články spojené s prácou poslancov a obecného výboru

Zápisnica č.4 24.10.2019

Výbor v mestskej časti č. 8 – Nosice, Nové Nosice, Záskalie, Cérov

Zápisnica z pracovného stretnutia VMČ č. 8

Miesto: budova starej školy v Nosiciach o 16.30h

Prítomní:  7 členov – viď prezenčná listina /v prílohe/

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Plnenie a kontrola stanovených úloh prijatých zo dňa 17.5.2019
 2. Informácie o aktivitách a prijatých záveroch uskutočnených za obdobie máj-október
 3. Návrhy žiadostí
 4. Dodatok k činnosti VMČ
 5. Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade
 6. Program pri príležitosti sviatku Mikuláša
 7. Rôzne
 8. Diskusia

Zapisovateľ:    Marián Prekop

Overovateľ:    Emil Filo

K bodu 1

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo) – splnené schválená PD 4 500 €
 2. Do plánu investícii mesta presadiť a, rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach

                                                     b, opravu miestnej komunikácie

 (zodp. Špaček, Filo) – nesplnené

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v cene 25000 € (čiastkový zostatok z r.2018) – v riešení

Oprava oplotenia v MŠ Nosice  15 000 € (čiastka získaná z opravy  komunikácie) – v riešení

 • Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8 v informačných vitrínach (zodp. Špaček, Filo) –splnené
 • Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo) – splnené
 • Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo) – čiastočne splnené
 • Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo) – čiastočne splnené
 • Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom – splnené

Ing Lukáč poskytne oprávneným žiadateľom „čipový kľúč,“ na otvorenie a uzavretie závory.

 • Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček) – v riešení
 • Oprava obecného rozhlasu (zodp. Špaček) – splnené
 • Jarná očista okolia  (zodp. Špaček, Filo) –  splnené
 • Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop) – úloha trvá, monitorovať priebežne

K bodu 2

 1. Žiadosť o technické opravy v budove starej školy v Nosiciach (zodp. Špaček); na vedomie odd. právno-organizačné,  správa Púchovská kultúra – čiastočne splnené
  1. Žiadosť o kúpu pozemku p.č. 383/1 na LV 3321 a jeho zaradenie do investičných zámerov za účelom rozšírenia cintorína (zodp. Špaček); na vedomie odd. právno-organizačné, odd.  ekonomické – nebude realizované
   1. Žiadosť o zriadenie malorozmerného športoviska v MČ Nosice (zodp. Špaček); na vedomie odd. školstva, komisia športu – nesplnené
   1. Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade: predkladaný, ale stiahnutý z MsZ
   1. p. Janto navrhol zriadenie detského (multifunkčného) ihriska – v riešení
   1. doplniť v exteriéri školy detské prvky pre využitie vonkajších plôch (hojdačky, lavičky, pieskovisko – čiastočne splnené
   1. p. Trník na podnety od miestnych občanov navrhol presunutie autobusovej zastávky cca o 150 m (od kríža) – nesplnené
   1. VMČ č. 8 žiada mestskú políciu o častejšiu kontrolu priestoru na Kňažskej za viaduktom, kde neprispôsobyví občania svojim konaním znečisťujú životné prostredie vypaľovaním elektrických káblov. Nemáme spätnú kontrolu.
   1. OV požaduje, aby pri schvaľovaní územného plánu lokalít Nosice, Nové Nosice a Záskalie boli prítomní obaja poslanci za miestnu časť Púchova (Špaček, Filo) vrátane pozvaných odborníkov z uvedených lokalít – nesplnené
   1. Dňa 16.7.2019 bola uskutočnená verejná schôdza občanov Nosíc k problematike futbalového ihriska v katastri Nosice. Zápisnica z tejto schôdze je v prílohe.
   1. Zrealizovaná oprava verejného rozhlasu.

K bodu 3

 • Žiadosť  o vybudovanie  stojiska  k separácií odpadu na vyznačenom mieste.

Odôvodnenie: V časti  územia  pre ktorú podávame žiadosť nie sú separačné nádoby. V okolí sa zvýšila výstavba rodinných domov. Vyznačené miesto je vo vlastníctve mesta.

 • Žiadame  o opravu skorodovanej ríny nachádzajúcej sa v budove starej školy v Nosiciach.

Odôvodnenie: Z ríne zateká na chodník , čím vzniká nebezpečenstvo úrazu najmä v zimnom období.

 • Sfunkčniť odpadový drez v budove starej školy v Nosiciach.

Odôvodnenie: Kuchynský drez sa pri rôznych akciách používa, avšak hrozí zatečenie podlahy

 • Vypracovať CP na rekonštrukciu kúrenia v budove starej školy.

Odôvodnenie: Náklady na elektrické kúrenie starých vykurovacích telies neustále stúpajú, čo dokazuje aj správa  hlavného kontrolóra mesta Púchov.

 • Oprava oplotenia  na cintoríne v Nosiciach.

Odôvodnenie: Oplotenie susedí s pozemkom p. Martina Smatanu. Na oplotení sú skorodované stĺpiky a pletivo. Ohrozujú občanov a pozemky priľahlé k cintorínu, ale aj spomínanému majiteľovi.

 • Oprava  striešky na Dome Smútku v Nosiciach.

Odôvodnenie: Na strieške malého rozmeru  je opadaná farba, čo ohrozuje vznik korózie a nepekného estetického vzhľadu.

 • Žiadosť o vytvorenie štúdie na jednoduché prekrytie priestranstva pred Domom Smútku v Nosiciach.

Odôvodnenie: Dom Smútku je malá budova o rozmere 45 m². Podľa úsudku viacerých občanov je pri smútočných  obradoch kapacitne nedostačujúca. OV v Nosiciach a FÚ v Horných Kočkovciach  mal aj v minulosti vypracovanú PD na zásadnú rekonštrukciu tohto objektu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na takúto rekonštrukciu žiadame vypracovať štúdiu na jednoduché prekrytie priestranstva pred Domom Smútku, ktoré by zabezpečilo pre občanov v prípade nepriazne počasia zostať pod prístreškom .

K bodu 4

Členovia VMČ č. 8 boli oboznámení s dodatkom č. 1 „Zásady činnosti výborov v mestských častiach Púchova“.

K bodu 5

VMČ č. 8 bude iniciovať návrh na doplnenie (zmenu) VZN 3/2016 o komunálnom odpade: napr. systém viacerých návrhov triedenia a separácie odpadu, jeho zberu, učiť ľudí ako a prečo separovať, dostať to do širšieho povedomia, iniciovať stretnutie cez p. Hantákovú, stretnutie klubu Integrita, … problematika bude podrobnejšie občanom vysvetlená na verejnom stretnutí s občanmi v 1.štvrťroku 2020.

K bodu 6

V miestnej časti Nosice zorganizujú členovia VMČ spolu s rodičmi kultúrno-spoločenský program ku sviatku Mikuláša (DSS, MŠ). V tejto súvislosti bolo zakúpené nové oblečenie (Mikuláš, čert). Mikulášska zábava bude odobrená kňazom.

K bodu 7 a 8

Zástupkyňa MŠ v Nosiciach p. Koyšová – požaduje dovoz hliny do areálu škôlky za účelom vybudovania mini kopčeka pre sánkovanie sa detí v zimnom období

 • požaduje opravu určitej časti oplotenie areálu MŠ, ktorý je už v nevyhovujúcom stave
 • na základe „šumov“ upozornila na nevhodnosť smerovania komunikácie smerom na P. Bystricu cez Milochov popri MŠ. Hrozí veľké riziko bezpečností detí v blízkosti tejto trasy cestnej komunikácie.

Filo – zriadiť vianočné osvetlenie námestíčka N. Nosice – na stávajúcom strome

 • požadujeme, aby aj na ul. Novonosická a v Nosiciach boli realizované aspoň 3 vianočné osvetlenia na pouličných lampách, podobne ako v centre Púchova
 • výmena (príp. renovácia) autobusových zastávok na ul. Novonosická, chýbajú bočné steny, hrdzavé, celkový stav nevyhovujúci.
 • pravidelne raz za rok realizovať čistenie rigolov na ul. Novonosická, Záskalie
 • odstrániť orez stromov v Záskalí pod vysokým napätím, ktoré vykonali pracovníci energetických závodov (pod autoservisom M&R a spol. UNIKOL) – riešiť v kompetencii mesta Púchov a SSE

Ganát – požaduje v lokalite Záskalie umiestniť dopravné značenie „Pozor deti“, „zver“

Prekop – navrhol, aby na rozhraní ulíc Novonosická a Záskalie bola trvalo zriadená informačná tabuľa (napr. pre parte, zápisy z VMČ, rôzne info a pod.)

 • opätovne žiadal poslancov (Filo, Špaček) o iniciovanie rozšírenia prístupovej komunikácie na cintorín v H. Kočkovciach na mestskom zastupiteľstve.

Sojčáková – realizovať nový náter oceľových zvodidiel na otočke autobusu v N. Nosiciach

Predseda Roman Špaček poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapisovateľ:    Marián Prekop

Overovateľ:    Emil Filo

Predseda:       Roman Špaček

Príloha 1: Prezenčná listina VMČ č. 8 (OV č. 8)

Príloha 2: Žiadosť  o vybudovanie  stojiska  na vyznačenom mieste.

Príloha 3: Žiadosť o opravu skorodovanej ríny

Príloha 4: Žiadosť o sfunkčnenie odpadového drezu v budove starej školy

Príloha 5: Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu kúrenia v budove starej školy

Príloha 6: Žiadosť o opravu oplotenia na cintoríne v Nosiciach

Príloha 7: Žiadosť o opravu striešky na Dome Smútku v Nosiciach

Príloha 8: Žiadosť o vytvorenie štúdie na jednoduché prekrytie priestranstva pred Domom Smútku v Nosiciach

Príloha 9: Žiadosť o stretnutie s občanmi dotknutými výstavbou modernizácie železníc SR

Príloha 10: Zápisnica z verejnej schôdze zo dňa 16.7.2019 (futbalové ihrisko v katastri Nosice)

pre Lenku

Vážená pani Lenka.

Chcel by som niekoľkými slovami zareagovať na Váš podnet v odkaze pre starostu.

Na deň 24.10. som zvolal schôdzu OV,podľa schváleného plánu na rok 2019. Oboznámil som vopred členov s programom zasadnutia. Vami spomínaná téma nebola predmetom rokovania, nakoľko sme sa k nej nevedeli ani s kolegom Filom zodpovedne vyjadriť. Na základe toho sme považovali Váš podnet dať do bodu programu ,aj s priložením Vaších podpisov. Prisľúbili sme Vám ,že sa vynasnažíme, informovať Vás prostredníctvom Púchovských novín , prípadne samotným stretnutím s realizátorom stavby, čiže ŽSR. Prvý krok som už urobil. Na Mestskom zastupiteľstve dňa 29.10. 2019 som informoval o požiadavke zástupcov mesta a p.primátorku. Záleží mi , aby sme všetci dostali pravdivé informácie a to nie len k prejazdu cez novovybudovaný cestný nadjazd, ale aj k téme usmerenenia dopravy cez našu obec po skončení výstavby.

Zápisnicu zo stretnutia zverejňujem na našej webovej stránke, ale aj na výveske pri budove starej školy a pri pizzérií . Vypracovaním zápisníc je poverený p. Prekop.

zápisnica 17.5. upravená

Zápis č. 2 z výborovej schôdze OV č. 8  

Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 17.5.2019

Miesto: SISI Gardens č.d. 307 o 14.30h

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková, Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Plnenie stanovených úloh prijatých zo dňa 11.3.2019

a/ kontrola plánu činnosti

b/ investičných zámerov

c/ odpovedí na žiadosti

 • Žiadosti
 • Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade
 • Program k MDD
 • Rôzne  
 • Diskusia

Kontrola úloh Ad 1):

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo) – splnené  schválená PD 4 500 E
 2. Do plánu investícii mesta presadiť a, rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach

                                                       b, opravu miestnej komunikácie

                                                          (zodp. Špaček, Filo) –nesplnené

Rekonštrukcia  miestnej komunikácie v cene 25000 €/čiastkový zostatok z r.2018/

Oprava oplotenia v MŠ Nosice  15 000 E/ čiastka získaná z opravy  komunikácie/

 • Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8 v informačných vitrínach (zodp. Špaček,Filo) – splnené
 • Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo) – v riešení
 • Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo) – v riešení
 • Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo) – v riešení
 • Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom – splnené;

Ing Lukáč poskytne oprávneným žiadateľom „čipový kľúč,“ na otvorenie a uzavretie závory.

 • Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach /zodp. Špaček– v riešení/
 • Oprava obecného rozhlasu /zodp. .Špaček – v riešení/
 • Jarná očista okolia  /zodp. Špaček, Filo/ splnené
 • Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop) – úloha trvá, monitorovať priebežne

Ad 2) Žiadosti:

 1. Žiadosť o technické opravy  v budove starej školy v Nosiciach /zodp. Špaček/ / na vedomie odd. právno-organizačné,  správa Púchovská kultúra/
 • Žiadosť o kúpu pozemku p.č. 383/1 na LV 3321 a jeho zaradenie do investičných zámerov za účelom rozšírenia cintorína /zodp. Špaček/ na vedomie /odd.prvno –organizačné, odd.  ekonomické/
  • Žiadosť o zriadenie malorozmerného športoviska v MČ Nosice zodp. Špaček// na vedomie odd. školstva, komisia športu/

Ad 3) Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade:

Návrh  doplnenie VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom vychádza zo snahy poslancov miestnej časti aktívnym spôsobom prispieť  k zvýšeniu separácie odpadu. V návrhu  sú odôvodnené zámery .

Na vedomie  k prerokovaniu  komisie VŽP. / zodp. Špaček/

Ad 4) Program k MDD:

 • Členovia OV č. 8 za miestnu časť Nosice v kalendárnom roku 2019 neuskutočnia  športovo-kultúrny program pri príležitosti MDD

Ad 5) Rôzne:

 • p. Janto navrhol zriadenie detského (multifunkčného) ihriska;
 • doplniť v exteriéri školy detské prvky pre využitie vonkajších plôch (hojdačky, lavičky, pieskovisko, ..)
 • p. Trník na podnety od miestnych občanov navrhol presunutie autobusovej zastávky cca o 150m (od kríža)
 • p. Filo – u autobusovej zastávky „Pizzeria“ doplniť bočné steny (ochrana pred vetrom a dažďom)

– prečistiť kanál po pravej strane ulice Novonosická

– v rámci rekonštrukcie a prestavby železničnej trate opraviť a vyasfaltovať bočný chodník nad    železničným mostom smerujúci na Nové Nosice

– poukázal na havarijný stav oplotenia cintorína v Horných Kočkovciach

– prečistiť rigol povedľa prístupovej cesty na Vŕšok k cintorínu

Ad 6) Diskusia:

 • p. Janto – pripomenul problém optimalizácie digitálnej a optickej siete v miestnej časti Nosice a neúspešné jednania so spol. T-Com a O2
 • p. Michalcová vzniesla otázku, kedy budú distribuované k užívateľom kompostéry z MsÚ

Prijaté úlohy:

 • OV č. 8 žiada Mestskú políciu o častejšiu kontrolu priestoru na Kňažskej za viaduktom, kde neprispôsobiví občania svojim konaním znečisťujú životné prostredie vypaľovaním elektrických káblov. 
  • OV požaduje, aby pri schvaľovaní územného plánu lokalít Nosice, Nové Nosice a Záskalie boli prítomní obaja poslanci za miestnu časť Púchova (Špaček, Filo) vrátane pozvaných odborníkov z uvedených lokalít.

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 17.5.2019                                                                 schválil: Mgr. Roman Špaček.  

                                                                                                          predseda OV. č. 8     

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

čli

ROK 2019

Poslanci v.o.č.8 sa v mesiaci február stretli s verejnosťou vo svojom obvode hneď dvakrát. Začali 8.2. v piatok v budove starej školy v Nosiciach. Schôdzu viedol Mgr. Roman Špaček, ktorý okrem prítomných z radov občanov privítal aj primátorku mesta Judr. Katarínu Henekovú a Mgr. Martinu Knižatovú za oddelenie výstavby a životného prostredia.

Občania sa oboznámili s pripravovanými zmenami  v zákone o odpadoch, dodaniu komposterov a správnemu nakladaniu s kompostovaným odpadom, ako aj s návrhmi poslancov na  zvýšenie separácie v miestnej časti.

Po krátkej prezentácií programu poslancov v ktorej sa poslanec miestnej časti zameral na  priority najbližších dní ako orez stromov zasahujúcich do verejného osvetlenia, očista kanála pod traťou ako prevencia pred prívalovými dažďami  a zabezpečenie kompostérov a separačných nádob, nasledovala diskusia .

Občania sa vyjadrovali k stavu ciest, zimnej a letnej údržbe ciest, koseniu trávnatých porastov pri cestách, údržbe cintorína,vývozu odpadu do poľa predovšetkým plastov ,zastrešeniu pódia v hasičskej zbrojnici,ale ich zaujímalo aj budúce vlastníctvo novovybudovaného futbalového ihriska.Občania prichádzali aj  s niektorými podnetnými návrhmi s ktorými sa budú poslanci zaoberať na najbižšom výbore miestnej časti.

Na záver poslanec vyzval  občanov k aktívnej účasti vo veciach verejných  a odovzdaním malej pozornosti poďakoval hosťom za účasť.

 Ďaľšie stretnutie s občanmi sa uskutočnilo 15.2.2019 v Pizzérii na Nových Nosiciach. Schôdzu otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Emil Filo. Privítal hostí, primátorku mesta JUDr. Katarínu Henekovú, vedúcu oddelenia dopravy a služieb Ing. Mgr. Alenu Vavrovú, Phd., vedúceho oddelenia výstavby Ing. Miroslava Svoradu, riaditeľa technických služieb Ing. Miloša Svobodu a ostatných spoluobčanov.

Prítomní občania schválili program ustanovujúcej schôdze nasledovne:

 1. Privítanie primátorky mesta, hostí a prítomných členov Nových Nosíc, Záskalia a Vŕšku.
 2. Informácia o problémoch vo volebnom obvode č.8 Nové Nosice. Záskalie a Vŕšok
 3. Diskusia
 4. Voľba členov občianskeho výboru
 5. Záver

Ad 1)

Primátorka p. Heneková poďakovala za pozvanie a vyslovila presvedčenie, že problematika uvedených časti mesta bude plodná, dozvie sa čo trápi obyvateľov týchto častí mesta. Spoločne s poslancami, v komisiách a pracovníkmi MsÚ budú hľadať riešenie na zlepšenie života a životného prostredia v týchto lokalitách mesta.

Ad 2)

Pán E. Filo prezentoval problémy, ktoré ho najviac zaujali pred voľbami do mestského zastupiteľstva, pri rôznych stretnutiach s občanmi ako návod do diskusie:

– veľmi zlý stav Novonosickej ulice v celej dĺžke jej úseku

– výtlky a diery, prepadnuté kanalizačné vpusty

– prepadnuté napojenia plynových prípojok

– chýbajúci chodník po celej komunikácii

– nečistý hlavný kanál pri opornom múre (pod bývalým Zväzarmom)

– dobudovanie bezpečného zábradlia-zvodidla na hlavnú ulicu Trenčianska

– vysoká rýchlosť vodičov áut aj napriek dopr. značke „30“, nedostatočné značenie obmedzujúce rýchlosť

– príjazd k cintorínu v H.Kočkovciach, nevyhovujúci stav parkoviska, rozbitý a vymletý betón

– dobudovanie kolumbária na cintoríne v H.Kočkovciach

Ad 3)

Diskusia bola veľmi bohatá a plodná, spoluobčania poukazovali na nedostatky, ktoré ich najviac trápia.  Spomeniem aspoň niektorých.

Vladimír Taraba – navrhol, aby celá ulica Novonosická mala obmedzenú rýchlosť na „30“ km, ulica Záskalie je veľmi zaťažená ťažkými nákl. autami z dôvodu ťažby dreva (jednanie s urbariátom), vyčistiť kanál po celej dĺžke ul. Novonosická, na Sadovej ulici medzi RD č. 642, 644 a 646 vybudovať vpusť na odvod dažďovej vody.

Karol Moško – zdôraznil problematiku dodržiavania vodičmi áut „30“ km rýchlosť v úseku jeho RD ako aj blízkych  susedov (poukázal na bezpečnosť spoluobčanov, výjazdy áut z RD)

Peter Moško – upozornil na chýbajúci chodník na ul. Novonosickej, osadenie spomaľovačov (retardérov) pre nezodpovedných vodičov po celej ulici, navrhol vyhliadnuť a zriadiť pre starších ľudí priestor, klubovňu, kde by sa mohli pravidelne stretávať.

Jozef Lutišan – upozornil na dlhodobú nečistenú kanalizáciu v blízkosti obydlia jeho RD, nedokončená kanalizácia z bývalého Slovšportu ako aj na prevedenie pozemku futbalového ihriska aj s novou budovou Starých Nosiciach na futbalový klub v Starých Nosiciach.

Jana Solíková (RD č. 555) – v hornom úseku ul. Novonosická (až za poslednou zastávkou autobusu, otočňou) a blízkych RD im po dažďoch steká voda až po dvere rodinných domov, nutná realizácia vybudovania zberných žľabov dažďovej vody, vybudovania chodníkov aj z dôvodu pokračujúcej výstavby RD smerom na Nosice, vybudovanie infraštruktúry v súlade intravilánu budovania nových RD.

Ján Moško – veľmi rozumne, popri všetkých požiadavkách, kritikách  a sťažnostiach navrhol určiť priority pre budúce investície a realizácie v tejto časti mesta (Nové Nosice, Záskalie, Vŕšok)

Rostislav Talaš – do starej nefungujúcej žumpy oproti predajni CBA sú neustále vypúšťané splašky, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach, problémy pri stekaní až pod koľajnice železníc. Rigol pred koľajami je v havarijnom stave, neplní svoju funkciu a časom môže dôjsť k zosuvu pôdy (parcely č. 1030 a 1031).  

Miro Faktor – zdôraznil, že pre riešenie mnohých požiadaviek a úloh chýba zo strany vedenia mesta jasná a presne definovaná koncepcia zahŕňajúca budovanie a plánovanie pravidelných investícií do príslušnej časti mesta v komplexnom riešení, servis a údržba

Z ostatných požiadaviek občanov (bez ich menovania) zazneli aj tieto problémy a otázky na schôdzi:

 • vybudovanie rozhlasu v tejto mestskej časti resp. jeho rekonštrukciu
 • položiť optický kábel pre zlepšenie príjmu internetu (k obom požiadavkám priamo a vecne odpovedal poslanec Mgr. Roman Špaček, projektové dokumentácie sú vyhotovené)
 • Z TSMP nie je pravidelne zabezpečované kosenie trávy a jej likvidácia (odvoz) z rigolov pozdĺž ul. Novonosickej

Záverom diskusie sa prítomní občania zjednotili v názoroch a prioritou na najbližšie roky v lokalite Nových Nosíc bude po zadaní projektovej dokumentácie kompletná rekonštrukcia ul. Novonosická vrátane novej výstavby v zadnej časti celej Novonosickej ul. s dobudovaním kanalizácie, vylepšenia plynových prípojok, vybudovaním chodníkov v celej dĺžke komunikácie a nového dopravného značenia po celej trase. Nezabudnúť ani na dostatočný zber dažďovej vody. Ostatné nedostatky a problémy sa budú riešiť priebežne. V diskusii odznela aj nutnosť zvýšenej separácie komunálneho odpadu (druhotné suroviny) a optimalizácii vývozu komunálneho odpadu.

Po vzájomne otvorenej diskusii občania dospeli k názoru, že v dnešnej modernej dobe viac uprednostňujeme zavedenie Free WIFI pripojenia v celej mestskej časti Nové Nosice zo strany mesta Púchov.

Veríme, že plodná diskusia našich spoluobčanov bude pozitívne prijatá vedúcimi pracovníkmi mesta a mestskej spoločnosti a aj drobná kritika posunie veci dopredu a spoločnými silami zveľadíme a dáme do poriadku aj prímestskú časť Nové Nosice.

Na konci diskusie primátorka p. Heneková prisľúbila riešenie nastolených problémov v rámci mesta a jednotlivých komisií tak, aby občania tejto lokality boli spokojní.

Ad 4)

Ďalším bodom programu bola voľba členov Občianskeho výboru volebného obvodu č. 8.

Za členov boli zvolení nasledovní spoluobčania :

Ing. Emil Filo, Mgr. Roman Špaček, Ing. Vladimír Taraba,PhD; Milan Trník, Milan Janto,

Ing. Marta Gašpárková, Ing. Miroslava Michalcová, Ing. Marian Prekop, Miroslav Ganát.

Ad 5)

Na záver poslanec p. Filo poďakoval prítomným za plodnú diskusiu, návrhy na riešenie nedostatkov a problémov a tiež aj za účasť na schôdzi. 

Prijaté úlohy a návrhy k riešeniu v komisiách, v odborných útvaroch mestskej samosprávy ako aj na mestskom zastupiteľstve:

 1. Riešiť komplexnú rekonštrukciu a pokračujúcu výstavbu ul. Novonosická
 2. Dočasne (do začatia rekonštrukcie a pokračovanie výstavby) riešiť chýbajúce dopravné značenie výjazd z ulíc Záhradná – obidva, od pizzérie a od RD Vlado Moško, značka „Daj prednosť v jazde“ a na Novonosickej ul. Značka „Hlavná cesta“
 3. Zavedenie Free Wifi pripojenia na internet v celej mestskej časti nové Nosice zo strany mesta Púchov (nezabudnúť ani na Záskalie a Vŕšok)
 4. Riešiť problematiku havarijného stavu starej nefungujúcej žumpy a nezákonného vypúšťania splaškov
 5. V pravidelnejších intervaloch čistiť a spriechodniť rigoly a kanalizačné odvody dažďovej vody
 6. Vyhliadnuť a zriadiť pre starších občanov priestor, klubovňu, kde by sa mohli stretávať pri rôznych príležitostiach
 7. Dobudovať bezpečné zábradlie-zvodidlá pri výjazde na ulicu Trenčianska
 8. Osadenie zvodidiel v nebezpečnej pravotočivej zákrute na zač. ulice Novonosická, v blízkosti RD č. 495
 9. Oprava komunikácie k cintorínu v H. Kočkovciach (od úpätia ulice Novonosická až po parkovisko cintorína)
 10. Rozšírenie stúpajúcej časti komunikácie k cintorínu aj s novým chodníkom (od úpätia ulice Záskalie až po parkovisko) asi 50 m. Cesta nie je v šírke pre bezpečnú obojsmernú prevádzku
 11. Zmena dopravného značenia časti komunikácie od úpätia ulice Záskalie smerom k cintorínu (stúpanie ulice Kvetinová k odbočke na parkovisko cintorína)
 12. vybudovanie kolumbária na mestskom cintoríne v H.Kočkovciach
 13. Vyasfaltovať betónovú plochu pred domom smútku v H. Kočkovciach (rozbitý a vymletý betón)
 14. Osadenie zvodidiel na ľavom brehu Záskalského potoka v dĺžke asi 20-25m v blízkosti stretu ulíc Záskalie-Novonosická
 15. Dobudovanie dažďovej kanalizácie na konci ul. Novonosická
 16. Zabezpečiť v spolupráci s PTSMP, ŽSR ,SSC , SSE orez drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia./ marec ,apríl/
 17. V spolupráci so ŽSR a občanmi žijúcimi pod  železničnou traťou, zabezpečiť očistu a spriechodnenie kanálu ,ako prevenciu pred prívalovými dažďami./ marec,apríl ,máj/
 18. Pripraviť podklady na zmenu VZN o vývoze odpadu v častiach Nosice,Nové Nosice Záskalie /marec apríl/
 19. Vytvoriť priestory pre uloženie doplnenia separačných nádob /apríl,máj/
 20. Zabezpečiť dostatočnú informovanosť verejnosti o používaní kompostérov  a separovaní odpadu /apríl, máj/
 21. Zabezpečiť fotodokumentáciu vpadnutých kanalizačných vpustí Nové Nosice,Nosice/20.2 splnené/
 22. Podať stanovisko OV k požiadavke firmy Trník /marec/
 23. Zistiť stav vlastníctva  novovybudovaného ihriska a šatní v Nosiciach/marec/

Zapísal. Marián Prekop                                                         schválil: Emil Filo

Púchov 15.2.2019                                                                

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8

Zápis z výborovej schôdze č. 1 

OV č. 8  Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 11.3.2019

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková

Ospravedlnení: Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Privítanie, vzájomné zoznámenie členov
 2. Oboznámenie so štatútom a zásadami činnosti vo výboroch miestnych častí
 3. Voľba predsedu, podpredsedu, zapisovateľa
 4. Plán činnosti OV na rok 2019
 5. Priority investičných  zámerov 
 6. Žiadosť firmy Trník
 7. Rôzne, diskusia

Ad 1) Po privítaní sa každý z prítomných členov v krátkosti predstavil.

Ad 2) Členovia boli oboznámení so štatútom OV, zmenami a odmeňovaním.

Ad 3)   predseda: Roman Špaček, poslanec mestského zastupiteľstva

            podpredseda: Emil Filo, poslanec mestského zastupiteľstva

            zapisovateľ: Marián Prekop

Ad 4) Pre rok 2019 bol schválený nasledovný plán činnosti:

         január – zimné športové hry pre deti, uskutočnené 20.1.

zasadnutia výboru , športové aktivity, kultúrno-spoločenské

         február –  verejné stretnutie s občanmi  Nosice, Nové Nosice, Záskalie

                        uskutočnené 8.2. a 15.2.; vypracovaná zápisnica, stručné info v Púchovských novinách

         marec  – 1. zasadnutie OV (uskutočnené 11.3.), vypracovanie plánu činnosti 

         apríl príprava  odpadového hospodárstva v Nosiciach  /jarná  očista okolia 13.4./

            p. Špaček –  poverený k stretnutiu s  p. Svoboda , p. Halas PTSMP

            p. Špaček, p. Filo  vytýčiť miesta k uloženiu doplňujúcich separačných nádob

            p. Špaček –vypracovať  návrh dvojtýždňového cyklu vývozu odpadu  k 1.7. 2019

p. Špaček, p. Filo, p. Michalcová  zabezpečiť oslovenie občanov a žiakov k jarnej očiste okolia  p. Taraba – osloviť p. Čibenku s materiálnou pomocou pri očiste ľavej strany Váhu

            p. Špaček – oslovenie Urbárskeho spoločenstva k očiste kanála pod železničnou traťou

        máj – kaplnka Jana Nepomuckého – Cérov, predbežne 16.5.                            

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť prístrešok pred kaplnkou, občerstvenie

         jún – 2. zasadnutie OV

                  MDD: program k MDD sa prerokuje na  zasadnutí členov OV 

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť miesto a vecné ceny  k súťažiam

         september – príprava programu hodových slávností 14.9.-15.9

         október – stolnotenisový turnaj  /šachový turnaj/ Nosice-Nové Nosice-Záskalie (20.10.) 

         november – Katarínska zábava  24.11.

         december – 3. zasadnutie OV, vyhodnotenie činnosti 

                              Mikuláš deťom

Ad 5) Priority investičných zámerov

 1. za miestnu časť Nosice:
 2. rekonštrukcia (zväčšenie Domu smútku)
 3. oprava cestnej komunikácie

oba projekty už majú vypracovanú PD (projektovú dokumentáciu)

 • v požiadavke je aj rekonštrukcia SŠ (starej školy)
 • prekrytie pódia v hasičskej zbrojnici
 • pre Nové Nosice
 • kompletná rekonštrukcia ul. Novonosická vrátane novej výstavby v zadnej časti celej Novonosickej ul. s dobudovaním kanalizácie, vylepšenia plynových prípojok, vybudovaním chodníkov v celej dĺžke komunikácie s dostatočným zberom dažďovej vody a nového dopravného značenia po celej trase.
 • Zavedenie optického signálu
 • Free wifi pripojenie

Ad 6) pán Trník (firma) požiadal o úpravu terénu v tesnej blízkosti budovy jeho firmy. Stanovisko OV  je súhlasné za predpokladu, že bude zabezpečená kvalita prevedenia úpravy na základe súhlasu stavebného oddelenia a pod  jeho dohľadom. Stanovisko sa doručuje na vedomie MsÚ, oddeleniu výstavby a životného prostredia, firme Trník.

Ad 7) p. Špaček informoval o ďalších plánovaných aktivitách v Nosiciach:

 • zriadená webová stránka obce Nosice, www.obecNosice.sk
 • stretnutie podnájomníkov budovy  školy  na MsÚ  údržba areálu školy
 • výmena vykurovacieho telesa v miestnosti – posilovňa /p. Kočnár/
 • oprava obecného rozhlasu /Barančík, Holáková/
 • určenie plošín (ostrovčekov) na doplnenie separačných nádob
 • návrh úpravy vývozu komunálneho odpadu
 • p. Filo navrhol zriadiť malé mini námestíčko pri CBA a Pizzerii Nové Nosice
 • v tejto súvislosti vyčistiť a zveľadiť plochu pred CBA a pizzeriou
 • navrhol aj názov námestíčka „Nosický srnček“; vo vlastnej réžii zabezpečí osadenie základného kameňa, na ktorom bude drôtená napodobenina srnčeka, príprava priestoru a jeho vyčistenie
 • p. Taraba navrhol zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej pomoci pre nich
 • navrhol vyčleniť 7-14 dňovú aktivitu pre zber nepotrebných vecí, ktoré občania umiestnia pred RD
 • informoval o jednaní s predsedom urbariátu p. Moškom o preťažovaní cestnej komunikácie v Záskalí; po dohode s dopravným úsekom MsÚ budú na komunikácií osadené dopr.značky so zákazom vjazdu vozidlám nad 7,5 tony

Prijaté úlohy:

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo)
 2. Do plánu investícii mesta presadiť aj rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach a opravu miestnej komunikácie (zodp. Špaček, Filo)
 3. Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8  v informačných vitrínach (zodp. Špaček)
 4. Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo)
 5. Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo)
 6. Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo)
 7. Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom.
 8. Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček do 13.3.).
 9. Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop).

Prílohy:

 1. Žiadosť o rekonštrukciu meliorácie (odpoveď ŽSR) zo dňa 25.10. 2000
 2. Žiadosť o rekonštrukciu meliorácie k.ú. Horné Kočkovce (odpoveď p. Talaša zo dňa 11.5.2001 na skutkový stav po oprave na jar 2001)
 3. Žiadosť o rekonštrukciu meliorácie k.ú. Horné Kočkovce – oznámenie o odstúpení žiadosti k vybaveniu (odpoveď OÚ v Púchove, odbor životného prostredia zo dňa 31.10.2000).

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 11.3.2019                                                                 schvaľuje: Mgr. Roman Špaček. 

                                                                                                          predseda OV. č. 8    

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8 ed0 Gri

Zápis č. 2 z výborovej schôdze OV č. 8  

Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 17.5.2019

Miesto: SISI Gardens č.d. 307 o 14.30h

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková, Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Plnenie stanovených úloh prijatých zo dňa 11.3.2019

a/ kontrola plánu činnosti

b/ investičných zámerov

c/ odpovedí na žiadosti

 • Žiadosti
 • Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade
 • Program k MDD
 • Rôzne  
 • Diskusia

Kontrola úloh Ad 1):

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo) – splnené
 2. Do plánu investícii mesta presadiť aj rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach a opravu miestnej komunikácie (zodp. Špaček, Filo) – pre rok 2019 nie; len čiastočná vysprávka miestnej komunikácie v cene cca 4500 €
 3. Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8 v informačných vitrínach (zodp. Špaček) – splnené
 4. Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo) – v riešení
 5. Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo) – v riešení
 6. Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo) – v riešení
 7. Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom – splnené; Ing Lukáč poskytne oprávneným žiadateľom „čipový kľúč, tzv pípatko“ na otvorenie a uzavretie závory.
 8. Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček do 13.3.) – splnené
 9. Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop) – úloha trvá, monitorovať priebežne

Ad 2) Žiadosti:

Ad 3) Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade:

Ad 4) Program k MDD:

 • Členovia OV č. 8 za miestnu časť Nosice opätovne usporiadajú pri príležitosti MDD športovo-kultúrny program pre deti

Ad 5) Rôzne:

 • p. Janto navrhol zriadenie detského (multifunkčného) ihriska; doplniť v exteriéri školy detské prvky pre využitie vonkajších plôch (hojdačky, lavičky, pieskovisko, .. malé športoviská a cvičiska)
 • p. Špaček opätovne navrhuje vnútornú úpravu starej školy a efektívne sfunkčnenie jej jednotlivých častí pre verejné využitie
 • p Špaček navrhol uzavrieť s mestom Púchov zmluvu o budúcej zmluve za účelom rozšírenia cintorína v Nosiciach
 • p. Trník na podnety od miestnych občanov navrhol presunutie autobusovej zastávky cca o 150m (od kríža)
 • p. Filo – u autobusovej zastávky „Pizzeria“ doplniť bočné steny (ochrana pred vetrom a dažďom)

– prečistiť kanál po pravej strane ulice Novonosická

– v rámci rekonštrukcie a prestavby železničnej trate opraviť a vyasfaltovať bočný chodník nad    železničným mostom smerujúci na Nové Nosice

– poukázal na havarijný stav oplotenia cintorína v Horných Kočkovciach

– prečistiť rigol povedľa prístupovej cesty na Vŕšok k cintorínu

Ad 6) Diskusia:

 • p. Janto – pripomenul problém optimalizácie digitálnej a optickej siete v miestnej časti Nosice a neúspešné jednania so spol. T-Com a O2
 • p. Michalcová vzniesla otázku, kedy budú distribuované k užívateľom kompostéry z MsÚ

Prijaté úlohy:

 1. OV č. 8 žiada Mestskú políciu o častejšiu kontrolu priestoru na Kňažskej za viaduktom, kde neprispôsobiví občania svojim konaním znečisťujú životné prostredie vypaľovaním elektrických káblov. 
  1. OV požaduje, aby pri schvaľovaní územného plánu lokalít Nosice, Nové Nosice a Záskalie boli prítomní obaja poslanci za miestnu časť Púchova (Špaček, Filo) vrátane pozvaných odborníkov z uvedených lokalít.

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 17.5.2019                                                                 schválil: Mgr. Roman Špaček.  

                                                                                                          predseda OV. č. 8     

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8 7 Colorfučlenská schôdza č.1

OV č. 8  Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 11.3.2019

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková

Ospravedlnení: Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Privítanie, vzájomné zoznámenie členov
 2. Oboznámenie so štatútom a zásadami činnosti vo výboroch miestnych častí
 3. Voľba predsedu, podpredsedu, zapisovateľa
 4. Plán činnosti OV na rok 2019
 5. Priority investičných  zámerov 
 6. Žiadosť firmy Trník
 7. Rôzne, diskusia

Ad 1) Po privítaní sa každý z prítomných členov v krátkosti predstavil.

Ad 2) Členovia boli oboznámení so štatútom OV, zmenami a odmeňovaním.

Ad 3)   predseda: Roman Špaček, poslanec mestského zastupiteľstva

            podpredseda: Emil Filo, poslanec mestského zastupiteľstva

            zapisovateľ: Marián Prekop

Ad 4) Pre rok 2019 bol schválený nasledovný plán činnosti:

         január – zimné športové hry pre deti, uskutočnené 20.1.

zasadnutia výboru , športové aktivity, kultúrno-spoločenské

         február –  verejné stretnutie s občanmi  Nosice, Nové Nosice, Záskalie

                        uskutočnené 8.2. a 15.2.; vypracovaná zápisnica, stručné info v Púchovských novinách

         marec  – 1. zasadnutie OV (uskutočnené 11.3.), vypracovanie plánu činnosti 

         apríl príprava  odpadového hospodárstva v Nosiciach  /jarná  očista okolia 13.4./

            p. Špaček –  poverený k stretnutiu s  p. Svoboda , p. Halas PTSMP

            p. Špaček, p. Filo  vytýčiť miesta k uloženiu doplňujúcich separačných nádob

            p. Špaček –vypracovať  návrh dvojtýždňového cyklu vývozu odpadu  k 1.7. 2019

p. Špaček, p. Filo, p. Michalcová  zabezpečiť oslovenie občanov a žiakov k jarnej očiste okolia

            p. Taraba – osloviť p. Čibenku s materiálnou pomocou pri očiste ľavej strany Váhu

            p. Špaček – oslovenie Urbárskeho spoločenstva k očiste kanála pod železničnou traťou

        máj – kaplnka Jana Nepomuckého – Cérov, predbežne 16.5.                            

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť prístrešok pred kaplnkou, občerstvenie

         jún – 2. zasadnutie OV

                  MDD: program k MDD sa prerokuje na  zasadnutí členov OV 

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť miesto a vecné ceny  k súťažiam

         september – príprava programu hodových slávností 14.9.-15.9

         október – stolnotenisový turnaj  /šachový turnaj/ Nosice-Nové Nosice-Záskalie (20.10.) 

         november – Katarínska zábava  24.11.

         december – 3. zasadnutie OV, vyhodnotenie činnosti 

                              Mikuláš deťom

Ad 5) Priority investičných zámerov

 1. za miestnu časť Nosice:
 2. rekonštrukcia (zväčšenie Domu smútku)
 3. oprava cestnej komunikácie

oba projekty už majú vypracovanú PD (projektovú dokumentáciu)

 • v požiadavke je aj rekonštrukcia SŠ (starej školy)
 • prekrytie pódia v hasičskej zbrojnici
 • pre Nové Nosice
 • kompletná rekonštrukcia ul. Novonosická vrátane novej výstavby v zadnej časti celej Novonosickej ul. s dobudovaním kanalizácie, vylepšenia plynových prípojok, vybudovaním chodníkov v celej dĺžke komunikácie s dostatočným zberom dažďovej vody a nového dopravného značenia po celej trase.
 • Zavedenie optického signálu
 • Free wifi pripojenie

Ad 6)  pán Trník (firma) požiadal o úpravu terénu v tesnej blízkosti jeho RD. Stanovisko OV  je súhlasné za predpokladu, že bude zabezpečená kvalita prevedenia úpravy na základe súhlasu stavebného oddelenia a pod  jeho dohľadom. Stanovisko sa doručuje na vedomie MsÚ, oddeleniu výstavby a životného prostredia, firme Trník.

Ad 7) p. Špaček informoval o ďalších plánovaných aktivitách v Nosiciach:

 • zriadená webová stránka obce Nosice, www.obecNosice.sk
 • stretnutie podnájomníkov budovy  školy  na MsÚ  údržba areálu školy
 • výmena vykurovacieho telesa v miestnosti – posilovňa /p. Kočnár/
 • oprava obecného rozhlasu /Barančík, Holáková/
 • určenie plošín (ostrovčekov) na doplnenie separačných nádob
 • návrh úpravy vývozu komunálneho odpadu
 • p. Filo navrhol zriadiť malé mini námestíčko pri CBA a Pizzerii Nové Nosice
 • v tejto súvislosti vyčistiť a zveľadiť plochu pred CBA a pizzeriou
 • navrhol aj názov námestíčka „Nosický srnček“, vo vlastnej réžii zabezpečí osadenie základného kameňa, na ktorom bude drôtená napodobnenina srnčeka, príprava priestoru a jeho vyčistenie
 • p. Taraba navrhol zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej pomoci pre nich
 • navrhol vyčleniť 7-14 dňovú aktivitu pre zber nepotrebných vecí, ktoré občania umiestnia pred RD
 • informoval o jednaní s predsedom urbariátu p. Moškom o preťažovaní cestnej komunikácie v Záskalí; po dohode s dopravným úsekom MsÚ budú na komunikácií osadené dopr.značky so zákazom vjazdu vozidlám nad 7,5 tony

Prijaté úlohy:

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo)
 2. Do plánu investícii mesta presadiť aj rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach a opravu miestnej komunikácie (zodp. Špaček, Filo)
 3. Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8  v informačných vitrínach (zodp. Špaček)
 4. Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo)
 5. Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasové stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo)
 6. Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzérií (zodp. Filo)
 7. Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom.
 8. Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do     verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček do 13.3.).
 9.  

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 11.3.2019                                                                 schvaľuje: Mgr. Roman Špaček.  

                                                                                                          predseda OV. č. 8     

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8 .

Ustanovujúca schôdza

Poslanci v.o.8- Nosice,Nové Nosice, Záskalie, Cerov  pozývajú verejnosť na  ustanovujúcu schôdzu ,ktorá sa uskutoční 15.2. 2019 piatok o 17 00 hod. v pizzerií v Nových Nosiciach.

Program: 1. Prezentácia programu na obdobie 2019-2022 

                2. Program odpadového hospodárstva

                3. Založenie výboru

                4. Rôzne,Diskusia

Ustanovujúca schôdza

Poslanci v.o.8- Nosice,Nové Nosice, Záskalie, Cerov  pozývajú verejnosť na  ustanovujúcu schôdzu ,ktorá sa uskutoční 8.2. 2019 piatok o 17 00 hod. v budove starej školy  v Nosiciach.

Program: 1. Prezentácia programu na obdobie 2019-2022 

                2. Program odpadového hospodárstva

                3. Založenie výboru

                4. Rôzne,Diskusia

Sústredenie speváčikov

Počas jesenných prázdnin sa deti Nosíc, Kočkoviec a okolia zúčastnili dvojdňového speváckeho sústredenia v Belúšskom Rodinkove. Veľká vďaka patrí OZ S láskou k človeku, ktoré nám prefinancovali ubytovanie a stravu. Ďeťom sa dvojdňový pobyt veľmi páčil a chceli by si ho zopakovať aj o rok.Dnes ,keď sa praktickému spevu venuje stále menej a menej detí je spievať niekoľko hodín úspechom. Dúfam, že budeme môcť čoskoro potešiť aj veřejnost.

verejná schôdza v Nových Nosiciach

V Á Ž E N Í O B Č A N I A !
OBČIANSKY VÝBOR V NOSICIACH VÁS POZÝVA NA VEREJNÚ SCHôDZU , KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA 29. 8. 2018 o 18 00 HOD V MIESTNEJ PIZZERIÍ .

PROGRAM :
1. VYHODNOTENIE ČINNOSTI OV NOSICE
2. RIEŠENIE MOŽNOSTI ULOŽENIA OPTICKÝCH KÁBLOV V MIESTNEJ ČASTI
3. RôZNE

Zápisnica č.3 /2018

Zápisnica č.3 / 2018

Dátum : 28.5.2018
Miesto : budova starej školy v Nosiciach
Prítomní : viď prezenčná listina

Program:
1. Informácie o schválených investíciach
2. Stanovisko OV k žiadosti p. Gašpárkovej
3. Stanovisko OV k žiadosti p. Gašpárka Ľ
4. Stanovisko OV k požiadavke p. Blaška /žiadosť 1/
5. Žiadosť o poskytnutie sadeníc k výsadbe živého plota /žiadosť 2/
6. Návrh riešenia kúpi pozemku k rozšíreniu cintorína /žiadosť 3/
7. Príprava aktivít k programu MDD /rozdelenie úloh/
8. Nový cestovný poriadok.
9. Rôzne /areál školy, /

1. N.Nosice- oprava ul.Novonosická ,oprava a rekonštrukcia ul. Astrová, PD na rekonštrukciu rozhlasu +Záskalie
Nosice – oprava a rekonštrukcia ul.Nosická , oprava fasády DS

2. P.Špaček informoval členov OV o žiadosti MsÚ Púchov reagovať na požiadavku p. Gašparkovej so záujmom odkúpenia pozemku vo vlastníctve mesta , na ktorom je v súčasnosti málo využívaná pozemná komunikácia. Zároveň informoval o stanovisku komisie výstavby a živ.prostredia.
OV Nosice si obhliadol určené miesto a navrhuje vyvolať stretnutie dotknutých osob za prítomnosti zástupcu MsÚ. Termín uskutočnenia stretnutia navrhuje na mesiac september. Do toho času zabezpečí oznámenie, miesto i čas dotknutých osôb.

3. OV vyjadruje súhlas s požiadavkou p. Ľ Gašpárka , ktorý má záujem rekonštruovať /vystavať nový plot/ v susedstve s areálom starej školy. OV víta takúto snahu občana a bude sa zasadzovať, aby náklady k tejto rekonštrukcií mu boli v plnej výške preplatené. P. Gašpárek bol informovaný , ako môže postupovať so žiadosťou .
4. OV Nosice podal žiadosť na ŽSR, k požiadavke občana p. Blašku orezať dreviny, ,ktoré ohrozujú komunikáciu i majetok ľudí.

5. OV Nosice podáva žiadosť / prloha 1/ o výsadbu živého plota v areáli starej školy. O požiadavke prebehla ústna informácia s p. Knižaťovou.

6. OV Nosice akceptuje stanovisko oddelenia výstavby a živ.prostr. v Púchove k návrhu riešenia kúpi pozemku za účelom rozšírenia cintorína a to zmenou územného plánu. OV Nosice podá žiadosť č.2 na doplnenie a zmenu územného plánu za účelom rozšírenia cintorína v Nosiciach. Zároveň urobí názorový prieskum medzi občanmi , ktorých by sa prípadná zmena územného plánu dotýkala.
7. MDD zabezpečiť :
a, odmeny a vecné ceny / medaile/ Špaček/, účastnícke diplomy /Janto/ ,drobné vecné ceny /Špaček/
b, občerstvenie/ Špaček/
c, hudba ,ozvučenie /Trník/
d, športové náradie a disciplíny/ Špaček/
e, administratívne práce /Dunková/
e, rozdelenie úloh pre členov OV /všetci členovia OV/

8. CP- pripomienky občanov
OV zaznamenáva pripomienky občanov k novému cestovnému poriadku . P. Špaček informoval o rozsiahlom procese jeho inovácie. OV navrhuje uskutočniť verejnú schôdzu , len k danej veci za účasti zástupcov predkladateľa nového CP. Termín jún

9. Rôzne
– Oprava verejného osvetlenia č.d-.142
– Odvoz zbytkového materiálu z areálu s. školy
– Požiadavka opravy poškodenej ríny na Dome Smútku
– Informácie o uskutočnených akciách – Deň matiek, modlitbový sprievod do Cerova

V Nosiciach 30.5. 2018
Vypracoval : Mgr. R. Špaček, predseda OV -Nosice

PRÍLOHY

Občiansky výbor Nosice

Mestský úrad Púchov
odd. životného prostredia
Štefánikova 821/21
Púchov
020 01

Vec : Žiadosť o výsadbu živého plota

Odd.výstavby a životného prostredia

OV Nosice na svojom zasadnutí dňa 28.5. 2018 navrhuje a žiada o výsadbu živého plota v areáli starej školy v Nosiciach. Miesto k výsadbe je označené vo fotoprílohe. Oplotenie zamedzí prístup techniky do areálu a zároveň skrášli prostredie. O údržbu plota sa chceme starať v spolupráci s PTSMP.

Za kladné vybavenie ďakujeme.

V Nosiciach 30.5.2018
Vypracoval : Mgr. R. Špaček

Občiansky výbor Nosice

Mestský úrad Púchov
odd. životného prostredia a výstavby
Štefánikova 821/21
Púchov
020 01

Vec : Žiadosť o zmenu územného plánu

Odd.výstavby a životného prostredia

OV Nosice sa na svojom zasadnutí dňa 28.5. 2018 rozhodol požiadať mesto Púchov o zmenu územného plánu v katastri miestnej časti Nosice, za účelom rozšírenia cintorína . Návrh rozšírenia cintorína prichádza do úvahy na parc. č. 383/1. Nedostatok hrobových miest je na území mesta všeobecne známy. Mesto Púchov je na danom cintoríne vlastníkom len 1/3 pozemku. OV Nosice vidí v možnosti rozšírenia cintorína vznik nových hrobových miest, ako aj modernizáciu miesta posledného odpočinku.

Za kladné vybavenie ďakujeme.

V Nosiciach 30.5.2018
Vypracoval : Mgr. R. Špaček