MDD

POZVÁNKA MDD

OV NOSICE VÁS POZÝVA NA ŠPORTOVO-ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE
KTORÉ SA USKUTOČNÍ 3.6. V NEDEĽU O 16 00 hod PRED ELEKTRÁRŇOU
ČAKAJÚ VÁS ZAUJÍMAVÉ ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY A CENY.
PRINESTE SI KOLIESKOVÉ KURČULE ,ALEBO BICYKEL

Deň Matiek

OBČIANSKY VÝBOR NOSICE
POZÝVA

mamy a staré mamy na program detí MŠ a ZŠ ktorý sa uskutoční dňa 13. mája v nedeľu , o 17 00 hod v budove starej školy v Nosiciach pri príležitosti osláv sviatku Dňa Matiek.

Všetky ste srdečne vítané.

Zápisnica č2 /2018 Záleží nám na okolí v ktorom žijeme

Zápisnica č.2

Dátum: 7.4.2018
Miesto : stará škola v Nosiciach

Program : 1. Jarná očista okolia /zber komunálneho odpadu/
2. Občerstvenie
3. Schválené investičné zámery na rok 2018 / MsZ – marec 2018/
4. Plánované aktivity OV /apríl – jún/
5. OZ- Nosičan
6. Rôzne

1. V sobotu 7.4. 2018 skupina občanov včetne členov OV v čase od 9 00 -11 30 vyzbierala množstvo odpadu . Tento uskladnila do pripraveného kontajnera za spolupráce s PTSMP
2. Odmenou všetkým účastným bolo malé občerstvenie.
3. Nasledovali informácie o investíciách vo v. o.č.8. Členovia OV pozitívne hodnotili investície nielen do nášho obvodu ,ale aj iných prímestských častí. Predseda OV informoval o dohode s p.primátorom a ekonomickou komisiou presunúť investíciu opravy fasády DS ,/3 000eur/ za investíciu vypracovanie PD na výstavbu a rekonštrukciu miestneho rozhlasu v časti N. Nosice, Záskalie, Vŕšok/
Zároveň upozornil na pripravované delenie /2.etapu investícií 24.4/, do ktorej OV žiada konzultovať žiadosť o kúpe pozemku/ október 2017/ k rozšíreniu cintorína v Nosiciach.
4. Do letných prázdnin chce OV pripraviť tri podujatia, na ktoré si nárokuje a žiada dotačný príspevok z mesta.
– 13.5. Deň Matiek
– 16.5.pútnický sprievod do Cerova
– 3.6. MDD
Členovia OV si podrobne rozdelili úlohy pri plánovaných kultúrno- duchovno –športových podujatiach
5. OZ Nosičan už je existujúci subjekt a začína svoju investičnú i prijmovú činnosť
6. Rôzne

Vypracoval Mgr. Roman Špaček

DEŇ MATIEK 2017 – Nosice

Nedeľa 14. mája 2017 bola pre obyvateľov Nosíc tak trochu výnimočný deň, pretože mali možnosť sa stretnúť v budove starej školy pri príležitosti oslavy dňa matiek. A veru, že bolo čo pozerať, počúvať a oslavovať. Mamičkám a všetkým zúčastneným predviedli svoje vystúpenie deti z miestnej materskej školy a šikovní žiaci základných škôl zahrali na hudobných nástrojoch. Nejednej mamičke,babičke isto srdce stislo šťastím, keď dostala perníkové srdiečko či papierovú kvetinku na pamiatku.
Ako sa na slávnosť patrí, bolo si čo zajesť aj zapiť, nechýbal guláš, koláče, kávička, alko aj nealko. O ozvučenie sa postaral p. Trník a na nôtu hrala skupina Signál. Za všetko to pozitívne, čo sa tam dalo precítiť a zažiť patrí veľké poďakovanie všetkým účinkujúcim, zúčastneným, rodičom, členom OV Nosice a najväčšie poďakovanie organizátorovi celej akcie Romanovi Špačkovi.
Zostáva už len dúfať, že budúci rok sa všetci stretnú opäť ešte v hojnejšom počte a vždy sa nájde niekto, kto sa podujme zorganizovať akciu, ktorá bude ľudí spájať a zanechávať príjemné spomienky.
Ešte raz VEĽKÉ POĎAKOVANIE!

 

Zápisnica 3/ 2017

Zápisnica 3/ 2017
Miesto : budova OV – Nosice
Dátum : 4.4.
Prítomní : 6 (viď prezenčná listina)
Program:
1. vyhodnotenie činnosti za prvý štvrťrok 2017
2. investície volebného obvodu č.8 k čerpaniu rezervného fondu za rok 2016
3. plánované aktivity OV na obdobie apríl – jún 2017
( verejnoprospešné, športové, kultúrne)
4. OZ Nosičan
1.vyhodnotenie činnosti za prvý štvrťrok 2017
– schôdza 4.1. 2016, zápisnica , web. stránku obce,
– šachový turnaj detí 6.1. ( 8detí)
– stretnutie Šicová WC investičná požiadavka na vybudovanie WC (has.zbrojnica)
– pripomienky zle odhrnutie snehu ( odstránená), výpadok elektrickej energie ( odstránený),
– Mestský ples 14.1. ,
– žiadosť o výrub a orez drevín (uskutočnený)
– zisťovanie informácií o chove hydiny 18.2 (Trník, Špaček)
– stretnutie s primátorom a poslancami 21.2.
– MsZ 22.2 ( podanie stručnej informácie)
– email p. Mackovej ,ako reakcia na petíciu občanov NN 27.2.
– obchádzka úseku v NN. a SN.8.3. ( Šicová ,Vavrová, Drocár, Špaček) (zápisnica doručená všetkým účastným)
– na podnet občanov som navštívil Doprastav – žiadal o opravu výtlkov (17.3.) ( čiastočne splnené, pretrváva nespokojnosť, riešiť s p. Vavrovou a TSK,SSC)
– osobné stretnutie s p. primátorom ohľadom Domu Smútku 20.3.
– rozhovor do TV –Považia 29.3.
– podrobná analýza vlastníctva ciest v SN,NN 4.4
– vypracovanie zápisnice

2. Investície
Schválené investičné požiadavky s kalendárneho roku 2016 ,ktoré sa nezrealizovali:
1. Osadenie spomaľovacieho prahu pred č.d. –Nosice 191
2. Vypracovanie projektovej štúdie na vybudovanie chodníka v Nových Nosiciach (ul. Novonosická p.č. 749/1 ,LV 3018 )
3. Rekonštrukcia toaliet v areáli hasičskej zbrojnice v Nosiciach
4. Dobudovanie dotláčacej stanice v Záskalí
schválené investície nezaraďujeme do nových požiadaviek!
: investičné na rok 2017
1Vypracovať stavebné povolenie k rekonštrukcií a rozšíreniu Domu Smútku na cintoríne v Nosiciach . Investíciu zaradiť do rozpočtu na rok 2018
2. Súvislá rekonštrukcia a oprava cestnej komunikácie po kanalizačnej úprave:
a) zadná cesta pri Váhu cca 460 m , za predpokladu odstúpenia pozemkov pod cestou od občanov v prospech mesta k usporiadaniu vlastníctva( bez PD)
b) cesta KNE p.č.918 /1, na LV 3018 v celkovej dĺžke cca180 m (bez PD)

3.Zhutnenie, spevnenie a úprava cestnej komunikácie KNC- p.č. 364/3, LV-2373
4. Doplnenie verejného osvetlenia na ulici KNC- p.č. 364/3, LV-2373
5. Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva ulíc vo v. o. č.8, podľa predložených žiadostí
6. Výmena okien v budove starej školy
7. Parkovacia plocha pred budovou starej školy- nespevnená –vystlaná drobným makadamom ( investícia do 500 Eur ,bez PD)
8. Oprava strešného odvodnenia a rozšírenie chodníka pred budovou starej školy (použiť zbytkovú zámkovú dlažbu ) ( investícia do 500 Eur, bez PD)
9. Vybudovanie prístrešku nad plynomer a smetnú nádobu pred budovou starej školy v Nosiciach ) ( investícia do 500 Eur, bez PD)
10. asfaltová oprava cestného výkopu s odvodnením v Nových Nosiciach pri č.d.1603, (129)
11. Oprava výtlkov na všetkých úsekoch ciest vo vlastníctve mesta v miestnej časti (Nosice, N.Nosice, Záskalie)

12. Zabezpečenie priestoru pre činnosť OV Nové Nosice a rozhlasovej ústredne v Nových Nosiciach
13. Doplnenie odpadového koša na detskom ihrisku v Nových Nosiciach
14. Zabezpečiť akúkoľvek prevenciu pred prívalovými dažďami vo všetkých častiach v.o.č.8
15. Vymeniť poškodené plastové separačné nádoby vo všetkých častiach v.o.č.8
Požiadavky červeno zvýraznené sú prioritné !

3. Plánované aktivity OV na apríl- jún
Verejnoprospešné
Jarná úprava okolia- Deň zeme 22.4.
– výrub nad traťou – odstránenie mladých výhonkov ( na vlastné náklady pozemok ŽSR)
– vybagrovať plošinu pri kapličke sv. J. Nepomuckého, (na vlastné náklady pozemok –Urbárskeho združenia)
– vybudovať obecné kompostovisko (na vlastné náklady na pozemku SPV)
Kultúrne
– zabezpečiť veľkonočnú oblievačku v duchu hesla „Udržuj staré zvyky a tradície“ (mládenci) 17.4.
– kultúrny program so zábavou _ Deň Matiek 14.5. nedeľa členovia Ov skupina Signál
Športové
– MDD v hasičskej zbrojnici v spolupráci s hasičským zborom v Nosiciach a MŠ Nosice t . 3.6
– Deň otcov – stolnotenisový turnaj t: 18.6. nedeľa

4. OZ Nosice

p.Janto informoval o registrácií OZ -Nosičan, o jeho pripravovanom prvom valnom zhromaždení, o založení účtu i prvých žiadostiach .

Zápisnica 2 – 2017

Zápis zo stretnutia 8.3. 2017

Za účasti zástupcov mesta (p.Vavrová, p.Šicová, p.Drocár a p. Špaček) sa všetci zúčastnení dohodli na nasledovných záveroch a vyjadreniach k požiadavkam občanov N.Nosíc( petičná listina) a S.Nosíc :
1. K požiadavke vybudovanie súvislej asfaltovej plochy v hornej časti N . Nosíc , zaujme mesto písomné stanovisko :
-zaasfaltovať len úseky narušené výkopmi ,prípadnými výtlkmi na všetkých úsekoch ciest N.Nosíc, S. Nosíc ,Záskalia, neasfaltovať celý úsek v žiadanej dĺžke s ohľadom na ohlásené výkopové práce a ďaľšiu výstavbu rodinných domov v danej časti. Zakomponovať výstavbu ,či obnovu novej cestnej komunikácie ,až po ukončení a zrealizovaní požiadaviek k výstavbe

– pripraviť PD na osadenie betónových žľabov ako prevenciu pred prívalovými dažďami a ich ohrozením rodinných domov pod cestou, ako aj PŠ+ PD na alternatívu výstavby chodníka

– prosil by som aby pri oprave povrchu cesty v N.Nosiciach bol osadený pevný železo –betónový žľab ,ktorým bude voda usmernená do prícestného kanála naprieč cestou. Žľab by bol vyspádovaný , s možnosťou pravidelnej údržby k zachovaniu funkčnosti. Považoval by som to ako prvý prevenčný krok pred prívalovými dažďami ešte v tomto kalendárnom roku . Verím, že investícia nepresiahne výšku nákladov ,aby bola potrebná PD .

2. K požiadavke občanov p.Haderlicu , a p. Miniara ,na vybudovanie asfaltovej komunikácie ste ma uistili, že bude urobený návoz štrku, tak aby bol zabezpečený prechod peším i osobným vozidlám aj za mokrého počasia. Myšlienkou výstavby asfaltového povrchu sa nebudete zaoberať. Prosím Vás, aby ste aj týmto občanom dali písomnú odpoveď . Oni svoju žiadosť adresovali na mesto, aj na OV –Nosice. Sluší sa im odpovedať. Ja budem rád , ak urobíte tak, ako ste odpovedali mne.
3. K požiadavke OV na vybudovanie nového asfaltového povrchu v úseku cesty od rozcestia ku starej škole až po obytný dom p. Velacku smerom k elektrárni v dĺžke cca 150 m, ste ma uistili, že na podnet OV Nosice, bude vypracovaná v kal.r.2017 PD s možnosťou realizácie v ďaľšom roku (ďaľších rokoch)

4. Potešený informáciou o možnej asfaltovej úprave na ceste pri Váhu , bez vypracovania PD ,vedenou ako oprava cesty Vás žiadam o :
a) presný výmer úseku
b) stanovenie ceny
a to do času apríl 2017, aby daná investícia mohla ísť do požiadaviek čerpania rezerv.
Za čas a stretnutie s Vami Vám ďakujem a teším sa na ďaľšiu spoluprácu .
Na vedomie : p.Vavrová,p.Šicová, p.Drocár, OV –Nosice , občania

Zapísal: Mgr. Roman Špaček , predseda OV –Nosice 8.3.2017

schôdza 7 s občanmi N.Nosíc

Zápisnica 7
Miesto : Nové Nosice – Pizzéria
Dátum : 14.9.
Počet účastných : 18
Hostia: zástupcovia MsÚ (p.Vavrová,p.Šicová, p.Drocár,)
Poslanci: p.Trník, p.Špaček
Cieľom stretnutia bolo oboznámiť občanov s možnými alternatívami štúdie k výstavbe chodníka. Cieľom výstavby chodníka je predovšetkým zvýšiť bezpečnosť chodcov v hlavnej ulici (Novonosickej), čiastočne zamedziť prílevovým dažďom ,stekaniu do záhrad obyvateľov žijúcich pod cestou. Obyvatelia sa sťažovali na zle vyspádovanú cestu. Výstavbu chodníka vítajú, no upozorňujú aj na iné problémy.
Po diskusií sa rozhodlo, aby sa štúdia vypracovala od autobusovej zastávky pri Pizzérií , až po najvyššie položenú časť vozovky(horizont)po ľavej časti vozovky. V štúdií nech sa zohľadní podľa závažnosti úseku, kam by bolo vhodnejšie situovať chodník a kam žľaby pre odvádzanie povrchových vôd.
V rôznom sa občania vyjadrili:
– žiadajú častejšiu kontrolu úsekov ciest na miestach výstavby domov ( cesty si majitelia neočisťujú)
– žiadajú aspoň dva krát v roku o zabezpečenie drvičky na spracovanie biologického odpadu, prípadne väčšieho kontajnera so zameraním na takýto odpad. V súčasnosti to riešia vypaľovaním konárov a lístia
– žiadajú o zabezpečenie komposterov na uskladnenie bioodpadu
– návrhy na meranie rýchlosti vozidiel, prípadne osadenie radaru
– p. Zatlukal upozornil na prepadnutú zámkovú dlažbu na Astrovej ulici, ktorú som následne zdokumentoval a prikladám ako prílohu
– občania bývajúci popri ceste smerom na Záskalie sa dožadujú, aby pri povrchovej úprave asfaltu , (schválená na MsZ v júni 2016) , upravili cestu v dolnej časti Záskalia tak, aby povrchové vody stekali do rigola pri ceste .
– občania boli vyzvaný poslancom Špačkom, aby v záujme sfunkčnenia rozhlasu (hľadali ,navrhli, ponúkli )priestory na osadenie centrály .

V Púchove 28.9. 2016
Vypracoval : Špaček

tradičná hodová slávnosť v Nosiciach

Občiansky výbor Nosice , FÚ Horné Kočkovce a DHZ Nosice

P O Z Ý V A J Ú
na tradičnú bohoslužbu pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža, ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra 2016 v areáli DHZ Nosice

P R O G R A M

1. 10 00 – 11 00 hod. rozjímavý ruženec sprevádzaný hudobným sprievodom GOSPELKAPELY
2. 11 00- 12 00 svätá omša
3. 12 00 – dychová hudba , guláš
V prípade nepriaznivého počasia sa program ruší.

aktuálne dianie v obci

1. Dňa 13.7. bolo v starej škole stretnutie s dotknutými občanmi k zriadeniu spomaľovača pred č.d. 188 p. Pecho. Stretnutie som inicioval ja za prítomností ľudí z mesta . Výsledkom bol záver osadenia spomaľovača. Na stretnutí som vyjadril náš postoj . Väčší problém ako rýchlosť aut v danom úseku vidím množstvo zrážok, vôd, ktoré sa nahromadzujú pred ich domami. To sme riešili s p. Svobodom a pokiaľ sa na to vyčlenia prostriedky nebude problém osadiť na miestach vpuste.

2. Na podnet p. K.Kavecká-Košecká, ktorá ma oslovila s prosbou podať žiadosť na VUC (sumarizuvávajú požiadavky na VUC) k požiadavkam vybudovania chodníka na hlavnej (Nosickej ) ceste som tak urobil s adresovaním na p. Baška, SSC a mesto Púchov. Za pokus nič nedáme. Žiadosti som poslal poštou.

3. Včera sme sa stretli s p. Polackým ohľadom prívalových vôd ,ktoré stekajú spod trate, kde sme sa uzhodli ,že vody stekajú z poľnej ,rozbitej cesty nad podjazdom , ktorú ničí ťažká technika .Povedal som mu že OV bude trvať na tom ,aby sa drevo neťahalo po ceste až ku skládke ,lebo ničí odpadovú mrežu, poškodzuje cestu, zničilo kus zábradlia. Voda nie je nasmerovaná do zbernej šachty a tečie po povrchu asfaltu, čím naplavuje blato a kamene. Dvakrát som volal technické služby ,ktoré terén očistili (bol som prítomný),no riešenie musí byť efektívnejšie.

4. Dnes som mal stretnutie s p. Motyčkom Žsr, s ktorým sme sa dohodli na .
a, poskytnú bager a urobia najnutnejšie úpravy
b, iniciujú stretnutie s vedením Urbáru, OV Nosice,mestom

5. Dňa 14.9. bude v Pizzérií N.Nosice verejná schôdza, ktorá je dohodnutá s p. Šicová, p.Vavrová. Zatiaľ sú ľudia informovaní oznamom na vývesku no dám to aj na náš web

Vážení občania!

OV Nosice Vás pozýva na verejnú schôdzu s poslancami a pracovníkmi MsÚ Púchov ,ktorá sa uskutoční dňa 14.septembra o 15 00 hod .v miestnej Pizzerií .
Program:
1. Špecifikácia a upresnenie podmienok pre spracovanie PD
2. Doplnenie člena do OV
3. Rôzne

úprava okolia železničnej trate v Nosiciach

Závery zo stretnutia s ŽSR

Posledné úpravy okolo železničnej trate sa uskutočnili pred 10-15 rokmi. Z toho dôvodu som kontaktoval p. Motyčku ku stretnutiu.
Závery:

1. Bude upravené zábradlie od cintorína smerom ku stanici.
2. Bude urobený výrez drevín okolo trate, pod traťou
3. Zabezpečí sa presná informácia o LV plochy v ľavej časti prístupu na stanicu – vzniká tam smetisko( Špaček, Motyčka)
4. Urobí sa očista rigola od nánosu blata za zábradlím pri ceste
5. Oreže sa stromový porast na betónovom násype pri trati

Konečný termín prác – jar 2016