri rôznych príležitostiach
 7. Dobudovať bezpečné zábradlie-zvodidlá pri výjazde na ulicu Trenčianska
 8. Osadenie zvodidiel v nebezpečnej pravotočivej zákrute na zač. ulice Novonosická, v blízkosti RD č. 495
 9. Oprava komunikácie k cintorínu v H. Kočkovciach (od úpätia ulice Novonosická až po parkovisko cintorína)
 10. Rozšírenie stúpajúcej časti komunikácie k cintorínu aj s novým chodníkom (od úpätia ulice Záskalie až po parkovisko) asi 50 m. Cesta nie je v šírke pre bezpečnú obojsmernú prevádzku
 11. Zmena dopravného značenia časti komunikácie od úpätia ulice Záskalie smerom k cintorínu (stúpanie ulice Kvetinová k odbočke na parkovisko cintorína)
 12. vybudovanie kolumbária na mestskom cintoríne v H.Kočkovciach
 13. Vyasfaltovať betónovú plochu pred domom smútku v H. Kočkovciach (rozbitý a vymletý betón)
 14. Osadenie zvodidiel na ľavom brehu Záskalského potoka v dĺžke asi 20-25m v blízkosti stretu ulíc Záskalie-Novonosická
 15. Dobudovanie dažďovej kanalizácie na konci ul. Novonosická
 16. Zabezpečiť v spolupráci s PTSMP, ŽSR ,SSC , SSE orez drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia./ marec ,apríl/
 17. V spolupráci so ŽSR a občanmi žijúcimi pod  železničnou traťou, zabezpečiť očistu a spriechodnenie kanálu ,ako prevenciu pred prívalovými dažďami./ marec,apríl ,máj/
 18. Pripraviť podklady na zmenu VZN o vývoze odpadu v častiach Nosice,Nové Nosice Záskalie /marec apríl/
 19. Vytvoriť priestory pre uloženie doplnenia separačných nádob /apríl,máj/
 20. Zabezpečiť dostatočnú informovanosť verejnosti o používaní kompostérov  a separovaní odpadu /apríl, máj/
 21. Zabezpečiť fotodokumentáciu vpadnutých kanalizačných vpustí Nové Nosice,Nosice/20.2 splnené/
 22. Podať stanovisko OV k požiadavke firmy Trník /marec/
 23. Zistiť stav vlastníctva  novovybudovaného ihriska a šatní v Nosiciach/marec/

Zapísal. Marián Prekop                                                         schválil: Emil Filo

Púchov 15.2.2019                                                                

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8

Zápis z výborovej schôdze č. 1 

OV č. 8  Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 11.3.2019

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková

Ospravedlnení: Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Privítanie, vzájomné zoznámenie členov
 2. Oboznámenie so štatútom a zásadami činnosti vo výboroch miestnych častí
 3. Voľba predsedu, podpredsedu, zapisovateľa
 4. Plán činnosti OV na rok 2019
 5. Priority investičných  zámerov 
 6. Žiadosť firmy Trník
 7. Rôzne, diskusia

Ad 1) Po privítaní sa každý z prítomných členov v krátkosti predstavil.

Ad 2) Členovia boli oboznámení so štatútom OV, zmenami a odmeňovaním.

Ad 3)   predseda: Roman Špaček, poslanec mestského zastupiteľstva

            podpredseda: Emil Filo, poslanec mestského zastupiteľstva

            zapisovateľ: Marián Prekop

Ad 4) Pre rok 2019 bol schválený nasledovný plán činnosti:

         január – zimné športové hry pre deti, uskutočnené 20.1.

zasadnutia výboru , športové aktivity, kultúrno-spoločenské

         február –  verejné stretnutie s občanmi  Nosice, Nové Nosice, Záskalie

                        uskutočnené 8.2. a 15.2.; vypracovaná zápisnica, stručné info v Púchovských novinách

         marec  – 1. zasadnutie OV (uskutočnené 11.3.), vypracovanie plánu činnosti 

         apríl príprava  odpadového hospodárstva v Nosiciach  /jarná  očista okolia 13.4./

            p. Špaček –  poverený k stretnutiu s  p. Svoboda , p. Halas PTSMP

            p. Špaček, p. Filo  vytýčiť miesta k uloženiu doplňujúcich separačných nádob

            p. Špaček –vypracovať  návrh dvojtýždňového cyklu vývozu odpadu  k 1.7. 2019

p. Špaček, p. Filo, p. Michalcová  zabezpečiť oslovenie občanov a žiakov k jarnej očiste okolia  p. Taraba – osloviť p. Čibenku s materiálnou pomocou pri očiste ľavej strany Váhu

            p. Špaček – oslovenie Urbárskeho spoločenstva k očiste kanála pod železničnou traťou

        máj – kaplnka Jana Nepomuckého – Cérov, predbežne 16.5.                            

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť prístrešok pred kaplnkou, občerstvenie

         jún – 2. zasadnutie OV

                  MDD: program k MDD sa prerokuje na  zasadnutí členov OV 

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť miesto a vecné ceny  k súťažiam

         september – príprava programu hodových slávností 14.9.-15.9

         október – stolnotenisový turnaj  /šachový turnaj/ Nosice-Nové Nosice-Záskalie (20.10.) 

         november – Katarínska zábava  24.11.

         december – 3. zasadnutie OV, vyhodnotenie činnosti 

                              Mikuláš deťom

Ad 5) Priority investičných zámerov

 1. za miestnu časť Nosice:
 2. rekonštrukcia (zväčšenie Domu smútku)
 3. oprava cestnej komunikácie

oba projekty už majú vypracovanú PD (projektovú dokumentáciu)

 • v požiadavke je aj rekonštrukcia SŠ (starej školy)
 • prekrytie pódia v hasičskej zbrojnici
 • pre Nové Nosice
 • kompletná rekonštrukcia ul. Novonosická vrátane novej výstavby v zadnej časti celej Novonosickej ul. s dobudovaním kanalizácie, vylepšenia plynových prípojok, vybudovaním chodníkov v celej dĺžke komunikácie s dostatočným zberom dažďovej vody a nového dopravného značenia po celej trase.
 • Zavedenie optického signálu
 • Free wifi pripojenie

Ad 6) pán Trník (firma) požiadal o úpravu terénu v tesnej blízkosti budovy jeho firmy. Stanovisko OV  je súhlasné za predpokladu, že bude zabezpečená kvalita prevedenia úpravy na základe súhlasu stavebného oddelenia a pod  jeho dohľadom. Stanovisko sa doručuje na vedomie MsÚ, oddeleniu výstavby a životného prostredia, firme Trník.

Ad 7) p. Špaček informoval o ďalších plánovaných aktivitách v Nosiciach:

 • zriadená webová stránka obce Nosice, www.obecNosice.sk
 • stretnutie podnájomníkov budovy  školy  na MsÚ  údržba areálu školy
 • výmena vykurovacieho telesa v miestnosti – posilovňa /p. Kočnár/
 • oprava obecného rozhlasu /Barančík, Holáková/
 • určenie plošín (ostrovčekov) na doplnenie separačných nádob
 • návrh úpravy vývozu komunálneho odpadu
 • p. Filo navrhol zriadiť malé mini námestíčko pri CBA a Pizzerii Nové Nosice
 • v tejto súvislosti vyčistiť a zveľadiť plochu pred CBA a pizzeriou
 • navrhol aj názov námestíčka „Nosický srnček“; vo vlastnej réžii zabezpečí osadenie základného kameňa, na ktorom bude drôtená napodobenina srnčeka, príprava priestoru a jeho vyčistenie
 • p. Taraba navrhol zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej pomoci pre nich
 • navrhol vyčleniť 7-14 dňovú aktivitu pre zber nepotrebných vecí, ktoré občania umiestnia pred RD
 • informoval o jednaní s predsedom urbariátu p. Moškom o preťažovaní cestnej komunikácie v Záskalí; po dohode s dopravným úsekom MsÚ budú na komunikácií osadené dopr.značky so zákazom vjazdu vozidlám nad 7,5 tony

Prijaté úlohy:

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo)
 2. Do plánu investícii mesta presadiť aj rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach a opravu miestnej komunikácie (zodp. Špaček, Filo)
 3. Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8  v informačných vitrínach (zodp. Špaček)
 4. Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo)
 5. Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo)
 6. Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo)
 7. Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom.
 8. Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček do 13.3.).
 9. Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop).

Prílohy:

 1. Žiadosť o rekonštrukciu meliorácie (odpoveď ŽSR) zo dňa 25.10. 2000
 2. Žiadosť o rekonštrukciu meliorácie k.ú. Horné Kočkovce (odpoveď p. Talaša zo dňa 11.5.2001 na skutkový stav po oprave na jar 2001)
 3. Žiadosť o rekonštrukciu meliorácie k.ú. Horné Kočkovce – oznámenie o odstúpení žiadosti k vybaveniu (odpoveď OÚ v Púchove, odbor životného prostredia zo dňa 31.10.2000).

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 11.3.2019                                                                 schvaľuje: Mgr. Roman Špaček. 

                                                                                                          predseda OV. č. 8    

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8 ed0 Gri

Zápis č. 2 z výborovej schôdze OV č. 8  

Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 17.5.2019

Miesto: SISI Gardens č.d. 307 o 14.30h

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková, Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Plnenie stanovených úloh prijatých zo dňa 11.3.2019

a/ kontrola plánu činnosti

b/ investičných zámerov

c/ odpovedí na žiadosti

 • Žiadosti
 • Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade
 • Program k MDD
 • Rôzne  
 • Diskusia

Kontrola úloh Ad 1):

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo) – splnené
 2. Do plánu investícii mesta presadiť aj rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach a opravu miestnej komunikácie (zodp. Špaček, Filo) – pre rok 2019 nie; len čiastočná vysprávka miestnej komunikácie v cene cca 4500 €
 3. Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8 v informačných vitrínach (zodp. Špaček) – splnené
 4. Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo) – v riešení
 5. Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo) – v riešení
 6. Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo) – v riešení
 7. Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom – splnené; Ing Lukáč poskytne oprávneným žiadateľom „čipový kľúč, tzv pípatko“ na otvorenie a uzavretie závory.
 8. Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček do 13.3.) – splnené
 9. Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop) – úloha trvá, monitorovať priebežne

Ad 2) Žiadosti:

Ad 3) Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade:

Ad 4) Program k MDD:

 • Členovia OV č. 8 za miestnu časť Nosice opätovne usporiadajú pri príležitosti MDD športovo-kultúrny program pre deti

Ad 5) Rôzne:

 • p. Janto navrhol zriadenie detského (multifunkčného) ihriska; doplniť v exteriéri školy detské prvky pre využitie vonkajších plôch (hojdačky, lavičky, pieskovisko, .. malé športoviská a cvičiska)
 • p. Špaček opätovne navrhuje vnútornú úpravu starej školy a efektívne sfunkčnenie jej jednotlivých častí pre verejné využitie
 • p Špaček navrhol uzavrieť s mestom Púchov zmluvu o budúcej zmluve za účelom rozšírenia cintorína v Nosiciach
 • p. Trník na podnety od miestnych občanov navrhol presunutie autobusovej zastávky cca o 150m (od kríža)
 • p. Filo – u autobusovej zastávky „Pizzeria“ doplniť bočné steny (ochrana pred vetrom a dažďom)

– prečistiť kanál po pravej strane ulice Novonosická

– v rámci rekonštrukcie a prestavby železničnej trate opraviť a vyasfaltovať bočný chodník nad    železničným mostom smerujúci na Nové Nosice

– poukázal na havarijný stav oplotenia cintorína v Horných Kočkovciach

– prečistiť rigol povedľa prístupovej cesty na Vŕšok k cintorínu

Ad 6) Diskusia:

 • p. Janto – pripomenul problém optimalizácie digitálnej a optickej siete v miestnej časti Nosice a neúspešné jednania so spol. T-Com a O2
 • p. Michalcová vzniesla otázku, kedy budú distribuované k užívateľom kompostéry z MsÚ

Prijaté úlohy:

 1. OV č. 8 žiada Mestskú políciu o častejšiu kontrolu priestoru na Kňažskej za viaduktom, kde neprispôsobiví občania svojim konaním znečisťujú životné prostredie vypaľovaním elektrických káblov. 
  1. OV požaduje, aby pri schvaľovaní územného plánu lokalít Nosice, Nové Nosice a Záskalie boli prítomní obaja poslanci za miestnu časť Púchova (Špaček, Filo) vrátane pozvaných odborníkov z uvedených lokalít.

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 17.5.2019                                                                 schválil: Mgr. Roman Špaček.  

                                                                                                          predseda OV. č. 8     

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8 7 Colorfučlenská schôdza č.1

OV č. 8  Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 11.3.2019

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková

Ospravedlnení: Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Privítanie, vzájomné zoznámenie členov
 2. Oboznámenie so štatútom a zásadami činnosti vo výboroch miestnych častí
 3. Voľba predsedu, podpredsedu, zapisovateľa
 4. Plán činnosti OV na rok 2019
 5. Priority investičných  zámerov 
 6. Žiadosť firmy Trník
 7. Rôzne, diskusia

Ad 1) Po privítaní sa každý z prítomných členov v krátkosti predstavil.

Ad 2) Členovia boli oboznámení so štatútom OV, zmenami a odmeňovaním.

Ad 3)   predseda: Roman Špaček, poslanec mestského zastupiteľstva

            podpredseda: Emil Filo, poslanec mestského zastupiteľstva

            zapisovateľ: Marián Prekop

Ad 4) Pre rok 2019 bol schválený nasledovný plán činnosti:

         január – zimné športové hry pre deti, uskutočnené 20.1.

zasadnutia výboru , športové aktivity, kultúrno-spoločenské

         február –  verejné stretnutie s občanmi  Nosice, Nové Nosice, Záskalie

                        uskutočnené 8.2. a 15.2.; vypracovaná zápisnica, stručné info v Púchovských novinách

         marec  – 1. zasadnutie OV (uskutočnené 11.3.), vypracovanie plánu činnosti 

         apríl príprava  odpadového hospodárstva v Nosiciach  /jarná  očista okolia 13.4./

            p. Špaček –  poverený k stretnutiu s  p. Svoboda , p. Halas PTSMP

            p. Špaček, p. Filo  vytýčiť miesta k uloženiu doplňujúcich separačných nádob

            p. Špaček –vypracovať  návrh dvojtýždňového cyklu vývozu odpadu  k 1.7. 2019

p. Špaček, p. Filo, p. Michalcová  zabezpečiť oslovenie občanov a žiakov k jarnej očiste okolia

            p. Taraba – osloviť p. Čibenku s materiálnou pomocou pri očiste ľavej strany Váhu

            p. Špaček – oslovenie Urbárskeho spoločenstva k očiste kanála pod železničnou traťou

        máj – kaplnka Jana Nepomuckého – Cérov, predbežne 16.5.                            

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť prístrešok pred kaplnkou, občerstvenie

         jún – 2. zasadnutie OV

                  MDD: program k MDD sa prerokuje na  zasadnutí členov OV 

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť miesto a vecné ceny  k súťažiam

         september – príprava programu hodových slávností 14.9.-15.9

         október – stolnotenisový turnaj  /šachový turnaj/ Nosice-Nové Nosice-Záskalie (20.10.) 

         november – Katarínska zábava  24.11.

         december – 3. zasadnutie OV, vyhodnotenie činnosti 

                              Mikuláš deťom

Ad 5) Priority investičných zámerov

 1. za miestnu časť Nosice:
 2. rekonštrukcia (zväčšenie Domu smútku)
 3. oprava cestnej komunikácie

oba projekty už majú vypracovanú PD (projektovú dokumentáciu)

 • v požiadavke je aj rekonštrukcia SŠ (starej školy)
 • prekrytie pódia v hasičskej zbrojnici
 • pre Nové Nosice
 • kompletná rekonštrukcia ul. Novonosická vrátane novej výstavby v zadnej časti celej Novonosickej ul. s dobudovaním kanalizácie, vylepšenia plynových prípojok, vybudovaním chodníkov v celej dĺžke komunikácie s dostatočným zberom dažďovej vody a nového dopravného značenia po celej trase.
 • Zavedenie optického signálu
 • Free wifi pripojenie

Ad 6)  pán Trník (firma) požiadal o úpravu terénu v tesnej blízkosti jeho RD. Stanovisko OV  je súhlasné za predpokladu, že bude zabezpečená kvalita prevedenia úpravy na základe súhlasu stavebného oddelenia a pod  jeho dohľadom. Stanovisko sa doručuje na vedomie MsÚ, oddeleniu výstavby a životného prostredia, firme Trník.

Ad 7) p. Špaček informoval o ďalších plánovaných aktivitách v Nosiciach:

 • zriadená webová stránka obce Nosice, www.obecNosice.sk
 • stretnutie podnájomníkov budovy  školy  na MsÚ  údržba areálu školy
 • výmena vykurovacieho telesa v miestnosti – posilovňa /p. Kočnár/
 • oprava obecného rozhlasu /Barančík, Holáková/
 • určenie plošín (ostrovčekov) na doplnenie separačných nádob
 • návrh úpravy vývozu komunálneho odpadu
 • p. Filo navrhol zriadiť malé mini námestíčko pri CBA a Pizzerii Nové Nosice
 • v tejto súvislosti vyčistiť a zveľadiť plochu pred CBA a pizzeriou
 • navrhol aj názov námestíčka „Nosický srnček“, vo vlastnej réžii zabezpečí osadenie základného kameňa, na ktorom bude drôtená napodobnenina srnčeka, príprava priestoru a jeho vyčistenie
 • p. Taraba navrhol zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej pomoci pre nich
 • navrhol vyčleniť 7-14 dňovú aktivitu pre zber nepotrebných vecí, ktoré občania umiestnia pred RD
 • informoval o jednaní s predsedom urbariátu p. Moškom o preťažovaní cestnej komunikácie v Záskalí; po dohode s dopravným úsekom MsÚ budú na komunikácií osadené dopr.značky so zákazom vjazdu vozidlám nad 7,5 tony

Prijaté úlohy:

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo)
 2. Do plánu investícii mesta presadiť aj rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach a opravu miestnej komunikácie (zodp. Špaček, Filo)
 3. Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8  v informačných vitrínach (zodp. Špaček)
 4. Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo)
 5. Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasové stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo)
 6. Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzérií (zodp. Filo)
 7. Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom.
 8. Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do     verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček do 13.3.).
 9.  

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 11.3.2019                                                                 schvaľuje: Mgr. Roman Špaček.  

                                                                                                          predseda OV. č. 8     

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8 .

Ustanovujúca schôdza

Poslanci v.o.8- Nosice,Nové Nosice, Záskalie, Cerov  pozývajú verejnosť na  ustanovujúcu schôdzu ,ktorá sa uskutoční 15.2. 2019 piatok o 17 00 hod. v pizzerií v Nových Nosiciach.

Program: 1. Prezentácia programu na obdobie 2019-2022 

                2. Program odpadového hospodárstva

                3. Založenie výboru

                4. Rôzne,Diskusia

Ustanovujúca schôdza

Poslanci v.o.8- Nosice,Nové Nosice, Záskalie, Cerov  pozývajú verejnosť na  ustanovujúcu schôdzu ,ktorá sa uskutoční 8.2. 2019 piatok o 17 00 hod. v budove starej školy  v Nosiciach.

Program: 1. Prezentácia programu na obdobie 2019-2022 

                2. Program odpadového hospodárstva

                3. Založenie výboru

                4. Rôzne,Diskusia

Sústredenie speváčikov

Počas jesenných prázdnin sa deti Nosíc, Kočkoviec a okolia zúčastnili dvojdňového speváckeho sústredenia v Belúšskom Rodinkove. Veľká vďaka patrí OZ S láskou k človeku, ktoré nám prefinancovali ubytovanie a stravu. Ďeťom sa dvojdňový pobyt veľmi páčil a chceli by si ho zopakovať aj o rok.Dnes ,keď sa praktickému spevu venuje stále menej a menej detí je spievať niekoľko hodín úspechom. Dúfam, že budeme môcť čoskoro potešiť aj veřejnost.

verejná schôdza v Nových Nosiciach

V Á Ž E N Í O B Č A N I A !
OBČIANSKY VÝBOR V NOSICIACH VÁS POZÝVA NA VEREJNÚ SCHôDZU , KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA 29. 8. 2018 o 18 00 HOD V MIESTNEJ PIZZERIÍ .

PROGRAM :
1. VYHODNOTENIE ČINNOSTI OV NOSICE
2. RIEŠENIE MOŽNOSTI ULOŽENIA OPTICKÝCH KÁBLOV V MIESTNEJ ČASTI
3. RôZNE

Zápisnica č.3 /2018

Zápisnica č.3 / 2018

Dátum : 28.5.2018
Miesto : budova starej školy v Nosiciach
Prítomní : viď prezenčná listina

Program:
1. Informácie o schválených investíciach
2. Stanovisko OV k žiadosti p. Gašpárkovej
3. Stanovisko OV k žiadosti p. Gašpárka Ľ
4. Stanovisko OV k požiadavke p. Blaška /žiadosť 1/
5. Žiadosť o poskytnutie sadeníc k výsadbe živého plota /žiadosť 2/
6. Návrh riešenia kúpi pozemku k rozšíreniu cintorína /žiadosť 3/
7. Príprava aktivít k programu MDD /rozdelenie úloh/
8. Nový cestovný poriadok.
9. Rôzne /areál školy, /

1. N.Nosice- oprava ul.Novonosická ,oprava a rekonštrukcia ul. Astrová, PD na rekonštrukciu rozhlasu +Záskalie
Nosice – oprava a rekonštrukcia ul.Nosická , oprava fasády DS

2. P.Špaček informoval členov OV o žiadosti MsÚ Púchov reagovať na požiadavku p. Gašparkovej so záujmom odkúpenia pozemku vo vlastníctve mesta , na ktorom je v súčasnosti málo využívaná pozemná komunikácia. Zároveň informoval o stanovisku komisie výstavby a živ.prostredia.
OV Nosice si obhliadol určené miesto a navrhuje vyvolať stretnutie dotknutých osob za prítomnosti zástupcu MsÚ. Termín uskutočnenia stretnutia navrhuje na mesiac september. Do toho času zabezpečí oznámenie, miesto i čas dotknutých osôb.

3. OV vyjadruje súhlas s požiadavkou p. Ľ Gašpárka , ktorý má záujem rekonštruovať /vystavať nový plot/ v susedstve s areálom starej školy. OV víta takúto snahu občana a bude sa zasadzovať, aby náklady k tejto rekonštrukcií mu boli v plnej výške preplatené. P. Gašpárek bol informovaný , ako môže postupovať so žiadosťou .
4. OV Nosice podal žiadosť na ŽSR, k požiadavke občana p. Blašku orezať dreviny, ,ktoré ohrozujú komunikáciu i majetok ľudí.

5. OV Nosice podáva žiadosť / prloha 1/ o výsadbu živého plota v areáli starej školy. O požiadavke prebehla ústna informácia s p. Knižaťovou.

6. OV Nosice akceptuje stanovisko oddelenia výstavby a živ.prostr. v Púchove k návrhu riešenia kúpi pozemku za účelom rozšírenia cintorína a to zmenou územného plánu. OV Nosice podá žiadosť č.2 na doplnenie a zmenu územného plánu za účelom rozšírenia cintorína v Nosiciach. Zároveň urobí názorový prieskum medzi občanmi , ktorých by sa prípadná zmena územného plánu dotýkala.
7. MDD zabezpečiť :
a, odmeny a vecné ceny / medaile/ Špaček/, účastnícke diplomy /Janto/ ,drobné vecné ceny /Špaček/
b, občerstvenie/ Špaček/
c, hudba ,ozvučenie /Trník/
d, športové náradie a disciplíny/ Špaček/
e, administratívne práce /Dunková/
e, rozdelenie úloh pre členov OV /všetci členovia OV/

8. CP- pripomienky občanov
OV zaznamenáva pripomienky občanov k novému cestovnému poriadku . P. Špaček informoval o rozsiahlom procese jeho inovácie. OV navrhuje uskutočniť verejnú schôdzu , len k danej veci za účasti zástupcov predkladateľa nového CP. Termín jún

9. Rôzne
– Oprava verejného osvetlenia č.d-.142
– Odvoz zbytkového materiálu z areálu s. školy
– Požiadavka opravy poškodenej ríny na Dome Smútku
– Informácie o uskutočnených akciách – Deň matiek, modlitbový sprievod do Cerova

V Nosiciach 30.5. 2018
Vypracoval : Mgr. R. Špaček, predseda OV -Nosice

PRÍLOHY

Občiansky výbor Nosice

Mestský úrad Púchov
odd. životného prostredia
Štefánikova 821/21
Púchov
020 01

Vec : Žiadosť o výsadbu živého plota

Odd.výstavby a životného prostredia

OV Nosice na svojom zasadnutí dňa 28.5. 2018 navrhuje a žiada o výsadbu živého plota v areáli starej školy v Nosiciach. Miesto k výsadbe je označené vo fotoprílohe. Oplotenie zamedzí prístup techniky do areálu a zároveň skrášli prostredie. O údržbu plota sa chceme starať v spolupráci s PTSMP.

Za kladné vybavenie ďakujeme.

V Nosiciach 30.5.2018
Vypracoval : Mgr. R. Špaček

Občiansky výbor Nosice

Mestský úrad Púchov
odd. životného prostredia a výstavby
Štefánikova 821/21
Púchov
020 01

Vec : Žiadosť o zmenu územného plánu

Odd.výstavby a životného prostredia

OV Nosice sa na svojom zasadnutí dňa 28.5. 2018 rozhodol požiadať mesto Púchov o zmenu územného plánu v katastri miestnej časti Nosice, za účelom rozšírenia cintorína . Návrh rozšírenia cintorína prichádza do úvahy na parc. č. 383/1. Nedostatok hrobových miest je na území mesta všeobecne známy. Mesto Púchov je na danom cintoríne vlastníkom len 1/3 pozemku. OV Nosice vidí v možnosti rozšírenia cintorína vznik nových hrobových miest, ako aj modernizáciu miesta posledného odpočinku.

Za kladné vybavenie ďakujeme.

V Nosiciach 30.5.2018
Vypracoval : Mgr. R. Špaček

zápisnica 2

Zápisnica č.2

Datum : 17.1. 2018
Miesto : Nové Nosice
Učastní : obyvatelia ul. Novonosická- Lazovná /10-12 občanov/ , poslanci Trník, Špaček

Hlavným cieľom stretnutia, ktorí vyvolali obyvatelia miestnej časti bolo neefektívne riešenie ich požiadavky k oprave, resp. rekonštrukcie cestnej komunikácie . Občania v januári minulého roku adresovali požiadavku opravy , rekonštrukcie na mesto a do dnešného dňa nedostali odpoveď.
Oslovili poslancov miestnej časti, aby im v ich požiadavke pomohli.
Poslanec Špaček reagoval tým , že o petícií je informovaný a niekoľkokrát naliehal na zodpovedných pracovníkov MsÚ ,aby reagovali na podnet občanov, čo vyjadril aj na zastupiteľstve . Vyvolal stretnutie s oddelením dopravy a výstavby v marci minulého roku , čo je aj zápisnične podchytené.
Na ďaľšom stretnutí s p. viceprimátorom Hvizdákom I p. Svoradom ved. Odd. VaŽP, bolo povedané, že s povolením výkopových prác, sú občania povinní dať cestu do pôvodného stavu, no nakoniec zaznel prísľub, že sa do opravy zapojí PTSMP.
Koncom novembra boli zaplátané niektoré miesta suchým betónom. Keďže sa táto oprava realizovala v chladnom a daždivom počasí ,výsledok práce nepriniesol požadovaný efekt a dostal sa opäť do predchádzajúceho stavu.
V rozhovore zazneli aj fakty o vlastníctve cesty, požiadavkám k odkúpeniu od SPF, o novele zákona 330/1990 a jej účinnosti od 1.9.2017 a iné.
Pán Peter Majba sa vyjadril, že na stretnutí s p. viceprimátorom Hvizdákom ,či s p.C. Crkoňom mu bolo odporučené, aby apelovali na poslancov miestnej časti dať požiadavku do investičných zámerov mesta.

Vypracoval : Mgr. Špaček

OV 2018 -1

Zápisnica 1 / 2018

7.1. 2018

1. Analýza činnosti za rok 2017
2. Plán činnosti OV na rok 2018
3. Rôzne
4. Diskusia

1. Analýza činnosti za rok 2017
počet – vypracovaných a zaevidovaných zápisníc 8
– doručených žiadostí 7
– stretnutí členov OV – zasadnutia OV 3, / 4.1, 4.4.,12.10/
– aktivity OV 5 / 14.5. 16.5, 11.6,29.10, 8.12 /
– verejné stretnutia s občanmi 2 /23.7, 18.6./
– MsZ 10
Investičné aktivity v .o.8
– Výrub tují pred budovou starej školy PTSM
– Výrub drevín a koreňov pred budovou školy PTSM
– Výmena okien a dverí v budove školy 9000 E
– Kúpa záclon 76 E
– Rozšírenie parkovacej plochy pred DSS Nosice 6144 E / za kolonka/
– Dobudovanie kanalizačnej prípojky a rekonštrukcia WC pred hasičskou zbrojnicou Nosice 33000 E
– Elektr.-inštalácia strešné žľaby ,fasáda, okná ,dvere -hasičská zbrojnica Nosice 10 400 E
– Rekonštrukcia komunikácie pri kanáli Nosice 15000 E
– Dobudovanie dotláčacej stanice Záskalie 25 000 E
– Oprava dlažby na Astrovej ulici 5000 E
– Realizácia projektu výstavby chodníka v Nových Nosiciach 3000 E
– Oprava plotu pri Dome Smútku v Nosiciach cca 20m PTSM
– Oprava výtlkov Nosice, Nové Nosice /Lazovná/ PTSM

Iné aktivity
– Vypracovanie a vyhodnotenie dotazníka pre riešenie parkovanie na ul .Novonosická / doručenie , miesto odovzdania , oboznámenie s výsledkami pre komisiu dopravy/
– Verejné stretnutia s občanmi ulice pri kanáli, a ulice pri kamenárstve
– Program Deň matiek
– Príprava a organizácia sprievodu ku kaplnke J. Nepomuckého
– Deň detí
– Stolnotenisový turnaj
– Mikuláš deťom

2. Plán činnosti OV na rok 2018

2.1. Stretnutia členov OV
– Január – zasadnutie OV , vypracovanie plánu činnosti 7.1.
– Marec – zasadnutie OV- informácie o čerpaní rezervného fondu – investície 24.3
– jarná brigáda 24.3.
– Máj – Deň matiek 13.5, sprievod ku kaplnke 16.5
– Jún MDD 3.6
– September Príprava programu hodových slávností 16.9
– Október stolnotenisový turnaj 21.10.
– December – Mikuláš 6.12. , zasadnutie OV – vyhodnotenie činnosti 9.12.

3. Rôzne

– Webová stránka obce
– Plány a činnosti OZ
– Plány verejných stretnutí s občanmi
– Prehodnotenie investičných akcií na rok 2018
– Komunikácia s firmou Tibor vo veci bezdrôtového rozhlasu
– Stretnutie podnájomníkov budovy školy na MsÚ 18.12.2017

4. Diskusia

– P. Janto, p. Trník, p. Komák , vyjadrenie k predkladaným investíciám
– P. Trník vyjadrenie k žiadosti Telekomu a Orangu k ponuke osadenia káblového prenosu v meste Púchov. OV sa zasadzuje, aby vo všetkých častiach města boli dostupné použita z výstupov rovnaké

Pozvánka pre deti

Milé deti, milí žiaci, milí dospeláci !

Občiansky výbor Nosice Vás pozýva dňa 8.12. 2017 v piatok o 1600 hod do budovy starej školy , na stretnutie s Mikulášom a jeho hosťami.
Zakúste trochu sladkého z neba.

POZVÁNKA


Páni, dámy, chlapci a dievčatá !
OV-Nosice pozýva všetkých ,ktorý sa radi hýbu na skúšobný ročník súťaže v stolnom tenise na deň 29.10.2017 v nedeľu o 14 00 hod. do budovy starej školy. Pre najstarších aj s ochutnávkou vareného vína. Podmienkou je vlastná raketa, tenisky. Platí len pre neregistrovaných hráčov . Tešíme sa na Vás!

zápisnica8/2017

Zápisnica 8 / 2017

Schôdza členov OV -Nosice
Miesto : budova OV – Nosice
Dátum : 12.10.2017
Prítomní : 3 (viď prezenčná listina)
Program:
1. Zaradenie investičných požiadaviek do rozpočtu mesta Púchov na rok 2018
2. Kontrola plnenia investičných požiadaviek z uvoľnenia rezervného fondu za rok 2017
3. Požiadavky občanov miestnej časti
4. Rôzne
5. Diskusia

1. OV –Nosice žiada zaradiť investičné požadavky do rozpočtu mesta na rok 2018:
A, rekonštrukcia Domu Smútku v Nosiciach p.č. 377/2 LV 1 /žiadosť č.1 13.10.2017/
B, vypracovanie PD na celkovú rekonštrukciu ulice p.č. 918/1, LV 3018 /žiadosť č.2 13.10.2017/
C, výstavba chodníka na ulici Novonosická p.č.749/1, LV 3018 /žiadosť č.3 13.10.2017/

2. Splnené:
A, vypracovanie PD na výstavbu chodníka na ul. Novonosická cena 3000Eur firma Daqe Slovakia 29.9. 2017
B,oprava cesty KNE p.č. 547 / pri kanáli/ cena 14 711Eur,firma Eurovia august 2017
C, vybudovanie parkovacej plochy při MŠ Nosice cena 6 144Eur, august 2017
D, dotláčacia stanica Záskalie cena 25 000Eur február 2017

Nesplnené / očakávame do konca kalendárneho obdobia/
A, výmena okien a dverí v budove starej školy v Nosiciach predbežná cena 9000 Eur
B, vybudovanie toaliet s pripojením na kanalizáciu s prečerpávačkou predběžná cena 33000 Eur

C, oprava budovy hasičskej zbrojnice v Nosiciach

3. Požiadavky občanov miestnej časti

Zrealizované:
A, písomný súhlas občanov ulice pri kanáli s opravou cesty /schôdza 18.6.2017 /
B, písomný súhlas občanov ulice p.č.918/1,LV 3018 s celkovou rekonštrukciou cesty /schôdza 25.7.2017/
C, čiastočná úprava ulice p.č. 918/1,LV 3018 pred prívalovými dažďami /technické služby 13.10.2017/

Nezrealizované / žiadané/
A, Požiadavka riešenia parkovania vozidiel na ulici Novonosická 19.9.2017 /p.Gombár/
OV- Nosice podal žiadosť o stanovisko riešenia
B, oprava úseku cesty medzi Novonosická- Lazovná

4. Rôzne
– Hľadáme riešenia pravidelnejšej údržby areálu pri budove starej školy v Nosiciach
– Hľadáme riešenia bezproblemového parkovania vozidiel pred budovou starej školy v Nosiciach
– Vypracovať dohodu o združenej investícií / Farský úrad ,mesto Púchov/
– Vypracovať žiadosť k vyvolaniu stretnutia vo veci kúpi a predaja medzi občanom a mestom Púchov
– Zorganizovať športový stolnotenisový turnaj v budove starej školy na deň 29.10.2017
– Zorganizovať tradičnú akciu Mikuláš deťom na deň 7.12.2017 v areáli hasičskej zbrojnice
5. diskusia

zápisnicu vypracoval : Mgr. Roman Špaček , predseda OV – Nosice

MDD

Dňa 11. 6. sa pri areáli elektrární Nosice uskutočnil tretí ročník MDD, o ktorý sa postarali členovia OV -Nosice. Tento rok obohatený o nové súťaže :
jazda na bicykli /časovka/, florbal družstiev, a streľba so vzduchovky boli novinkou ostatné súťaže boli už tradične:
futbal družstiev, skok vo vreci, obchádzanie prekážok, hod na cieľ.
Pekné počasie so slušnou účasťou súťažiacich aj rodičov obohacovala dobrá hudba a občerstvenie. Teším sa ,že i rodičia , otcovia i mamy sa zapojili do hier. Niektoré ukážky z tohoto pekného podujatia sú k nahliadnutiu vo fotogalérií.

zápisnica 5

ZÁ P I SN I C A č. 5

Dátum : 10.7. 2017
Miesto : Nosice
Prítomní : p. Svoboda , konateľ PTSMP a p. Špaček -poslanec

Cieľom stretnutia bolo prejsť menšie požiadavky vo volebnom obvode č.8 , ako aj určiť možnosti a opodstatnenosti ich odstránenia.
1. Drobné výtlky na cestách ( zodp. PTSMP do 30.8.2017)
2. Nacenenie opravy výtlkov v Nových Nosiciach pri č.d. 1603 (129) a ich realizácia ( zodp. p.Vavrová, PTSMP do 30.8. 2017)
3. Oprava plotu v Nosiciach časť medzi budovou Domu Smútku a Hasičskou zbrojnicou ( zodp. PTSMP do 30.8. 2017)
4. Odstránenie ,alebo využitie zbytkovej zámkovej dlažby pred budovou starej školy v Nosiciach (zodp. PTSMP do 30.8. 2017)
5. Odstránenie koreňov a krov pred budovou starej školy v Nosiciach ( zodp. PTSMP do 30.8. 2017)
6. Rozšírenie chodníka v zadnej časti budovy starej školy v Nosiciach (zodp. PTSMP do 30.8. 2017)
7. Prepojenie drezu v kuchynke starej školy (zodp. Špaček do 30.8. 2017)

Za stretnutie ďakujem p. Ing. M.Svobodovi

Zápisnicu vypracoval : Mgr. R.Špaček
V Púchove 11.7. 2017

zápisnica 4

Z Á P I S N I C A č. 4
Deň : 10.7. 2017
Miesto : volebný o. 8
Účastní : p.Svorada (ved.oddelenia ), p. Šicová ( architekt), p. Špaček ( poslanec)

1. Účastní prešli miesta jednotlivých investičných zámerov v.o. 8 . na roky 2017 – 2018

Nové Nosiice : 1. Zriadenie viacúčelovej budovy pre obyvateľov (Nové Nosice, Záskalie, Vŕšok)
-kultúrno-spoločenská miestnosť
– volebná miestnosť
– rozhlasová ústredňa
Vyhľadávané parcely na možnú realizáciu vo vlastníctve mesta Púchov . Do úvahy k výstavbe by pripadli nasledovné parcely :
Všetky na LV 1 registra C evidované ako orná pôda vo výlučnom vlastníctve mesta Púchov
1270 / 68, 1270 /80, 1608 / 25 1608 /26, 1608 /27, 1608 /28, 1608 / 40, 1608 / 106, 1608 / 130, 1608 /150
Účastní sa dohodli, že na uvedených parcelách preskúmajú všetky možnosti . Zodpovedný p. Svorada

2. Vybudovanie chodníka v Nových Nosiciach
Do najbližšieho MsZ ( 25.9. ) sa zrealizuje štúdia ,ako podkladový materiál k PD (schválené 3000 E), s ktorou budú oboznámení občania poslancami na verejnej schôdzi, ktorá definitívne určí realizáciu ,či nerealizáciu chodníka, ako aj pravidlá parkovania vozidiel občanov bývajúcich pri chodníku. (zodp. p. Svorada, p. Šicová )
3. Obhliadka prepadnutej zámkovej dlažby na Astrovej ulici.
4. Asfaltová oprava cestného výkopu s odvodnením pri č.d. 1603 (129) sa musí realizovať v spolupráci oddelenia dopravy a PTSMP . ( zodp. p. Svoboda , p. Vavrová)

Nosice : 1. Doplnenie parkovacej plochy pred budovou starej školy sa na odporučenie účastných má realizovať vypracovaním PD a uložením zámkovej dlažby .
2. Cestnú komunoikáciu KNE p.č. 918 / 1 LV 3018 – zistiť možnosti riešenia
a ) oprava b) celková rekonštrukcia ( zodp. p. Špaček, p. Trník)
3. Zosumarizovať podklady k stavebnému povoleniu rekonštrukcie Domu Smútku. Investíciu zaradiť do rozpočtu na rok 2018 . Termín skompletizovania podkladov 30.10. 2017 ( zodp. p. Svorada, p. Šicová, p. Špaček)
4. Oprava plotu pri Dome Smútku (zodp. p. Svoboda, p. Špaček)
5. Oprava strešného odvodnenia a rozšírenie chodníka pred budovou starej školy ( použiť zbytkovú zámkovú dlažbu ) betonáž
6. uzamknutie voľne dostupnej plynomerne (nebezpečenstvo úrazu! ) (zodp.p. Svorada)
7. aktualizovanie schválených investičných požiadaviek (okná –škola, požiarna zbrojnica – fasáda, kanalizačná prípojka k verejným toaletám – rekonštrukcia toaliet v areáli DHZ

Vypracoval : Mgr. Roman Špaček

Na vedomie všetci účastní.

Čo nám priniesol mesiac máj

Mesiac máj nám priniesol viac aktivít ako po iné mesiace.
1. Už 1. deň na sviatok práce sme sa malá skupinka pustili do zrovnania časti pozemku pri kapličke sv.J Nepomuckého .Potrebujeme vypracovať trochu rovnej plochy ,pre pohodlnejšie státie ľudí. Chceme opätovne po tretí krát zorganizovať sprievod ku kapličke (20.5.o 17 30) a tam vyprosovať pomoc a ochranu pred živelnými pohromami ,na ktoré nemáme dobré spomienky nielen v minulom , ale aj tohoročnom čase.
(prikladám fotodok)

2. Asi metrový bobor sa objavil v kanáli 2.mája. 200 m od priehrady. Privolaní poľovníci uhynutého bobra vytiahli a odviezli (fotod)

3. V stredu 3.mája pracovníci Žsr ,ktorých som prosil, očistili kanál nad vlakovou stanicou,pretože návalové dažde zaplavovali stanicu.Okrem toho odstránili skládku pri výjazde zo železnice a dovyriezali náletové dreviny pod traťou.Aj touto cestou im chcem poďakovať.(fotod)
4. Firma Doprastav začala konečne frézovať a asfaltovať krajnice ciest (fotod)

5. 14.mája OV Nosice zorganizoval po druhý krát program spojený so zábavou pri príležitosti Dňa Matiek. V programe učinkovalo 12 detí MŠ, 7 detí ZŠ a jeden stredoškolák.Novinkou tohoto ročníka bol chutný guláš . Do tanca hrala skupina Signál . Rozchádzali sme sa v dobrej nálade po 21 OO hod.(fotod)

6. Vyzvali sme občanov,aby pripomienkovali ,prípadne iniciovali zmeny autobusových spojov.Iniciatíva vyšla zo strany mesta. Na mesto (dopravnej komisií) sme predložili tieto návrhy (uvádzam v skratke):
a. Keby žiacky autobus Včielkač.6 idúci od Hydrocentrály ráno 7 00, nahradila Jašterka,lebo je tam málo miesta a ľudia ťažko vystupujú
b. Keby autobus č,6 ,ktorý má odchod od potravín C-čko 13 18 ,išiel od Gorazdovej školy,nakoľko vyučovanie končí 13,15 a deti nestíhajú chytiť tento autobus. Idú až neskorším 14,25 (robotnícky) Ide o 7 žiakov.
c. Keby ranný autobus č.6. ,ktorý odchádza od Hydrocentrály 6.25. išiel o 10 min.skôr o 16 15
d. Keby autobusová zastávka pri firme Eurotrans bola preložená 200 m bližšie do obce.

7. V spolupráci s viacerými zainteresovanými pracujem na dokončení projektovej dokumentácie a následnom stavebnom povolení k možnej rekonštrukcií Domu smútku,ako aj vybudovania viacúčelovej budovy pre potreby občanov Nových Nosíc. Zároveň nás čaká výmena okien v budove starej školy,začatie rekonštrukcie toaliet v hasičskej zbrojnici.Máme aj predstavu ďaľších menších úprav Presadzujeme opravu dvoch úsekov ciest v Nosiciach.. Pripravujeme sa na MDD ako aj Deň Otcov
Spracoval Mgr. R Špaček

Zápisnica 3/ 2017

Zápisnica 3/ 2017
Miesto : budova OV – Nosice
Dátum : 4.4.
Prítomní : 6 (viď prezenčná listina)
Program:
1. vyhodnotenie činnosti za prvý štvrťrok 2017
2. investície volebného obvodu č.8 k čerpaniu rezervného fondu za rok 2016
3. plánované aktivity OV na obdobie apríl – jún 2017
( verejnoprospešné, športové, kultúrne)
4. OZ Nosičan
1.vyhodnotenie činnosti za prvý štvrťrok 2017
– schôdza 4.1. 2016, zápisnica , web. stránku obce,
– šachový turnaj detí 6.1. ( 8detí)
– stretnutie Šicová WC investičná požiadavka na vybudovanie WC (has.zbrojnica)
– pripomienky zle odhrnutie snehu ( odstránená), výpadok elektrickej energie ( odstránený),
– Mestský ples 14.1. ,
– žiadosť o výrub a orez drevín (uskutočnený)
– zisťovanie informácií o chove hydiny 18.2 (Trník, Špaček)
– stretnutie s primátorom a poslancami 21.2.
– MsZ 22.2 ( podanie stručnej informácie)
– email p. Mackovej ,ako reakcia na petíciu občanov NN 27.2.
– obchádzka úseku v NN. a SN.8.3. ( Šicová ,Vavrová, Drocár, Špaček) (zápisnica doručená všetkým účastným)
– na podnet občanov som navštívil Doprastav – žiadal o opravu výtlkov (17.3.) ( čiastočne splnené, pretrváva nespokojnosť, riešiť s p. Vavrovou a TSK,SSC)
– osobné stretnutie s p. primátorom ohľadom Domu Smútku 20.3.
– rozhovor do TV –Považia 29.3.
– podrobná analýza vlastníctva ciest v SN,NN 4.4
– vypracovanie zápisnice

2. Investície
Schválené investičné požiadavky s kalendárneho roku 2016 ,ktoré sa nezrealizovali:
1. Osadenie spomaľovacieho prahu pred č.d. –Nosice 191
2. Vypracovanie projektovej štúdie na vybudovanie chodníka v Nových Nosiciach (ul. Novonosická p.č. 749/1 ,LV 3018 )
3. Rekonštrukcia toaliet v areáli hasičskej zbrojnice v Nosiciach
4. Dobudovanie dotláčacej stanice v Záskalí
schválené investície nezaraďujeme do nových požiadaviek!
: investičné na rok 2017
1Vypracovať stavebné povolenie k rekonštrukcií a rozšíreniu Domu Smútku na cintoríne v Nosiciach . Investíciu zaradiť do rozpočtu na rok 2018
2. Súvislá rekonštrukcia a oprava cestnej komunikácie po kanalizačnej úprave:
a) zadná cesta pri Váhu cca 460 m , za predpokladu odstúpenia pozemkov pod cestou od občanov v prospech mesta k usporiadaniu vlastníctva( bez PD)
b) cesta KNE p.č.918 /1, na LV 3018 v celkovej dĺžke cca180 m (bez PD)

3.Zhutnenie, spevnenie a úprava cestnej komunikácie KNC- p.č. 364/3, LV-2373
4. Doplnenie verejného osvetlenia na ulici KNC- p.č. 364/3, LV-2373
5. Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva ulíc vo v. o. č.8, podľa predložených žiadostí
6. Výmena okien v budove starej školy
7. Parkovacia plocha pred budovou starej školy- nespevnená –vystlaná drobným makadamom ( investícia do 500 Eur ,bez PD)
8. Oprava strešného odvodnenia a rozšírenie chodníka pred budovou starej školy (použiť zbytkovú zámkovú dlažbu ) ( investícia do 500 Eur, bez PD)
9. Vybudovanie prístrešku nad plynomer a smetnú nádobu pred budovou starej školy v Nosiciach ) ( investícia do 500 Eur, bez PD)
10. asfaltová oprava cestného výkopu s odvodnením v Nových Nosiciach pri č.d.1603, (129)
11. Oprava výtlkov na všetkých úsekoch ciest vo vlastníctve mesta v miestnej časti (Nosice, N.Nosice, Záskalie)

12. Zabezpečenie priestoru pre činnosť OV Nové Nosice a rozhlasovej ústredne v Nových Nosiciach
13. Doplnenie odpadového koša na detskom ihrisku v Nových Nosiciach
14. Zabezpečiť akúkoľvek prevenciu pred prívalovými dažďami vo všetkých častiach v.o.č.8
15. Vymeniť poškodené plastové separačné nádoby vo všetkých častiach v.o.č.8
Požiadavky červeno zvýraznené sú prioritné !

3. Plánované aktivity OV na apríl- jún
Verejnoprospešné
Jarná úprava okolia- Deň zeme 22.4.
– výrub nad traťou – odstránenie mladých výhonkov ( na vlastné náklady pozemok ŽSR)
– vybagrovať plošinu pri kapličke sv. J. Nepomuckého, (na vlastné náklady pozemok –Urbárskeho združenia)
– vybudovať obecné kompostovisko (na vlastné náklady na pozemku SPV)
Kultúrne
– zabezpečiť veľkonočnú oblievačku v duchu hesla „Udržuj staré zvyky a tradície“ (mládenci) 17.4.
– kultúrny program so zábavou _ Deň Matiek 14.5. nedeľa členovia Ov skupina Signál
Športové
– MDD v hasičskej zbrojnici v spolupráci s hasičským zborom v Nosiciach a MŠ Nosice t . 3.6
– Deň otcov – stolnotenisový turnaj t: 18.6. nedeľa

4. OZ Nosice

p.Janto informoval o registrácií OZ -Nosičan, o jeho pripravovanom prvom valnom zhromaždení, o založení účtu i prvých žiadostiach .

Zápisnica 2 – 2017

Zápis zo stretnutia 8.3. 2017

Za účasti zástupcov mesta (p.Vavrová, p.Šicová, p.Drocár a p. Špaček) sa všetci zúčastnení dohodli na nasledovných záveroch a vyjadreniach k požiadavkam občanov N.Nosíc( petičná listina) a S.Nosíc :
1. K požiadavke vybudovanie súvislej asfaltovej plochy v hornej časti N . Nosíc , zaujme mesto písomné stanovisko :
-zaasfaltovať len úseky narušené výkopmi ,prípadnými výtlkmi na všetkých úsekoch ciest N.Nosíc, S. Nosíc ,Záskalia, neasfaltovať celý úsek v žiadanej dĺžke s ohľadom na ohlásené výkopové práce a ďaľšiu výstavbu rodinných domov v danej časti. Zakomponovať výstavbu ,či obnovu novej cestnej komunikácie ,až po ukončení a zrealizovaní požiadaviek k výstavbe

– pripraviť PD na osadenie betónových žľabov ako prevenciu pred prívalovými dažďami a ich ohrozením rodinných domov pod cestou, ako aj PŠ+ PD na alternatívu výstavby chodníka

– prosil by som aby pri oprave povrchu cesty v N.Nosiciach bol osadený pevný železo –betónový žľab ,ktorým bude voda usmernená do prícestného kanála naprieč cestou. Žľab by bol vyspádovaný , s možnosťou pravidelnej údržby k zachovaniu funkčnosti. Považoval by som to ako prvý prevenčný krok pred prívalovými dažďami ešte v tomto kalendárnom roku . Verím, že investícia nepresiahne výšku nákladov ,aby bola potrebná PD .

2. K požiadavke občanov p.Haderlicu , a p. Miniara ,na vybudovanie asfaltovej komunikácie ste ma uistili, že bude urobený návoz štrku, tak aby bol zabezpečený prechod peším i osobným vozidlám aj za mokrého počasia. Myšlienkou výstavby asfaltového povrchu sa nebudete zaoberať. Prosím Vás, aby ste aj týmto občanom dali písomnú odpoveď . Oni svoju žiadosť adresovali na mesto, aj na OV –Nosice. Sluší sa im odpovedať. Ja budem rád , ak urobíte tak, ako ste odpovedali mne.
3. K požiadavke OV na vybudovanie nového asfaltového povrchu v úseku cesty od rozcestia ku starej škole až po obytný dom p. Velacku smerom k elektrárni v dĺžke cca 150 m, ste ma uistili, že na podnet OV Nosice, bude vypracovaná v kal.r.2017 PD s možnosťou realizácie v ďaľšom roku (ďaľších rokoch)

4. Potešený informáciou o možnej asfaltovej úprave na ceste pri Váhu , bez vypracovania PD ,vedenou ako oprava cesty Vás žiadam o :
a) presný výmer úseku
b) stanovenie ceny
a to do času apríl 2017, aby daná investícia mohla ísť do požiadaviek čerpania rezerv.
Za čas a stretnutie s Vami Vám ďakujem a teším sa na ďaľšiu spoluprácu .
Na vedomie : p.Vavrová,p.Šicová, p.Drocár, OV –Nosice , občania

Zapísal: Mgr. Roman Špaček , predseda OV –Nosice 8.3.2017

Vianoce 2016 DSC01795

Vianoce 2016 DSC01794

Vianoce 2016 DSC01793

schôdza č.1 / 2017

Zápisnica 1
4. január / 2017 V.O.č. 8 Nosice
1. analýza a vyhodnotenie činnosti za rok 2016
2. plán činnosti OV na rok 2017
3. Zámery činnosti OZ-Nosice
4.Rôzne
1. 1. analýza a vyhodnotenie činnosti za rok 2016
vypracovaných celkom 10 zápisníc , stretnutie členov OV 6, iné verejné stretnutia 4
OV – 6 27.1. Plán práce, 9.4. Investičné požiadavky na rezervu v rozpočte, 6.5. Príprava na Deň Matiek, 5.6. Príprava na MDD, 23. 6. Príprava na investičný zámer pomenovania ulíc, 1.7. Zosumarizovanie výsledkov ,
Iné verejné stretnutia 4 – 5.5- obhliadka požiadaviek na úpravy , 13.7. s občanmi k spomaľovaciemu prahu, 10.8. – prívalové dažde, (mesto ,ŽSR,Urbár), 14.9. verejná schôdza s občanmi NN
Zrealizované s chválené investičné požiadavky : vybudovanie parkoviska pred budovou starej školy, renovácia autobusovej zastávky č.1, doplnenie prvkov do detských ihrísk MŠ,škola, vybudovanie parkoviska pred budovou MŠ, úprava cestnej komunikácie pri vstupe do obce, dotláčacia stanica Záskalie, dokončenie vodovodu v Záskalí , rekonštrukcia komunikácie v Záskalí
Nezrealizované schválené investičné požiadavky: vybudovanie WC a umývarky pri budove hasičskej zbrojnice, PD na vybudovanie chodníka,stekajúceho žľabu NN
Zrealizované bežné požiadavky : výmena skleného panelu na autob. zastávke č.3, odstránenie drevených stĺpov z kanála pod traťou, ,orezanie tují pre DS, osadenie konštrukcie na bicykle pred DS, sfunkčnenie svietidiel , prečistenie odpadového potrubia v budove starej školy(firmaTrník) oprava prepadnutej cesty NN
Žiadosti občanov : p. Minárová, p. Gašpárková, p.Rosinová, p. Macková NN, p. Hadrlica p. Pecho,
Ostatná činnosť- žiadosti, pozvánky, plagáty, prijaté žiadosti od občanov, príspevky a fotodokumenty na webovú stránku obce , nákup vecných cien, iné
Verejný prieskum OV –Nosice zrealizoval prieskum medzi občanmi SN formou dotazníka a)pomenovanie ulíc b) spriechodnenie chodníka medzi firmou Tabela a rodinou Trníka
2. plán činnosti OV na rok 2017
Január – stretnutie s členmi OV , plán činnosti , šachový turnaj (stolnotenisový )
Marec- veľkonočná oblievačka, brigáda k jarnej úprave okolia, , podanie žiadosti na dotačný príspevok pre OZ – Nosičan
Apríl – príprava investičných zámerov na MsZ 26.4
Máj – program ku dňu Matiek, procesia k u sv. J.Nepomuckému
Jún – MDD, Deň Otcov
September- Hodová slávnosť
December –Mikuláš deťom,
Stretnutie členov OV : január, apríl, jún, december, (podľa potreby)
3. Zámery činnosti OZ-Nosice
P. Janto informoval o založení OZ- Nosičan , o zaplatení správnych poplatkov i o nároku uchádzať sa o podporu na svoju činnosť .
4.Rôzne
p.Taraba vyjadril presvedčenie ,že pre NN je jedna z najlepších investícií vybudovať chodník . Súčasné parkovanie áut pred vlastnými domami je riešiteľný problém.
p. Komák upozornil na klzkosť terénu na novovybudovanom železničnom moste ( opadaná farba)
p. Janto žiadal zistiť, či existuje plán údržby budovy starej školy a domu smútku, ktoré sú v správe mesta Púchov
p. Špaček informoval o zámere rozšírenia a rekonštrukcie Domu Smútku k čomu preukázal aj predbežný návrh rekonštrukcie
Na záver vyzval všetkých členov ,aby do najbližšieho stretnutia rozhovormi s občanmi zozbierali požiadavky , ktoré sa posúdia, ako investičné ,alebo bežné a ktoré sa fotograficky zdokumentujú.
Členovia OV sa vo väčšine vyjadrili, že kultúrne, športové a spoločenské aktivity v obci má zmysel aj naďalej robiť a sú ochotní byť nápomocní pri ich organizácií.

Zapisoval : Mgr. Roman Špaček
K zápisnici priložená prezenčná listina členov

Vážení športoví priatelia!

Pozývame Vás na nultý ročník šachového turnaja , ktorý sa uskutoční dňa 6.1. 2017 o 16 00 hod. v budove starej školy v Nosiciach.
Svoju účasť potvrď na t.č. 0919 211 073 do 4.1. 2017

tradičná hodová slávnosť v Nosiciach

Občiansky výbor Nosice , FÚ Horné Kočkovce a DHZ Nosice

P O Z Ý V A J Ú
na tradičnú bohoslužbu pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža, ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra 2016 v areáli DHZ Nosice

P R O G R A M

1. 10 00 – 11 00 hod. rozjímavý ruženec sprevádzaný hudobným sprievodom GOSPELKAPELY
2. 11 00- 12 00 svätá omša
3. 12 00 – dychová hudba , guláš
V prípade nepriaznivého počasia sa program ruší.

aktuálne problémy

1. Dňa 13.7. bolo v starej škole stretnutie s dotknutými občanmi k zriadeniu spomaľovača pred č.d. 188 p. Pecho. Stretnutie som inicioval ja za prítomností ľudí z mesta . Výsledkom bol záver osadenia spomaľovača. Na stretnutí som vyjadril náš postoj . Väčší problém ako rýchlosť aut v danom úseku vidím množstvo zrážok, vôd, ktoré sa nahromadzujú pred ich domami. To sme riešili s p. Svobodom a pokiaľ sa na to vyčlenia prostriedky nebude problém osadiť na miestach vpuste.

2. Na podnet p. K.Kavecká-Košecká, ktorá ma oslovila s prosbou podať žiadosť na VUC (sumarizuvávajú požiadavky na VUC) k požiadavkam vybudovania chodníka na hlavnej (Nosickej ) ceste som tak urobil s adresovaním na p. Baška, SSC a mesto Púchov. Za pokus nič nedáme. Žiadosti som poslal poštou.

3. Včera sme sa stretli s p. Polackým ohľadom prívalových vôd ,ktoré stekajú spod trate, kde sme sa uzhodli ,že vody stekajú z poľnej ,rozbitej cesty nad podjazdom , ktorú ničí ťažká technika .Povedal som mu že OV bude trvať na tom ,aby sa drevo neťahalo po ceste až ku skládke ,lebo ničí odpadovú mrežu, poškodzuje cestu, zničilo kus zábradlia. Voda nie je nasmerovaná do zbernej šachty a tečie po povrchu asfaltu, čím naplavuje blato a kamene. Dvakrát som volal technické služby ,ktoré terén očistili (bol som prítomný),no riešenie musí byť efektívnejšie.

4. Dnes som mal stretnutie s p. Motyčkom Žsr, s ktorým sme sa dohodli na .
a, poskytnú bager a urobia najnutnejšie úpravy
b, iniciujú stretnutie s vedením Urbáru, OV Nosice,mestom

5. Dňa 14.9. bude v Pizzérií N.Nosice verejná schôdza, ktorá je dohodnutá s p. Šicová, p.Vavrová. Zatiaľ sú ľudia informovaní oznamom na vývesku no dám to aj na náš web

O ďaľších skutočnostiach Vás budem informovať .

Vážení občania!

OV Nosice Vás pozýva na verejnú schôdzu s poslancami a pracovníkmi MsÚ Púchov ,ktorá sa uskutoční dňa 14.septembra o 15 00 hod .v miestnej Pizzerií .
Program:
1. Špecifikácia a upresnenie podmienok pre spracovanie PD
2. Doplnenie člena do OV
3. Rôzne

zápisnica 5

Zápisnica 5 / 2016
Dátum : 23.6.2016, 1.7. 2016
Miesto : budova OV Nosice
Program : 1. Rozdelenie informačných letákov do schránok
2. Termín, postup a spôsob zozbierania informácií
3. Spoločné zosumarizovanie výsledkov

OV Nosice v dňoch 27.6 až 1.7. 2016 uskutočnil verejný prieskum obyvateľstva ,do ktorého boli zapojení všetci členovia OV –Nosice.
Na prvom stretnutí 23.6. sme si rozdelili úlohy , termín a postup zozbierania informácií.
Na druhom stretnutí 1.7. sme zozbierané informácie zosumarizovali a vyhodnotili.

Výsledky verejného prieskumu obyvateľstva:
Celkový počet voličov : 441 ( kalendárny rok rok 2015)
Počet zapojených do prieskumu : 310
Počet odpovedajúcich A 1 – súhlasím : 81
Počet odpovedajúcich A2 – nesúhlasím 226
Počet nevyjadrených A1, A2 3
Počet odpovedajúcich B1 – súhlasím 107
Počet odpovedajúcich B2 – 186
Počet nevyjadrených B1 B2 17

K zápisnici prikladám : prezenčná listina 1
prezenčná listina 2
leták
vypracoval : Mgr. R Špaček

Na základe výsledkov prieskumu OV Nosice konštatuje, že:OV nebude presadzovať pomenovanie ulíc , predaj pozemku
: OV bude presadzovať rekonštrukciu neprístupného chodníka

chceme v Nosiciach pomenovať ulice?

Vážení občania!
Do vašich domových schránok bol doručený informačný leták, na základe ktorého v dňoch 27 -30 júna prebehne v našej obci verejný prieskum. . Určený člen OV Vás navštívi a zaznamená si Vaše stanovisko. V prípade akýchkoľvek otázok Vám podrobnosti budú poskytnuté na mieste. Za pochopenie ďakujeme.

Pozvánka na MDD

OBČIANSKY VÝBOR NOSICE
POZÝVA
všetky deti , mládež ,dospelých na športové popoludnie,
ktoré sa uskutoční pri príležitosti MDD, Dňa otcov 5.júna v nedeľu o14 00 hodine na futbalovom ihrisku TJ- Nosice.
Na najmladších účastníkov čakajú zaujímavé ,netradičné športové disciplíny
Muži,ženy, dorastenci,dorastenky ,žiaci, žiačky vytvoria miešané (7-10 členné) futbalové družstvo. Nahlásenie družstva je potrebné do 3.júna telefonicky na t.č. 0902 575 080 (V prípade nepriaznivého počasia sa akcia odkladá o týždeň)
Bližšie pokyny na www.obec-nosice.sk

V družstve musí byť minimum 7 a max.10 hráčov . Max. muži 2 ženy 2, dorastenci 2 dorastenky 2 žiaci 2, žiačky 2
Pokiaľ by družstvo malo 2 mužov ,dorastencov a žiakov musí mať v družstve aspoň jednu (ženu, žiačku ,alebo dorastenku).Na hracej ploche môžu byť len siedmy. Ak je v družstve viac osôb ženského rodu, môže ich byť v družstve až desať.
Družstvo má vlastný názov, v ideálnom prípade aj vlastné rozlíšenie. Takto môže vzniknúť družstvo rodinného typu .
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Športu zdar a futbalu zvlášť!

zápisnica 3 /2016

Zápisnica 3 / 2016

Dátum : 6.5.2016
Miesto : budova OV Nosice
Program : 1. Príprava programu ku Dňu Matiek
2. Dotazník pre verejnosť
3. Rôzne

1. Príprava ku Dňu Matiek – skontrolovali sme predprípravné zadelenie úloh a ich splnenie:
– oznámenie formou plagátov , rozhlasu ( Špaček, Dunková)
– zabezpečenie programu detí , hudobnej skupiny Signál, príhovor, (Špaček)
– zabezpečenie občerstvenia, prezenty pre učinkujúcich ( Kráľová, Repková, Tománková, Špačková, Špaček, Trník)
– príprava priestorov ( členovia OV)

2. Na podnet poslanca Špačka sa členovia zaoberali návrhom a realizáciou dotazníka, ako prípravy k vzneseniu uznesenia MsZ
– všetci prítomní členovia s návrhom súhlasili a vyjadrili ochotu spolupodieľať sa pri kontaktovaní s verejnosťou
– vypracovaním znenia dotazníka ,ako aj všetkých náležitostí bol zaviazaný Špaček
a, označenie ulíc v miestnej časti Nosice
b, odpredaním, či neodpredaním parcely firme Tabela
c, rozdelením volebného obvodu N.Nosice- S.Nosice

3. – pomoc pri odstraňovaní orezkov pod traťou po spolupráci so zapožičaním vozidla DHZ ( všetci členovia OV)
_ príprava pešieho sprievodu ku kapličke ( zabezpečenie lavičiek , ohniska) 21.5. ( všetci členovia OV)
_ príprava programu MDD 5.6. ( všetci členovia OV)
_ referencie o obhliadke a drobných úpravách ( p.Henek, p. Svoboda, p. Špaček)
_ apelovanie na PVS s aktívnejším prístupom k oprave nových poškodených úsekov ciest
( Špaček-Struhár)
_ sfunkčnenie web stránky pre Urbárske združenie v Nosiciach ( Janto)
_ akútne riešenie spriechodnenia odtoku splachovania v budove starej školy
(Špaček-Machan)

V Nosiciach 10.5.2016

Vypracoval : Mgr. R.Špaček, predseda OV

zápisnica 2

Zápisnica 2 / 2016

Dátum : 9.4.2016
Miesto : budova OV Nosice

Program : 1. Požiadavky na investično-rozvojové akcie obce 2016
2. Príprava programu Deň Matiek
3. Rôzne

1.Zosumarizované a uvedené v prílohe zápisnice termín doručenia – 18.4.2016
2. Príprava ku Dňu Matiek – zadelenie úloh, zabezpečenie programu, príprava stolov, hudba ,upresnenie termínu a času, forma oznámenia
3. -požiadavky na TSMP, stretnutie s p. Svobodom
– fotodokumentácia a analýza práce ŽSR pri výrube drevín pod traťou
– fotodokumentácia a ohlas verejnosti na akciu Veľkonočnej oblievačky chlapcov a mládencov
– termín realizácie výstavby železničnej trate, ukončenie funkčnosti futbalového ihriska, šatní i jarnej sejby občanov na pripravovaných miestach
– kontrola finálnych úprav po realizácií kanalizácie
– informácie o pripojení na kanalizačné prípojky v Nosiciach ( júl 2016)
– problémové pripojenia , iné požiadavky občanov

V Nosiciach 12.4.2016

Vypracoval : Mgr. R.Špaček, predseda OV

Príloha
Požiadavky od občanov za jednotlivé občianské výbory

P.č. Poslanec občiansky výbor Stručný popis žiadosti Zodpovednosť (oddelenie) foto aktuálny stav návrh riešenia /ak padne zo strany občanov /
a b c d e f g
1. Nosice vybudovanie parkoviska pred budovou st.školy (predb.odhad dodaný). Odd.výst.a živ.p F1 požiadavka 25.11.2015 vypracovaná p. Ondrička
2. Nosice rekonštrukcia vnút.priestorov budovy starej školy v Nosiciach odd.výstavby a živ.p F2 požiadavka 25.11.2015 vypracovaná p.Ondrička
3. Nosice vypracovanie štúdie a PD k vybudovaniu chodníka v Nosiciach odd.výstavby a živ.p F3 požiadavka 1.3.2016 konzultovaná(Vavrová,Šicová)
4. Nosice vypracovanie štúdie a PD k vybudovaniu chodníka v N.Nosiciach odd.výstavby a živ. F4 požiadavka 1.3.2016 konzultovaná(Vavrová,Šicová)
5. Nosice výstavba cestnej komunikácie 364/3 odd. dopravy F5 požiadavka občanov 15.3.2016 (asfalt)Hadrlica
6. Nosice výstavba cestnej komunikácie 364/3 odd. dopravy F6 požiadavka občanov 15.3.2016 (asfalt)Janto
7. Nosice výstavba cestnej komunikácie odd.dopravy F7 požiadavka občanov 15.3. 2016 (asfalt)Špaček
8. Nosice doplnenie verejného osvetlenia odd.výstavby a živ.p F8 požiadavka občanov 15.3. 2016 Hadrlica,Špaček
9. Nosice výstavba malého multifunkčného ihriska -Nosice odd.výstavby a živ.p výstavba v súčinnosti s výstavbou ihriska ŽSR
10. Nosice spriechodnenie funkčnosti odvodňovacieho kanálu v N. Nosice odd.výstavby a živ.p F9 viacalternatívne riešenie
11. Nosice zabezpečenie vodovodnej prípojky a kanalizácie N.Nosice odd.výstavby a živ.p F10 požiadavka občanov 6.4.2016(Hyžák, Macko…)
12. Nosice označenie ulíc- (príprava k vypracovaniu žiadosti) Nosice odd. právno-organ. dotazník,štúdia,realizácia
13. Nosice výstavba,alebo zakúpenie priestoru pre činnosť OV N.Nosice odd.právno- organ. viacúčelové využitie priestoru
14. Nosice vybudovanie WC,umývarky v budove hasičskej z. Nosice odd. výstavby a živ.p viacúčelové využitie priestoru (D.Smútku,DHZ)…
15. Nosice renovácia autobusovej zastávky č.1. Nosice odd.dopravy F11
16. Nosice doplnenie prvkov detského ihriska v priestoroch s. školy Nosice odd. výstavby a živ.p F12 vahadlová húpačka, pieskovisko, iné
17. Nosice vybudovanie parkoviska pred budovou MŠ Nosice odd. výstavby a živ.p F13 dlažba, asfalt, betón …
18. Nosice oprava betónového múrika v areáli MŠ Nosice odd.výstavby a živ.p F14

2016- schôdza OV-1

Program schôdze
Dátum: 27 januára 2016 Miesto: Nosice Počet účastných : 9 (príloha)
Program
1- vyhodnotenie činnosti za rok 2015
2- plán činnosti na rok 2016
3- rôzne

1. Vyhodnotenie činnosti r. 2015
Ustanovujúca schôdza 1 Staré Nosice 28.1. Počet prítomných : 50 – Informácie o plánovanej výstavbe kanalizácie (pozvaní hostia)
– Podklady do programového vyhlásenia MsZ – Založenie občianskeho výboru, voľba členov (6) – Informácie o zásadách činnosti výborov v mestských častiach – Plán činnosti na rok 2015
Ustanovujúca schôdza 2 Nové Nosice 24.2. 2015 Počet prítomných : 30 – Formy komunikácie s občanmi- Doplnenie členov do OV Nosice (3)
Stretnutie 3 členská schôdza Nosice , stará škola : 3.3. 2015 Prítomní 13
– Návrh investično-rozvojových projektov na roky 2015 – 2018 (4projekty)
– Prezentácia novo založenej webovej stránky
stretnutie 4 Nové Nosice Prítomní: 4 Dátum : 10.3.2015 : Obhliadka a fotodokumentácia problémových miest
stretnutie 5 4.5. 2015 Prítomní : p.Kucejová, p.Hvizdák , p. Buček, p. Vojtovič, p.Špaček
Účastníci sa stretli v záujme analýzy súčasného stavu využitia budovy, menších úprav ,ako aj prehodnotenia požiadaviek OV Nosice
Stretnutie 6 členská schôdza 21.5. 2015 prítomní 9 všetci členovia -Príprava podkladov k športovej akcií pri príležitosti MDD
Stretnutie 7 členská schôdza : 4.11. 2015 Miesto: budova starej školy v Nosiciach Prítomní : 8 – Požiadavky na budúcoročný rozpočet MsZ 10.12
– Priebeh a ukončenie kanalizácie – Požiadavky OV na ŽSR – Mikulášsky program pre deti , Silvester 2015,
Stretnutie 8 30.11. Nosice – obec Prítomní – obyvatelia Nosíc
– Analýza problémových miest pri výstavbe kanalizácie. Zosumarizovanie požiadaviek na odstránenie nedostatkov
Stretnutie 9 Dátum : 6.12. 2015 Miesto : stará škola Nosice Počet prítomných : 37 – privítanie Mikuláša a jeho hostí
– ľudové piesne detského kolektívu v Nosiciach

Iné :
– jarná úprava okolia ( Dunková, Rosina, Janto, Špaček)
– výročná schôdza hasičov (Špaček)
– zostrojenie a osadenie infotabule , ( Tománek, Smatana, Špaček)
– modlitbový pochod veriacich ku kapličke (Tománek, Dunková ,Špaček)
– založenie internetovej stránky ( Janto)
– program MDD všetci (plagáty Taraba)
– dotazník ( Gašpárková, Špaček)
– sumarizácia a triedenie dotazníka( Dunková, Bilčík, Špaček)
– program k oslave sviatku 14.9. (Špaček)
– Mikulášsky program a ( Rosina , Špaček)
– mediálna propagácia činnosti Púch.listy,web stránka Špaček, )
– ihrisko pri elektrárni ( Špaček)
– obchádzky a pripomienky pri výstavbe kanalizácie(Rosina,Špaček)
Materiálne zisky pre obec za rok 2015
Z mesta
– zosilňovač do Domu smútku , reflektor do podjazdu k vlakovej stanici, zrkadlo do podjazdu do Nosíc, infotabule

Podané žiadosti na mesto :
-žiadosti na počty obyvateľov, volebných okrskov – zakúpenie zosilňovača, zlepšenie prehľadnosti v cestnom tuneli, na komisiu výstavby a ŽP, požiadavky na investície V 8 v kal roku 2015( na základe ušetrených fin . prostriedkov), žiadosť o opatrovateľskú službu, doplnenie osvetlenia k vlakovej stanici, požiadavky do rozpočtu 2016

2. Plán činnosti Občianskeho výboru v Nosiciach na rok 2016
– január – plán činnosti na rok 2016
– vyhodnotenie činnosti za rok 2015
– marec -veľkonočná oblievačka (28.3.)po
-Brigáda členov OV pri výsadbe krovinovej zelene detského ihriska jar (jeseň)
– máj – kultúrny program detí ku dňu Matiek (7.5.)so
zábava v budove starej školy (7.5.)so
– program k úcte sv.J.Nepomuckého spojená s opekačkou (16.5.)po
– jún – športové dopoludnie pri MDD (5.6.) ne
– september- hudobno-vzdelávací koncert (Povýšenie kríža a sedembolestná P.M. 15.9.) št
-október – stolnotenisový turnaj detí ,dorastu a mužov (23.10)ne
– december- Mikuláš s deťmi ( pred hasičskou zbrojnicou) (7.12.) st
– program detí pri jasliach (25.12)ne
– výstup na Hviezdu (30.12.)
3. Rôzne
informačné
Príprava k odkúpeniu pozemku p.Ondrička (geodet, výmera,)
Prevod správcovstva budovy starej školy ( p. Špačková)
Termíny zasadnutí MsZ utorky 23.2., 26.4, 21. 6, 20.9, 6.12,
OZ – Oboznámenie so stanovami informácie o minim. členstve
Kľúče na zabezpečenie disponovania pri obnove nástenky NN, SN
Ihrisko pre deti , ako ďalej?
Práca s deťmi – detský súbor
Návrh rozpočtu
Stolnotenisový turnaj rodín, vianočný beh
PHSR
Termín ukončenia úpravných prác po kanalizácií
Poskytnutie betónových panelov k činnosti OV

pracovné
V NN -hľadáme budovu miesto na realizáciu a sfunkčnenie rozhlasovej činnosti v NN (K.Drobný ICM ) iné (p. Špaček)
– zabezpečenie informácií od občanov podmokanie domov, pivníc + fotodokumentácia (p. Slováková) t.február
(aktivita vzniká , ako doplnenie požiadavky do rozpočtu podľa PPR 2015 / položka 51)
– vypracovanie návrhu na PD rekonštrukcie chodníka (Šicová, Vavrová, ,Rosina, Špaček) t- február,marec
V SN – predloženú PD rekonštrukcie budovy starej školy žiadať doplniť do upravovaného rozpočtu 2016 k verejnému obstarávaniu (poslanci)
( PD bola vypracovaná 13.11. 2015 a daná na vedomie MR- Púchov , Šicová, Vavrová)
– vypracovať PD na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov (poslanci, Šicová,Vavrová) termín . február,marec
– vypracovať PD na parkovaciu plochu pred MŠ –Nosice
– vypracovať PD na výsadbu zelene a jej umiestnenia v SN , zabezpečiť orez stromových častí
– požiadavky na ŽSR- (Motyčka, Špaček)
– podať informácie, (žiadosť) na vyzváranie stojanov na bicykle – Dom Smútku
– žiadosť o opravu skladovacích separátnych nádob (Krajčovič, Svoboda , Špaček)
– konzultovať nedokončenú kanalizačnú úpravu (Špaček, Pavlík)

Vypracoval : Mgr. R.Špaček , predseda OV -Nosice

zápisnica 9

ZÁPISNICA 9

Dátum : 6.12. 2015
Miesto : stará škola Nosice
Počet prítomných : 37
Program : privítanie Mikuláša a jeho hostí
ľudové piesne detského kolektívu v Nosiciach
súťaživé vedomostné, výtvarné a recitačné aktivity
fotodokumentácia
sladká Mikulášska odmena
záverečný príhovor Mikuláša

Členovia OV sa spolupodieľali pri príprave priestoru a programu

Miroslav Rosina, Milan Janto, Helena Dunková, Miroslav Komák , Roman Špaček

Vypracoval : Mgr. Roman Špaček

požiadavky na opravu kanalizačných prác

Zápisnica z obhliadky výstavby kanalizácie konanej dňa 30. novembra a 5. decembra 2015
1. Zaasfaltovať otoč cesty na autobusovej zastávke pri elektrárni .Asfalt poškodený denným prechodom ťažkých vozidiel .
2. Očistiť zastávku
3. Upraviť trávnaté ihrisko používané ako skladový priestor materiálu
4. Spriechodniť odpadový kanál odvádzajúci povrchovú vodu – (plot elektrárne)
5. Sfunkčniť odtok povrchovej vody vedený plastovou rúrou pod zaasfaltovanou cestou (č.d.- 225)
6. Uložiť , vyspádovať, očistiť ( poškodené nahradiť) betónové žľaby na všetkých miestach a uliciach ( č.d. 178,179,180,181,182, )
7. Poškodené betónové murivo oplotenia záhrad a dvorov opraviť ( č.d. 222,219, 218)
8. Očistiť nánosy blata v celom úseku dĺžky cesty pod železničnou traťou . Očistu realizovať skôr ručne ako technikou, nakoľko kanál je škarpovaný. Železné stĺpiky osadiť na pôvodné miesto.
9. Opraviť výtlk pred kamenárstvom ( č.d. 93)
10. Opraviť, (nahradiť ) zlomený betónový panel slúžiaci ako krytina odtokového kanálu alebo inou náhradou (č.d.127)
11. Opraviť rínu (č.d. 127)
12. Opraviť plot (č.d. 186, 132, )
13. Zle osadená šachta – prosba o osadenie do chodníka (č.d. 132)
14. Cesta pri kanáli- oprava krajnice
15. Odstrániť blatový nános pred (č.d. 174)
16. Zrovnať betónovú prieliačinu (č.d. 159, 169 )
17. Opraviť chodník pri ( č.d. 205)
18 Spriechodniť odtokový kanál zasypaný hlinou pred mostom do poľa
19. Odstrániť betónovú skládku za mostom do poľa
20. Opraviť železnú platňu na moste do poľa
21. Upraviť poľnú cestu za MŠ –Nosice – nútená obchádzka
22. Upraviť parkovacie plochy pred pohostinstvom u Sama (č.d. 59)
23. Očista úseku pred hasičskou zbrojnicou, zastávkou
24. Očistiť priestor skládky posypového materiálu pred firmou Podšívka
Mgr. Roman Špaček, Miroslav Rosina

Z á p i s n i c a
z rokovania obhliadky terénu v Starých Nosiciach v rámci úprav po kanalizačných prác
dňa 30. 11. 2015

Prítomní:
Poslanci za miestnu časť Nosice – Mgr. Roman Špaček, Miroslav Rosina
Občania časti Nosice
Zástupca realizátora – p. Pavlík
Mestský úrad Púchov – Ing. arch. Daniela Šicová, Ing. Mgr. Alena Vavrová, Jana Filová
Koordinátor PTsM s.r.o. – Ing. Miloš Svoboda

Na stretnutí s prítomnými občanmi vo veci nápravy miestnych komunikácií a súkromných majetkov po vybudovaní kanalizácie v časti Nosice boli vznesené nasledovné požiadavky, ktoré sa budú riešiť s investorom – Považskou vodárenskou spoločnosťou:
– Skládka, ktorú zhotovil dodávateľ v časti pri elektrárňach je na pozemku Povodia Váhu. Táto skládka slúži aj pre časť Streženice a Záskalie. Tým, že tam chodí veľa nákladných a ťažkotonážnych vozidiel sú komunikácie preťažené, zničené a zároveň nebezpečné pre bezpečnosť občanov
– Upraviť trávnaté ihrisko používané ako skladový materiál
– Komunikáciu, ktorá sa nachádza pri elektrárňach – slúži ako otočňa pre autobusy dať do pôvodného stavu – vyasfaltovať
– Dať do pôvodného stavu asfalt pred autobusovou zastávkou – pri otočni
– Opraviť a obnoviť jarok pri plote elektrární, aby voda netiekla na prvú súbežnú ulicu oproti elektrárňam (č.d. 108)
– Zároveň opraviť komunikáciu pri plote elektrární smerom od otočne do pôvodného stavu
– Pred rodinným domom číslo 95 – pozemok pred domom rozbitý (predtým tam bol nasypaný štrk)- zaviesť makadam, aby tam nestála voda a opraviť mriežku
– Pred rodinným domom 219 opraviť múrik plotu a vchod do dvora, taktiež opraviť rozbité rúry
– Pred Kamenárstvom vyspraviť, prípadne dať nový asfaltový koberec na ľavú stranu cesty smerom od elektrární
– Pri rodinnom dome 127 opraviť rínu, opraviť alebo nahradiť zlomený betónový panel slúžiadi ako krytina odtokového kanálu alebo inou náhradou.
– Sfunkčniť odtok povrchovej vody vedený plastovou rúrou pod zaasfaltovanou cestou – č.d. 225
– Cesta pod železničnou traťou – neprejazdná, nedá sa prejsť v prípade záchranky, hasičov. Očistiť nánosy blata v celom úseku cesty. Očistu realizovať skôr ručne ako technikou, nakoľko kanál je škarpovaný. Železničné stĺpiky osadiť na pôvodné miesto.
– Prečistiť všetky kanalizačné vpuste
– Uložiť, vyspádovať, očistiť (poškodené nahradiť) betónové žľaby na všetkých miestach a uliciach (č.d. 178,179,180,181,182)
– Komunikáciu pri Dome kultúry urýchlene sprejazdniť a dať do pôvodného stavu .
T: 49 týždeň
– Cesta medzi „Záhradníctvom Rosina“ a riekou Váh je zabetónovaná, avšak krajnice sa odlupujú, treba spraviť nápravu
– Poškodené betónové murivo, oplotenia záhrad a dvorov opraviť (č. d. 222, 219,218,186, 132)
– Zle osadená šachta – prosba o osadenie do chodníka – č.d. 132
– Oproti rodinnému domu č. 191 opraviť krajnicu na komunikácií,
– Vyzvať majiteľa rodinného domu pána Štefana Pechu, aby odstránil kamene pri miestnej komunikácií – vyzve Mestský úrad Púchov
– Odstrániť blatový nános pred č.d. 174
– Zrovnať betónovú preliačinu č.d. 159, 169
– Opraviť chodník pri č.d. 205
– Spriechodniť odtokový kanál zasypaný hlinou pred mostom do poľa
– Opraviť železnú platňu na moste do poľa
– Upraviť poľnú cestu za MŠ – Nosice – nútená obchádzka
– Upraviť parkovacie plochy pred pohostinstvom u Sama č.d. 59
– Očista úseku pred hasičskou zbrojnicou, zastávkou
– Očistiť priestor skládky posypového materiálu pred firmou Podšívka
– Pri napájaní asfaltu podávať prechodné pásy – dodávateľ
– Oproti rodinnému domu č. 91 pri odbočke k domu kultúry je súkromný pozemok, ktorý je t.č. v dezolátnom stave. Pred rozkopávkou kanalizácie rástla na ňom tráva. Taktiež je tam umiestnené odvetranie na ktoré nebol daný súhlas od majiteľa pozemku.

Pripomienky zástupcu rod. domu č. 182:
– Asfaltový povrch cesty upraviť tak, aby na jednej strane bol vo výške betónových obrubníkov a na druhej strane vo výške betónového žľabu. Je to dôležité pre dobré odtekanie dažďovej vody. Taký bol aj stav pred kanalizáciou.
– Prepojenie betónových žľabov medzi rod. domami č. 182 a č. 183 riešiť betónovým žľabom naprieč cesty č. 364/3 a tým nahradiť oceľovú rúru, ktorá je tam osadená viac ako 40 rokov, od výstavby cesty v 70-tych rokoch minulého storočia. V opačnom prípade hrozí zatápanie priestranstva pred domami č. 182, 180, 179….dažďovou vodou
Pripomienky zástupcov rod. domov č. 184 a 182:
– Priečna ulica č. 364/3 smer k rieke Váh je bez kanalizácie. Rod. dom č. 182 existuje od 50- tých rokov minulého storočia. Odpadová žumpa je za domom, teda nedá sa priamo napojiť na verejnú kanalizáciu v ceste č. 364/3 v smere od cintorína k cukrárskej výrobe a na Pov. Bystricu. Bolo doporučené vybudovať kanalizáciu na vlastné náklady. Predpokladné náklady bez výkopových a zasýpacích prác sú 140,-€
– Priečna ulica č. 364/3 smerom k rieke Váh bola ťažkými nákladnými autami dodávateľa prác značne poškodená a rozbitá. Žiadame cestu opraviť makadamom, štrkopieskom a asfaltovým živicovým kamenivom a pod.
– Ako náhradu za rozbité vlastné osobné autá (tlmiče, čapy, perá) od nerovnosti vozovky požadujeme oslobodiť od platenia stočného pitnej vody na dobu minimálne desať rokov.

Mikuláš

OBČIANSKY VÝBOR NOSICE

pozýva deti a mládež na stretnutie s MIKUÁŠOM a jeho hosťami , ktoré sa uskutoční 6.12. o 15 00 hod. v budove starej školy v Nosiciach

Program sprevádza detská kapela

zápisnica 7

OBČIANSKY VÝBOR NOSICE
Zápisnica 7
Dátum : 4.11. 2015
Miesto: budova starej školy v Nosiciach
Prítomní : Miroslav Rosina , Milan Janto, Milan Tománek, Helena Dunková, Ing.Marta Gašpárková, Jaroslava Slováková, Miroslav Komák Mgr. Roman Špaček
Neprítomní. Ing. Stanislav Taraba

Program schôdze:
1. Požiadavky na budúcoročný rozpočet MsZ 10.12
2. Priebeh a ukončenie kanalizácie
3. Požiadavky OV na ŽSR
4. Mikulášsky program pre deti , Silvester 2015,
5. Rôzne ,diskusia

Schôdzu viedol Mgr. Roman Špaček ,predseda OV. V úvode privítal všetkých prítomných .
1: Preopakoval osem požiadaviek , ktoré boli zakomponované do prehľadu požiadaviek . Z nich boli

splnené :

požiadavka 55 – doplnenie zrkadla do podjazdu – zrealizované (október)
57 – doplnenie osvetlenia na vlakovej stanici ( október)
iné splnené požiadavky
– zabezpečenie ozvučovacej techniky do Domu Smútku v SN (október)
– drobné asfaltové úpravy na miestnej komunikácií v NN a SN (august- september)
– realizácia a osadenie (2) informačných tabúľ NN, SN ( júl )
Aj keď z požiadaviek bola splnená len malá čiastka, za menšie cenové náklady ,chceme poďakovať všetkým ,ktorí pomohli k ich zrealizovaniu.

nesplnené
50- zábradlie k chodníku od ŽSR smerom na NN – realizácia v spolupráci so ŽSR nebola ukončená 51- prečistenie odvodňovacieho rigola pozdĺž cestnej komunikácie v NN ( iné možnosti riešenia požiadavky)
52 – projektová dokumentácia pre sfunkčnenie rozhlasu v NN
53 – rekonštrukcia interiéru – stará škola SN ( podrobne pozri žiadosť 11.5.2015)
54 – doplnenie parkoviska k starej škole SN ( podrobne pozri zápisnica 5 zo 4.5. 2015)
Požiadavky budú opätovne zahrnuté do rozpočtu na rok 2016

iné požiadavky na r.2016
– vypracovať projektovú dokumentáciu na zrenovovanie chodníka v NN
– zrealizovať renováciu chodníka dĺžka (cca 500m)
– vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka v SN
– realizácia vybudovania chodníka v SN ( dĺžka cca 2 km)
– doplniť smetný kôš pri detskom ihrisku v NN
– orez stromového porastu pri detskom ihrisku v NN
– orez stromového porastu na cintoríne pred budovou Domu Smútku SN
– vymaľovanie interiéru v Dome Smútku SN
– oprava pouličného svietidla na ulici Novonosická NN
– výmena zastávky v SN
2.Priebeh a ukončenie kanalizácie
Priebeh – neprofesionálny prístup , slabá kontrólna činnosť , zlá údržba po skončení práce na ulici ,ako aj na majetku ľudí, neohlásené použitie priestoru mesta, obce , iných osôb, , zlé značenie ciest dopravnými značkami, zlá koordinácia práce- rozbitie niekoľkých ulíc naraz. Niektorí ľudia sami požadovali o úpravu cestnej komunikácie.
Ukončenie
Termín ukončenia výstavby kanalizácie je stanovený na koniec roka 2015. V úprave je zahrnutá nielen pokládka a zásyp kanalizácie , ale aj asfaltová úprava. Ak by vznikla nespokojnosť občanov po odchode firmy , OV je rozhodnutý zvolať verejnú schôdzu za účasti predstaviteľov firmy ,ktorá realizovala výstavbu, ako aj predstaviteľov mesta .

3. Požiadavky na ŽSR
Posledné úpravy okolo železničnej trate sa uskutočnili pred 10-15 rokmi. Z toho dôvodu som kontaktoval p. Motyčku ku stretnutiu.
Závery :
1. Bude upravené zábradlie od cintorína smerom ku stanici.
2. Bude urobený výrez drevín okolo trate, pod traťou
3. Zabezpečí sa presná informácia o LV plochy v ľavej časti prístupu na stanicu – vzniká tam smetisko( Špaček, Motyčka)
4. Urobí sa očista rigola od nánosu blata za zábradlím pri ceste
5. Oreže sa stromový porast na betónovom násype pri trati
Konečný termín prác – jar 2016

4. Mikulášsky program pre deti.
Dňa 6. 12, v nedeľu OV pripraví posedenie Mikuláša s deťmi. Stretnutie sa zrealizuje v budove starej školy v Nosiciach. Členovia OV súhlasili s realizáciou tejto aktivity a pomôžu pri jej príprave a priebehu. Oznámenia o programe budú na výveske, na autobusovej zastávke ,v MŠ, n a webovej stránke obce.
Silvester 2015
A – Silvestrovské posedenie s hudbou ( za predpokladu , že sa podarí zabezpečiť živú hudbu) alebo
B – Silvestrovské posedenie bez hudby ( krátky prípitok členov OV s občanmi)

5. Rôzne : – Dotazník pre verejnosť PHSR – do 12.10.
– odsúhlasenie finančných príspevkov v r. 2015 – Záskalie ,
– Púchovský jarmok- účasť pri varení polievok, na Bojnickom zámku, slávnostná večera
– TJ Nosice
– ako ďalej s úmyslom výstavby kaplnky
– informácie o založení OZ OV Nosice
– myšlienka založenia detského hudobno- inštrumentálneho súboru
– príspevky na web stránku , do PúN a PúL
– odloženie sedacej súpravy
– požiadavky občanov ( kúpa mestského pozemku Tabela- Ondrička )
– firma Eurovia – úprava ihriska

Zápisnicu vypracoval : Mgr. Roman Špaček
Dátum : 7. 11. 2015

Mestský úrad oznamuje

MsÚ pripravil dotazník pre občanov, súkromných podnikateľov, občianske združenia. Ešte neviem akou formou bude zverejnený,resp.ako sa čo najrýchlejšie dostane k záujemcovi o vypracovanie. Len na takú hrubú orientáciu jeden vzor predkladám.

oddelenie prednostky fax: +421 42 465 08 66
prednostka@puchov.sk tel.: +421 42 465 08 19

DOTAZNÍK PRE VEREJNOSŤ

Vážení občania,

obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) Mesta Púchov na roky 2015 – 2022, ktorého tvorba a existencia je podmienkou pre samosprávy na čerpanie prostriedkov z eurofondov. Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je komunikácia s verejnosťou a zapracovanie požiadaviek občanov do plánu projektových aktivít mesta. K tomu je treba zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom je zmapovať potreby a predstavy občanov a následne ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov uskutočniť. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia, v ktorom žijete.

Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji nášho mesta, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak spolupodieľať na vytvorení dôležitého strategického dokumentu PHSR pre roky 2015 – 2022. Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov, návrhov. Váš názor je dôležitý.

Vyplnený dotazník, prosím, odovzdajte v termíne do …………….. na Mestskom úrade Púchov, kancelária prednostky. Ak vyplníte dotazník elektronicky, netreba ho odovzdávať v papierovej podobe, stačí ho zaslať mailom na prednostka@puchov.sk. V prípade otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať.

JUDr. Eva Kvocerová
prednostka Mestského úradu Púchov
Tel: +421 42 465 08 19
mail: prednostka@puchov.sk

Z nasledujúcich otázok prosím zaškrtnite vhodnú odpoveď (prípadne i viac odpovedí):

1. Pohlavie:
0 Muž 0 Žena

2. Veková kategória:
0 do 18 rokov 0 19 – 29 rokov
0 30 – 39 rokov 0 40 – 49 rokov
0 50 – 59 rokov 0 60 – 69 rokov
0 nad 70 rokov

3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
0 Bez vzdelania 0 Základné vzdelanie
0 Stredné bez maturity 0 Stredné s maturitou
0 Vysokoškolské I. stupňa 0 Vysokoškolské II. a III. stupňa

4. Ekonomická aktivita:
0 Zamestnanec 0 Nezamestnaný
0 Dôchodca 0 Študent
0 Podnikateľ 0 Materská dovolenka
0 Invalidný dôchodca 0 V domácnosti

5. V ktorej mestskej časti bývate?
0 Pod Lachovcom 0 Sedlište 0 Námestie
0 Centrum 0 Staré mesto 0 Sídlisko pri Makyte
0 Horné Kočkovce 0 Kolonka 0 Nové Nosice
0 Nosice 0 Hrabovka 0 Vieska – Bezdedov
0 Ihrište 0 Hoština

6. Ako ste spokojní s bývaním v príslušnej mestskej časti?
0 Veľmi spokojný 0 Skôr spokojný
0 Skôr nespokojný 0 Nespokojný

7. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta za posledných 5 rokov?
0 Pozitívne 0 Čiastočne pozitívne 0 Negatívne

8. Ktoré sú podľa Vás hlavné výhody mesta (vyberte 3 – 5 možností, prípadne uveďte ďalšie):
0 Množstvo kultúrno-historických atrakcií 0 Organizovanie významných podujatí
0 Kvalita životného prostredia 0 Možnosti pre športové aktivity obyvateľov
0 Významné postavenie mesta v regióne 0 Bohatý kultúrny a spoločenský život
0 Činnosť vzdelávacích inštitúcií 0 Práca s deťmi a mládežou
0 Potenciál rozvoja pre cestovný ruch 0 Výhodná poloha
0 Iné:

9. Čo je podľa Vás najväčším problémom mesta (vyberte 3 – 5 možností, prípadne uveďte ďalšie):
0 Vysoká úroveň kriminality, vandalizmu 0 Nedostatok možností trávenia voľného času
0 Nedostatok pracovných príležitostí 0 Zlý stav komunikácií
0 Nedostatok parkovacích miest 0 Nedostatok bytov a domov
0 Nedostatok stavebných pozemkov 0 Staré nevyhovujúce detské ihriská
0 Nedostatočná vybavenosť obchodmi a službami
0 Iné:

10. Vyjadrite mieru Vašej spokojnosti so súčasným stavom služieb a zabezpečovania životných potrieb na území mesta:
Spokojnosť Priemer Nespokojnosť
Stav školských zariadení 0 0 0
Stav predškolských zariadení 0 0 0
Stav jaslí 0 0 0
Kapacita mestských jaslí 0 0 0
Kvalita výučby na základných školách 0 0 0
Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu na MŠ 0 0 0
Stav kultúrnych pamiatok 0 0 0
Ponuka kultúrnych podujatí 0 0 0
Podpora a podmienky pre aktivity mládeže 0 0 0
Stav kultúrnych pamiatok 0 0 0
Stav športových zariadení 0 0 0
Počet športovísk 0 0 0
Možnosti športového vyžitia 0 0 0
Počet oddychových zón, parkov, ihrísk 0 0 0
Stav verejnej zelene 0 0 0
Ponuka ubytovaných a stravovacích služieb 0 0 0
Stav ubytovacích a stravovacích zariadení 0 0 0
Ponuka atrakcií, športovísk 0 0 0
Prostredie rekreačnej oblasti 0 0 0
Propagácia mesta, rekreačnej oblasti, pamiatok 0 0 0
Stav sociálnych zariadení 0 0 0
Kvalita a ponuka sociálnych služieb 0 0 0
Podpora a podmienky pre aktivity dôchodcov 0 0 0
Stav zdravotných zariadení 0 0 0
Kvalita služieb zdravotnej starostlivosti 0 0 0
Ponuka služieb zdravotnej starostlivosti 0 0 0
Stav stomatológie 0 0 0
Ponuka služieb stomatológie 0 0 0
Ponuka služieb a obchodu 0 0 0
Bytová politika 0 0 0
Stav cintorínov 0 0 0
Stav miestnych komunikácií 0 0 0
Stav chodníkov 0 0 0
Stav cyklotrasy 0 0 0
Parkovacie miesta 0 0 0
Automobilová doprava 0 0 0
Úroveň mestskej dopravy 0 0 0
Odpadové hospodárstvo (separovanie) 0 0 0
Úroveň požiarnej ochrany 0 0 0
Činnosť mestskej polície 0 0 0
Bezpečnosť a ochrana osobného majetku 0 0 0

11. Ktoré z nasledujúcich oblastí je podľa Vášho názoru potrebné v meste čo najskôr riešiť a rozvíjať? Vyberte tie, ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie (max. 5):
0 Školstvo 0 Kultúra 0 Bytová výstavba
0 Oddych, voľný čas, šport 0 Sociálne služby 0 Doprava, cyklodoprava
0 Cestovný ruch 0 Zdravotné služby 0 Podnikateľské prostredie
0 Pracovné príležitosti 0 Životné prostredie 0 Cesty a komunikácie
0 Iné:

12. Zaujímate sa o dianie a život v meste Púchov?
0 Áno, často 0 Áno, občas 0 Nie

13. Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o dianí v meste?
0 Úradná tabuľa 0 Zasadanie zastupiteľstva 0 Mestský úrad
0 Webová stránka mesta 0 Facebook 0 Iné internetové stránky
0 Regionálne noviny 0 Regionálne televízie 0 Priatelia, rodina
0 Iné:

14. Chýbajú Vám niektoré služby v uvedených oblastiach? Ak áno, uveďte aké:

Školstvo, možnosti vzdelávania: 0 Nie 0 Áno, nasledovné:

Doprava, cyklodoprava: 0 Nie 0 Áno, nasledovné:

Sociálna starostlivosť: 0 Nie 0 Áno, nasledovné:

Zdravotná starostlivosť: 0 Nie 0 Áno, nasledovné:

Kultúra: 0 Nie 0 Áno, nasledovné:

Šport, voľný čas, rekreácia: 0 Nie 0 Áno, nasledovné:

Životné prostredie: 0 Nie 0 Áno, nasledovné:

Iné: 0 Nie 0 Áno, nasledovné:

15. Ktorých aktivít sa vo Vašom meste koná málo a prijali by ste, aby sa konali častejšie?
0 Kultúrne akcie (akého charakteru?)

0 Športové akcie a podujatia (akého charakteru?)

0 Spoločenské podujatia (plesy, zábavy, diskotéky?)

0 Vzdelávacie akcie (besedy, prednášky, kurzy – napr. počítačové, cudzojazyčné?)

0 Voľnočasové aktivity a záujmové krúžky (tance, remeslá, hudobné nástroje?)

0 Vlastné športovanie (fitness centrum, joga, iné športy, resp. krúžky?)

0 Iné:

16. Triedite odpad?
0 Áno 0 Nie, z dôvodu:
0 Nechce sa mi
0 Zlá dostupnosť kontajnerov
0 Neviem, prečo by som to mal robiť

17. Zhodnoťte kvalitu životného prostredia:
Spokojnosť Priemer Nespokojnosť
Rozsah verejných plôch a parkov 0 0 0
Úroveň starostlivosti o verejné plochy 0 0 0
Starostlivosť o zeleň 0 0 0
Čistota a vzhľad miesta, kde bývate 0 0 0
Kvalita ovzdušia 0 0 0
Miera hlučnosti 0 0 0

18. Cítite sa na mieste, kde bývate, bezpečne?
0 Áno 0 Skôr áno 0 Skôr nie 0 Nie

19. Čo by sa podľa Vášho názoru malo v meste rozhodne zmeniť?

20. Kde na území regiónu najradšej trávite svoj čas?

21. Aké služby pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu by mal región ponúkať, prípadne skvalitniť?

22. Podľa Vášho názoru, v ktorej oblasti by mohla lepšie fungovať miestna samospráva?

23. Aké konkrétne projekty navrhujete v meste realizovať?

24. Miesto pre Vaše ďalšie pripomienky, poznámky a návrhy:

Ďakujeme za Váš čas! Aj vďaka Vám spravíme z mesta Púchov ešte lepšie miesto pre život!

aktuality na vývesku

Občiansky výbor v Nosiciach realizuje praktické kroky založiť Občianske združenie.

– cieľom vzniku tohto združenia je zabezpečiť si finančnú potrebu k realizácií prospešných činností pre deti , mládež i starších občanov
– dôvodom je ,že Občiansky výbor (OV)je nezisková organizácia ,ale Občianske združenie (OZ) má možnosť získavať prostriedky
– spôsob získavania finančných a iných prostriedkov chce dosahovať formou darov, drobných tržieb , 2% daní fyzických a právnických osôb
– OZ sa môže uchádzať o podporu mesta
– členom sa môže stať občan , ktorý dovŕšil 18 rokov

Aj touto formou Vás chceme prosiť o Vašu podporu ,ako aj záujem stať sa členom novovznikajúceho OZ
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke, ako aj na t. č. 0902 575 080

POŽIADAVKY NA INVESTÍCIE VOLEBNÉHO OBVODU 8 za obdobie 2015

Nové Nosice
– rekonštrukcia zábradlia pri chodníku popri bývalej budove Zväzarmu
– prečistenie zaneseného rigola, resp. jeho celková rekonštrukcia
– zfunkčnenie rozhlasu ,
– riešenie kanalizácie v hornej časti Záskalia
– riešenie projektu vybudovania vodovodu v hornej časti Záskalia
– vypracovať projekty k možnému vybudovaniu chodníkov

Staré Nosice
a) požiadavky na budovu výboru miestnej časti Nosice ( stará škola)
– vybudovanie parkovacej plochy pred budovou OV –Nosice
– odkanalizovanie budovy
– výmena vykurovacích telies v budove- celková rekonštrukcia vykurovania ( vykurovacie telesá sú zastaralé, majú vysokú spotrebu, mesto dopláca na energie v budove)
– doplnenie inventáru
b)iné
– zabezpečiť odpadové koše ,ich osadenie a funkčnosť na vlakovej a autobusovej zastávke
– zabezpečiť zlepšenie osvetlenia na vlakovej stanici pri východe z podjazdu
– zrekonštruovať zábradlie pri vlakovej stanici
– po ukončení kanalizácie zrekonštruovať ,prípadne vybudovať nové chodníky

Upozorňujeme občanov, že na uvedené požiadavky sa budeme v budúcoročnom rozpočte zasadzovať vyčleniť finančné prostriedky z mestského rozpočtu . Požiadavky nie sú v definitívnej podobe ,ďalšie sme ochotní po vzájomnej konzultácií s občanmi doplniť.

Vážení občania !
Zo záverov schôdze zo dňa 28.1. 2015 uvádzam:
– realizácia kanalizácie v Nosiciach je plánovaná na obdobie marec- december 2015
– na viacerých úsekoch
– každý budovaný úsek má svojho stavbyvedúceho , ktorý zodpovedá za jeho stav a bezpečnosť
– stavbyvedúci sú povinní spolupracovať s občanmi a konzultovať najvhodnejšie riešenia pripojenia k šachte
– pripojenia k šachte si občan môže realizovať svojpomocne, alebo na požiadanie vodohospodárskeho podniku
– všetky náklady na pripojenie si hradí sám
– cena nákladov pripojenia na kanalizáciu v čase jej realizácie je podstatne nižšia , ako pripojenie po jej ukončení
– pripojenie na kanalizáciu je podľa zákona povinné.
– pokiaľ sa obyvateľ nepripojí, bude od neho vymáhaný poplatok nielen za vodné, ale aj stočné
– zároveň bude podrobený častým výzvam zdokladovať vývoz fekálií
– V Nosiciach je možné kontaktovať pána Petra Pantoka , pracovníka PVS, ktorý vykonáva profesionálnu montáž za vopred stanovený poplatok ( č.t. 0905794710)
– V prípade záujmu iných odborných konzultácií kontaktujte 0918778935 alebo 0907907726

Vážení občania!
Budovanie kanalizácie si vyžaduje neraz veľa vzájomnej ohľaduplnosti. Viem, že mnohí zažívate väčšie ,či menšie obmedzenia. Vyzývam všetkých občanov Nosičanov k trpezlivosti pri realizácií tohto potrebného diela.

zápisnica 6

Zápisnica č.6
Miesto : Nosice , budova OV
Dátum : 21.5. 2015
Prítomní : Miroslav Rosina poslanec ,člen OV , Milan Janto podpredseda OV, Helena Dunková člen OV, Ing. Marta Gašpárková člen OV , Milan Tománek člen OV, Jaroslava Slováková člen OV, Miroslav Komák člen OV, Ing. Stanislav Taraba člen OV, Mgr. Roman Špaček predseda OV

PROGRAM :
1.Príprava podkladov k športovej akcií pri príležitosti MDD
2. Rozhodnutie OV Nosice a FÚ Horné Kočkovce o zabezpečení informovanosti spoločnej realizácie výstavby kaplnky
3. Občianske združenie
4. Rôzne

1. Dňa 31.5. 2015 o 14 00hod. v nedeľu , za priaznivého počasia uskutočníme športový program pri príležitosti MDD. Celú akciu chceme zrealizovať s minimálnymi finančnými nákladmi , nakoľko OV nie je zisková organizácia a všetko si hradí z vlastných zdrojov.
Dohodli sme sa na nasledovnej príprave:
– zabezpečiť informovanosť verejnosti , účastnícke diplomy( Taraba, Janto, Špaček)
– občerstvenie , (Dunková, Špaček)
– ozvučenie ,mikrofón ( Špaček)
– vyrobiť stojan z kartónu ( Tománek)
– zabezpečiť futbalové brány (prevoz), vyznačenie ihriska ( Rosina , Tománek ,Špaček)
– materiálne zabezpečiť športové stanovištia- lano, loptičky, stopky, rozlišovačky, píšťalka, hranol, ( Slováková, Špaček)
– účasť na stanovištiach ( Komák, Tománek, Slováková, Janto , Rosina,Taraba)
– fotodokumentácia ( Tománek)

2. Členovia OV vo väčšine súhlasia s výstavbou kaplnky v Nosiciach ,navrhli však zvýšiť informovanosť verejnosti , predovšetkým dostatočným odôvodnením takejto realizácie, čo by predchádzalo následnému dotazníkovému prieskumu. K súčasnej forme dotazníka mali pripomienky, ako aj k spôsobu rozdávania a zbierania dotazníkov. Problémom naďalej zostáva miesto realizácie výstavby .Ďaľšími aktivitami v tejto oblasti bol poverený p. Špaček.

3. Niektorí členovia OV presadzovali potrebu vzniku Občianskeho združenia OZ. O možnosti vzniku OZ informoval p. Janto. Záujemci o členstvo ( Komák, Špaček, Janto, ) sa uzhodli, že v mesiaci jún uskutočnia ustanovujúcu schôdzu ,ako aj názov OZ a oboznámia sa so stanovami .Ďaľšími aktivitami v tejto oblasti bol poverený p.Janto.

4. Rôzne.
– informácia o všetkých žiadostiach a potrebách v Nových a Starých Nosiciach k predloženiu ekonomickej komisií (Špaček)
– informácia o vydarenom sprievode pútnikov ku kapličke do Cerova (Špaček , Tománek, Dunková)
– informácia o vzniknutých problémoch pri výstavbe kanalizácie ( Špaček)

V Nosiciach 25. mája 2015 Vypracoval : Mgr. Roman Špaček predseda OV
Príloha : prezenčná listina

zápisnica 6

Zápisnica č.6
Miesto : Nosice , budova OV
Dátum : 21.5. 2015
Prítomní : Miroslav Rosina poslanec ,člen OV , Milan Janto podpredseda OV, Helena Dunková člen OV, Ing. Marta Gašpárková člen OV , Milan Tománek člen OV, Jaroslava Slováková člen OV, Miroslav Komák člen OV, Ing. Stanislav Taraba člen OV, Mgr. Roman Špaček predseda OV

PROGRAM :
1.Príprava podkladov k športovej akcií pri príležitosti MDD
2. Rozhodnutie OV Nosice a FÚ Horné Kočkovce o zabezpečení informovanosti spoločnej realizácie výstavby kaplnky
3. Občianske združenie
4. Rôzne

1. Dňa 31.5. 2015 o 14 00hod. v nedeľu , za priaznivého počasia uskutočníme športový program pri príležitosti MDD. Celú akciu chceme zrealizovať s minimálnymi finančnými nákladmi , nakoľko OV nie je zisková organizácia a všetko si hradí z vlastných zdrojov.
Dohodli sme sa na nasledovnej príprave:
– zabezpečiť informovanosť verejnosti , účastnícke diplomy( Taraba, Janto, Špaček)
– občerstvenie , (Dunková, Špaček)
– ozvučenie ,mikrofón ( Špaček)
– vyrobiť stojan z kartónu ( Tománek)
– zabezpečiť futbalové brány (prevoz), vyznačenie ihriska ( Rosina , Tománek ,Špaček)
– materiálne zabezpečiť športové stanovištia- lano, loptičky, stopky, rozlišovačky, píšťalka, hranol, ( Slováková, Špaček)
– účasť na stanovištiach ( Komák, Tománek, Slováková, Janto , Rosina,Taraba)
– fotodokumentácia ( Tománek)

2. Členovia OV vo väčšine súhlasia s výstavbou kaplnky v Nosiciach ,navrhli však zvýšiť informovanosť verejnosti , predovšetkým dostatočným odôvodnením takejto realizácie, čo by predchádzalo následnému dotazníkovému prieskumu. K súčasnej forme dotazníka mali pripomienky, ako aj k spôsobu rozdávania a zbierania dotazníkov. Problémom naďalej zostáva miesto realizácie výstavby .Ďaľšími aktivitami v tejto oblasti bol poverený p. Špaček.

3. Niektorí členovia OV presadzovali potrebu vzniku Občianskeho združenia OZ. O možnosti vzniku OZ informoval p. Janto. Záujemci o členstvo ( Komák, Špaček, Janto, ) sa uzhodli, že v mesiaci jún uskutočnia ustanovujúcu schôdzu ,ako aj názov OZ a oboznámia sa so stanovami .Ďaľšími aktivitami v tejto oblasti bol poverený p.Janto.

4. Rôzne.
– informácia o všetkých žiadostiach a potrebách v Nových a Starých Nosiciach k predloženiu ekonomickej komisií (Špaček)
– informácia o vydarenom sprievode pútnikov ku kapličke do Cerova (Špaček , Tománek, Dunková)
– informácia o vzniknutých problémoch pri výstavbe kanalizácie ( Špaček)

V Nosiciach 25. mája 2015 Vypracoval : Mgr. Roman Špaček predseda OV
Príloha : prezenčná listina

kontakty MsÚ

Mestský úrad Púchov
Štefánikova 821/21
020 01 Púchov
E-mail: msu@puchov.sk
Fax: +421 42 465 08 26
Úradné hodiny
Pondelok 7.00 hod. – 15.00 hod.
Utorok 7.00 hod. – 14.30 hod.
Streda 7.00 hod. – 16.30 hod.
Štvrtok 7.00 hod. – 14.30 hod.
Piatok 7.00 hod. – 14.30 hod.
Stránkové dni sú pondelok, streda a piatok.
Úradné hodiny – pokladňa
Pondelok 7.15 –11.00 a 12.00 – 14.30
Utorok 7.15 – 11.00 a 12.00 – 14.00
Streda 7.15 – 11.00 a 12.00 – 16.00
Štvrtok 7.15 – 11.00 a 12.00 – 14.00
Piatok 7.15 – 11.00 a 12.00 – 14.00
Matričný úrad
Pondelok 7.00 – 14.30
Utorok 7.00 – 14.30
Streda 7.00 – 16.30
Štvrtok – nestránkový deň
Piatok 7.00 – 14.30
Sekretariát primátora
Božena Sádecká, vedúca sekretariátu, Tel. číslo: 042/465 08 64, E-mail: sekretariat@puchov.sk
Mgr. Vladimír Golis, asistent primátora, Tel. číslo: 042/465 08 34, E-mail: vladimir.golis@puchov.sk
Hlavný kontrolór
Mgr.Miroslav Jurči, Tel. číslo: 042/465 08 30, E-mail: miroslav.jurci@puchov.sk hk@puchov.sk
Mestský úrad
JUDr. Eva Kvocerová, prednostka MsÚ, Tel. číslo: 042/465 08 34, 0918 110 666, E-mail: prednostka@puchov.sk
Kancelária prednostu
Ing. Ivana Mikušcová, verejné obst. a grantové projekty, Tel. číslo: 042/465 08 36, E-mail: ivana.mikuscova@puchov.sk
Ing. Jana Vondrová, referent grant. projektov a administ. prác, Tel. číslo: 042/465 08 19, E-mail: jana.vondrova@puchov.sk
Oddelenia mestského úradu
Vnútorné oddelenie
Ing.Edita Kucejová, vedúca oddelenia, Tel. číslo: 042/465 08 33, E-mail: edita.kucejova@puchov.sk
Ing.Jana Savarová, matrika, Tel. číslo: 042/465 08 88, E-mail: jana.savarova@puchov.sk
Eva Drahniaková, matrika, Tel. číslo: 042/465 08 88, E-mail: eva.drahniakova@puchov.sk
Ľubica Okrajková, informátorka mestského úradu, Tel. číslo: 042/465 08 11
Milan Rybárik, informátor mestského úradu, Tel. číslo:042/465 08 11
Lenka Bizoňová, podateľňa a pokladňa, Tel. číslo: 042/465 08 29, E-mail: lenka.bizonova@puchov.sk
Andrea Hradňanská, evidencia obyvateľov, Tel. číslo: 042/465 08 22 E-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk
Jana Trníková, hlavná pokladňa, evidencia obyvateľov, Tel. číslo: 042/465 08 15, E-mail: jana.trnikova@puchov.sk
Sylvia Kupčíková, civilná a požiarna ochrana, Tel. číslo: 042/465 08 14, E-mail: sylvia.kupcikova@puchov.sk
Mgr. Ľuboš Filko, správca počítačovej siete, Tel. číslo: 042/465 08 40, E-mail: lubos.filko@puchov.sk
Emília Palmeová, mzdové účtovníctvo, Tel. číslo: 042/465 08 38, E-mail: emilia.palmeova@puchov.sk
Ivana Lysá, personalistika, Tel. číslo: 042/465 08 38, E-mail: ivana.lysa@puchov.sk

Oddelenie školstva a sociálnych vecí
Mgr.Viera Češková, vedúca oddelenia, Tel. číslo: 042/465 08 27, E-mail: viera.ceskova@puchov.sk
Mgr.Adriana Michalcová, školský úrad, Tel. číslo: 042/465 08 48, E-mail: adriana.michalcova@puchov.sk
Mgr.Ivana Vančová, sociálne veci a sociálne služby, Tel. číslo: 042/465 08 35, E-mail: ivana.vancova@puchov.sk
Mária Hořelicová, soc. starostlivosť, opatrovateľská služba, Tel. číslo: 042/465 08 49, E-mail: maria.horelicova@puchov.sk
Mgr.Martina Kalmová, kultúra, ZPOZ, správa Župného domu, Tel. číslo: 042/465 08 43, E-mail: martina.kalmova@puchov.sk
Vlasta Kozáková, PAM materských škôl, finančné operácie, Tel. číslo: 042/465 08 43, E-mail: vlasta.kozakova@puchov.sk

Ekonomické oddelenie
Ing.Lucia Pružinská, vedúca oddelenia, Tel. číslo: 042/465 08 65, E-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk
Emília Šeptáková, finančný účtovník a rozpočtár, Tel. číslo: 042/465 08 44, E-mail: emilia.septakova@puchov.sk
Andrea Nosková, finančný účtovník a rozpočtár, Tel. číslo: 042/465 08 44, E-mail: andrea.noskova@puchov.sk
Ing. Patricia Rumanová, vymáhanie daňových pohľadávok, Tel. číslo: 042/465 08 25, E-mail: patricia.rumanova@puchov.sk
Vlasta Derevjaníková, miestne dane PO, Tel. číslo: 042/465 08 21, E-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk
Bc. Ingrid Belicová, miestne dane FO, Tel. číslo: 042/465 08 21, E-mail: ingrid.belicova@puchov.sk
Janka Cimeráková, poplatok za komunálny odpad, Tel. číslo: 042/465 08 12, E-mail: janka.cimerakova@puchov.sk
Marta Roučková, odpadové hospodárstvo, Tel. číslo: 042/465 08 12, E-mail: marta.rouckova@puchov.sk
Alena Šamánková, referent majetku, Tel. číslo: 042/465 08 47, E-mail: alena.samankova@puchov.sk
Monika Loduhová, finančný účtovník MŠ, Tel. číslo: 042/465 08 47, E-mail: monika.loduhova@puchov.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia
Ing.arch. Daniela Šicová, vedúca oddelenia, architekt mesta, Tel. číslo: 042/465 08 28, E-mail: daniela.sicova@puchov.sk
Peter Baštuga, stavebný dozor, Tel. číslo: 042/465 08 24, E-mail: peter.bastuga@puchov.sk
Ing.Ingrid Kováčiková, stavebný úrad, Tel. číslo: 042/465 08 46, E-mail: ingrid.kovacikova@puchov.sk
Zdena Hozdeková, stavebný úrad, Tel. číslo: 042/465 08 13, E-mail: zdena.hozdekova@puchov.sk
Ing.Ladislav Molitor, stavebný úrad, Tel. číslo: 042/465 08 23, E-mail: ladislav.molitor@puchov.sk
Mgr.Martina Knížatová, životné prostredie, Tel. číslo: 042/465 08 45, E-mail: martina.knizatova@puchov.sk
Ing.Martina Jankurová, ŠFRB, Tel. číslo: 042/465 08 45, E-mail: martina.jankurova@puchov.sk
Helena Jakubeková, tech. príprava, reklamné zariadenia, Tel. číslo: 042/465 08 32, E-mail: helena.jakubekova@puchov.sk

Oddelenie dopravy a služieb
Mária Fedorová, vedúca oddelenia, Tel. číslo: 042/465 08 16, E-mail: maria.fedorova@puchov.sk
Miroslava Bajzová, obchod a cestovný ruch, Tel. číslo: 042/465 08 17, E-mail: miroslava.bajzova@puchov.sk
Jana Filová, bytová agenda, rybolov, Tel.: 042/465 08 17, E-mail: jana.filova@puchov.sk
Juraj Drocár, doprava, parkovacie automaty, Tel. číslo: 042/465 08 18, E-mail: juraj.drocar@puchov.sk
Nadežda Rigová, parkovacie karty, Tel. číslo: 0908 783 176, E-mail: nadezda.rigova@puchov.sk

Jarná úprava okolia

Občiansky výbor v Nosiciach v sobotu 28. marca zorganizoval aktivitu pod názvom – jarná úprava okolia.

Členovia OV s menšou skupinou občanov prešli okolím od Cerova až do stredu obce. Do pripravených plastových vriec zbierali odpad, ktorý po naplnení nechali pri hlavnej ceste. Tento potom svojpomocne štvorkolovou multikárou pána Rosinu previezli ku veľkoobjemovým kontajnerom, ktoré boli počas víkendu pristavené k uloženiu odpadu. Na odpad použili celkom 25 vriec, zabezpečené z Technických služieb mesta Púchov. Dané množstvo vriec ani zďaleka nestačilo na celkovú očistu . Znamená to, že odpadu je značné množstvo a samotných aktivistov to prekvapilo. Niektoré miesta fotodokumentačne zachytili a chcú ich riešiť v spolupráci z TSMP (Technické služby mesta Púchov) a SPV ( správa povodia Váhu).

Členovia OV sa chcú poďakovať všetkým, najmä mládeži a deťom, ktorí sa zúčastnili zberu a mohli vidieť, aký stav okolia za sebou zanechávajú nezodpovední občania.

no images were found