Farská púť

Farská púť v európskych pútnych miestach Milí čitatelia obecnej stránky! Púť, ktorú absolvovalo viac ako 20 pútnikov z farnosti Horné Kočkovce ,do ktorej patria Dolné kočkovce ,Nové Nosice Staré Nosice sa neopakuje tak často . Dovoľte mi pár vetami podať stručný komentár. Dvanásť dňová púť ,absolvovaná 7000 km v autobuse a120 km pešo však zostane […]

farská rada

Zápisnica zo zasadnutia Farskej pastoračnej rady farnosti Horné Kočkovce dňa 19.9.2016 Prítomní: – podľa prezenčnej listiny Program: 1. Príprava hodov v Horných Kočkovciach 2. Zbierka pre kňazský seminár v NR 3. Zbierka na charitu 4. Misie 5. Úprava cesty a parkovacie miesta pri obchode 6. Informácie o kaplnke pri cintoríne 7. Informácie o stavbe kostolíka […]

tradičná hodová slávnosť v Nosiciach

Občiansky výbor Nosice , FÚ Horné Kočkovce a DHZ Nosice P O Z Ý V A J Ú na tradičnú bohoslužbu pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža, ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra 2016 v areáli DHZ Nosice P R O G R A M 1. 10 00 – 11 00 hod. rozjímavý ruženec sprevádzaný […]

Prázdniny

Cez letné prázdniny sú dočasne zmeny sv. omší nasledovne: pracovný deň Hor. kočkovce každý piatok 18 30 nedeľu 7 00 a 8 30 Horné Kočkovce 9 30 – Dolné Kočkovce 11 00 Nosice

Ako ďalej?

Váž. občania! 1 OV v spolupráci s FÚ H Kočkovce, súhlasí s myšlienkou finančného skladania sa veriacich za účelom kúpi pozemku a možnej výstavby kaplnky Preto navrhujeme : založiť účet na tento cieľ a poveriť osobu vedením účtu *1 : zaviesť príspevkový zošit, v ktorom bude zaevidovaná suma vyššia ako 5 Eur : poveriť zodpovednú […]

odpovede na pripomienky občanov v referende

Odpoveď na pripomienky občanov v obecnom referende. Upozorňujem ,že odpovede sú mojim subjektívnym postojom, ktorý sa nemusí stotožňovať s postojom respondenta. 1.otázka Nepotrebný kostol , zabezpečiť autobus do Kočkoviec a Púchova, stačí to čo máme 1. odpoveď Podľa mňa je potrebné jedno stabilné miesto s celoročnou prevádzkou. Škola a Dom Smútku sú len provizórne. Autobus […]

vzor dotazníka

Vhodnú odpoveď označ : X D O T A Z N Í K 1. pohlavie muž žena 2. vek do 30 r. do 60r. nad 60 r. 3. vierovyznanie rímskokatolícke iné vyznanie neveriaci 4. S výstavbou kostola v katastri obce Nosice: súhlasím nesúhlasím 5. Akým spôsobom by ste podporili prípadnú výstavbu kostola? prácou materiálne finančne […]

oslovenie občanov

Vážení spoluobčania! Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril v mene Občianskeho výboru v Nosiciach. Členovia Občianskeho výboru v Nosiciach sa v spolupráci s Farským úradom v Horných Kočkovciach zaoberajú myšlienkou výstavby katolíckeho kostola (kaplnky) v Nosiciach. Svoj postoj odôvodňujú: – Budova Domu smútku bola postavená za účelom smútočných obradov a slúži k rozlúčkam so zosnulými. […]

NOC KOSTOLOV

V sobotu 29. mája sa mesto Púchov ,ale aj niekoľko našich nosických občanov, zúčastnilo celoslovenskej kultúrnej akcie Noc kostolov. Viac ako 60 rokov kaplnka nanebovzatia Panny Márie , ktorá sa nachádza vo farnosti Horné Kočkovce ,oproti železničnej stanici ,nebola prístupná verejnosti, ani k vysluhovaniu bohoslužieb.Od roku 1898 leží pod kaplnkou staviteľ, kňaz Florián Augustín Balogh.Táto […]

modlitbový sprievod

Občiansky výbor v spolupráci s farským úradom v H.Kočkovciach , zorganizoval modlitbovú procesiu s detským hudobným sprievodom ku kaplnke sv. Jána Nepomuckého. Účastníci sa zhromaždili pred cintorínom, odkiaľ v sprievode kňaza , miništrantov a malých hudobníkov (3 harmoniky,3 flauty, saxofón, husle) prechádzali za spevu a hudby smerom do Cerova, aby tam pri kaplnke sv. Jána […]

farská púť

V posledný deň februára náš pán farár pre farnosť zorganizoval zaujímavú aktivitu. Asi päťdesiatka farníkov z HK, DK a Nosíc vyrazila v ranných hodinách autobusom do starobylej Nitry a následne do vynovenej Banskej Bystrice. Cieľom tohto výletu bolo toho určite viac ,čo malo zanechať stopu v našich dušiach . Pri prvej zastávke sme zakotvili v seminári v Nitre. Po krátkej obhliadke nás […]