Farská púť

Farská púť v európskych pútnych miestach

Milí čitatelia obecnej stránky!
Púť, ktorú absolvovalo viac ako 20 pútnikov z farnosti Horné Kočkovce ,do ktorej patria Dolné kočkovce ,Nové Nosice Staré Nosice sa neopakuje tak často . Dovoľte mi pár vetami podať stručný komentár. Dvanásť dňová púť ,absolvovaná 7000 km v autobuse a120 km pešo však zostane v nás na celý život. Spred fary sme vyrazili 15. 8. na sviatok Panny Márie ,čiže pod jej ochranou o 13 00hod. Prvou zastávkou po celonočnej jazde bolo Francúzske Nice,kde sme si hodili niekoľko hodinový kúpeľ pri Stredozemnom mori. Pokračovali sme naprieč Francúzskom na sever Španielska ,kde nás čakala druhá sprcha ,tentoraz v Atlantiku. Odtiaľ sme to už mali za pár k prvej pútnickej zastávke ,malej obci v Baskidských vrchoch Garabandal. Toto zatiaľ nie cirkvou schválené miesto zažilo v 60 rokoch zjavenie Panny Márie štyrom deťom. V tejto dedinke sme mali zabezpečený nocľah a mohli sme prehodiť pár posunkov a giest s domácimi od ktorých sme vybadali,že si držia svoju vieru .Odtiaľ sme sa dopravili do Sárie mestečka vzdialeného 120 km od nášho druhého cieľa v Santiágu de Compostella kde sú zostatky Kristovho apoštola sv. Jakuba staršieho. A tak päť dní sme šoférov autobusu stratili na dohľad. Pred nami len slnko, prašná cesta, znak mušle na betónových stĺpoch/ náš orientačný bod/ s batohom na pleciach a palicou v ruke sme ukrajovali 25 -30 km denne. Neišli sme skupinovo,ale každý tak ,ako mu sily stačili. Miesta k prenocovaniu sme mali vopred zabezpečené. Portomarín ,Arzua, Melinda de santiágo, Monte Gozo sa stali načas našími prechodnými domovmi. Počas neustálej slnkom rozpálenej cesty sme stretali rôznych pútnikov. Napr. študentku z Michaloviec ,ktorá putovala pešo už 28 dní a urazila viac ako 800km. Všetkým sa nám zastavoval dych. Stretali sme cyklistov i kráčajúcich na koni. Ba dokonca sme videli miesta ,kde niektorí pútnici v snahe dostať sa do cieľa stratili aj svoj život.Ako prvý sa do cieľa dostal môj syn ,ktorému rehoľníci /maltézki ritieri /v cieli ošetrili pľuzgiere na nohách. Všetci sme šťastní vystáli dekrét potvrdzujúci znak pútnika. V prenádhernej bazilike sa denne na obed slúži sv.omša pre absolvujúcich. V tisícovom dave sme sa skoro postrácali. Kadidlo,ktoré incenzovalo celý kostol museli rozhojdať štyria mocní chlapi. K dotyku so svätým Jakubom sme sa ani nedostali. Bol to naozaj mocný zážitok. Odtiaľ sme odchádzali cestujúc autobusom do Fatimy v Portugalsku. Pre tých čo nevedia hovorím ,že toto pútne miesto cirkev schválila a tri krásne deti vyhlásila za svätých (František, Hyacinta a Lucia/Tento rok je výročie 100 rokov od zjavenia. Boli sme na miestach ,kde sa zjavenie uskutočnilo a kde už v tom čase stálo 3000 ľudí,ktorí zažili na okamih nevídaný úkaz. Poslednou pútnickou zastávkou bolo španielske město Avilla,kde sa narodila a pôsobila svätica Terézia zakladatelka 32 kláštorov po celom Španielsku. Španielsko sme opúšťali krátkym zdržaním v Barcelóne, kde sme neobyšli Sagradu Famíliu ,Noucamp ale i ulicu kde pred pár dňami zahynuli ľudia po teroristickom útoku. Posledná zastávka Sanremó v Taliansku nám opäť dopriala oddych pri Stredozemnom mori. A potom ešte dlhá cesta domov.
Komu na záver poďakovať? Ja osobne svojej rodine, ,miestnemu p farárovi p. Mgr. Bilčíkovi a nadovšetko tej ktorá dala zmysel tejto púti a určite v nás pozdvihla vieru.

farská rada

Zápisnica
zo zasadnutia Farskej pastoračnej rady farnosti Horné Kočkovce dňa 19.9.2016

Prítomní:
– podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Príprava hodov v Horných Kočkovciach
2. Zbierka pre kňazský seminár v NR
3. Zbierka na charitu
4. Misie
5. Úprava cesty a parkovacie miesta pri obchode
6. Informácie o kaplnke pri cintoríne
7. Informácie o stavbe kostolíka v Nosiciach
8. Kaplnka pri hlavnom vchode do kostola
9. Brigáda vo farských lesoch
10. Plán podujatí na školský rok
11. Úradné hodiny
12. Návrhy, podnety, diskusia

Na úvod zasadnutia správca farnosti Miroslav Bilčík privítal členov FPR.
Prvým bodom zasadnutia bolo oboznámenie s farskými misiami prerokovávanými na minulom zasadnutí FPR. Prítomní odporučili osloviť inú rehoľu, než tú, ktorá viedla dve posledné farské misie a dohodli sa na reholi SVD-verbisti. Správca farnosti osloví rehoľníkov. Pán Špaček pripomenul spropagovanie misií hlavne medzi mládežou.
Následne boli prítomní oboznámení s úmyslom zbierky pre Kňazský seminár v Nitre, ktorá sa začína od 23.9. do 2.10.2016 . Zbierka oblečenia a kuchynských potrieb pre SKCh bude vyhlásená v čase od 17.10. do 30.10.2016, s čím prítomní súhlasili.
Správca farnosti informoval o zámere mesta Púchov vypracovať projektovú dokumentáciu na cestu k podchodu na železničnú stanicu. Mesto má v úmysle cestu rozšíriť o chodník a parkovacie miesta, ktoré by sa využívali aj pre návštevníkov kostola. Parkovacie miesta by museli byť vytvorené na susednom farskom pozemku, k čomu dal správca farnosti predbežný súhlas.
Správca farnosti informoval o kaplnke Nanebovzatia Panny Márie pod cintorínom, na ktorú je od KPÚ TN vydané súhlasné stanovisko k predloženému zámeru obnovy kultúrnej pamiatky. KPÚ vyžaduje ako prvoradé vyriešenie vlhkosti a narušenej statiky kaplnky. Začalo sa s odvlhčovaním. Využívanie kaplnky pre pastoračné účely v tomto stave zatiaľ nie je možné.
Pán Špaček informoval o zámere stavby kaplnky v Nosiciach. Najväčší problém je nájsť vhodný pozemok. Oslovil už viacerých majiteľov pozemkov, ale nikto nemá záujem predať pozemok pod kaplnku. V prípade, že sa do konca kalendárneho roka nenájde vhodný pozemok, bude sa rokovať s mestom o rekonštrukcii súčasného Domu smútku, aby vyhovoval celoročnej prevádzke aj pre cirkevné účely.
Následne sa hodnotila brigáda vo farských lesoch a pre nízku účasť na poslednej brigáde bolo odporučené skoršie informovanie o plánovanej brigáde vo farských oznamoch. Najbližšia brigáda je naplánovaná na 8.10.2016 .
Správca farnosti navrhol pre lepšiu informovanosť veriacich zverejniť úradné hodiny na budove fary, hoci už boli zverejnené na webovej stránke Kočkoviec.
Hodnotil sa priebeh hodov v Dolných Kočkovciach, ktoré boli 26.6.2016 za účasti bývalých správcov farnosti – Františka Kováčika a Martina Poživenca. Pri hodoch bola Martinom Poživencom požehnaná socha sv. Jána Pavla II., ktorú financoval starosta Dolných Kočkoviec p. Peter Regina. Na hodovú slávnosť bol medzi veriacimi veľmi pozitívny ohlas.
Na slávnosti Povýšenia kríža v Nosiciach bol hlavným celebrantom Rudolf Repka, kanonik litoměřickej kapituly, ktorého rodičia pochádzajú z Nosíc. Finančná zbierka z hodov vo výške 2.000,- Eur bola venovaná hlavnému celebrantovi. Následne sa prerokovávali hody v Horných Kočkovciach, pre ktoré bolo odporučené slávenie v nedeľu pred sviatkom Všetkých svätých. Hodovým kazateľom bol navrhnutý bývalý správca farnosti Juraj Drobný.
Správca farnosti oboznámil s návrhom veriacich vybudovať kaplnku Panny Márie na mieste slepých dverí na pravej strane od hlavného vchodu. Návrh bol členmi farskej rady zamietnutý z dôvodu narušenia estetického vzhľadu kostola, s čím by nesúhlasil ani KPÚ TN.
V plánovaní podujatí odzneli tieto návrhy:
– Vytvoriť farský spevácky zbor pod vedením Márie Jašurdovej.
– Urobiť nábor nových členov do upratovacích skupín.
– Na sviatok sv. Krištofa zorganizovať požehnanie áut.
– Urobiť stretnutie farníkov, ktorí sú zapojení do liturgickej služby.
– Zorganizovať kurz pre lektorov.
Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapisovateľ: Katarína Kmošenová

Správca farnosti: Miroslav Bilčík

tradičná hodová slávnosť v Nosiciach

Občiansky výbor Nosice , FÚ Horné Kočkovce a DHZ Nosice

P O Z Ý V A J Ú
na tradičnú bohoslužbu pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža, ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra 2016 v areáli DHZ Nosice

P R O G R A M

1. 10 00 – 11 00 hod. rozjímavý ruženec sprevádzaný hudobným sprievodom GOSPELKAPELY
2. 11 00- 12 00 svätá omša
3. 12 00 – dychová hudba , guláš
V prípade nepriaznivého počasia sa program ruší.

Prázdniny

Cez letné prázdniny sú dočasne zmeny sv. omší nasledovne:

pracovný deň Hor. kočkovce každý piatok 18 30

nedeľu 7 00 a 8 30 Horné Kočkovce 9 30 – Dolné Kočkovce 11 00 Nosice

Ako ďalej?

Váž. občania!
1 OV v spolupráci s FÚ H Kočkovce, súhlasí s myšlienkou finančného skladania sa veriacich za účelom kúpi pozemku a možnej výstavby kaplnky
Preto navrhujeme : založiť účet na tento cieľ a poveriť osobu vedením účtu *1
: zaviesť príspevkový zošit, v ktorom bude zaevidovaná suma vyššia ako 5 Eur
: poveriť zodpovednú osobu vedením zošita a evidencie príspevkov *2
: raz štvrťročne informovať o dosiahnutej výške f. prostriedkov
Do júna budúceho roku, by sme radi poznali Božiu vôľu s výstavbou a to
: nájdením vhodného pozemku
: dostatočným nasporením f.prostriedkov ku kúpe pozemku
2. Ak sa podarí nájsť vhodný pozemok so všetkými dostupnými sieťami k výstavbe a budeme ho môcť kúpiť, môžeme to považovať ako signál Boží k pokračovaniu vo výstavbe
3. Pokiaľ nenájdeme vhodný pozemok ,alebo nenasporíme stanovenú čiastku, ukončíme zámer výstavby kaplnky
4. Nasporené finančné prostriedky vrátime prispievateľom, ale len tým , ktorý budú evidovaný príspevkom cez účet, alebo príspevkový zošit. Intenčné príspevky do zvončeka nebudú vrátené. Príspevky do zvončeka slúžia na cielené zámery farnosti, nie na výstavbu kaplnky.
5. Do finančného skladania sa môže zapojiť ktorýkoľvek občan Nosíc, podnikateľský subjekt, alebo organizácia. Osobitné zbierky vo farnosti ,či už v H.Kočkovciach, alebo v D. Kočkovciach ,či iných farnostiach sa nebudú vykonávať až do dňa, dokiaľ nebude dané stavebné povolenie k výstavbe.
6. Všetkých Vás prosíme o modlitby na úmysel výstavby kaplnky. K tomu prikladáme obrázok bl. Zdenky, ku ktorej sa chceme prihovárať a ku ktorej by sa prípadný vystavený kostol mohol zasvätiť. Modliť sa budeme pred každou sv. omšou , ale aj súkromne.

*1 Ing. Jarmila Janypková, členka OZ „ S láskou k človeku“
*2 p. Terézia Košecká, kostolníčka Nosíc

webová stránka účtu www.slaskoukcloveku.sk
číslo účtu: 0362934564/0900,
variabilný symbol 2015/2016,
text pre príjemcu kaplnka,

odpovede na pripomienky občanov v referende

Odpoveď na pripomienky občanov v obecnom referende.
Upozorňujem ,že odpovede sú mojim subjektívnym postojom, ktorý sa nemusí stotožňovať s postojom respondenta.

1.otázka Nepotrebný kostol , zabezpečiť autobus do Kočkoviec a Púchova, stačí to čo máme
1. odpoveď Podľa mňa je potrebné jedno stabilné miesto s celoročnou prevádzkou. Škola a Dom Smútku sú len provizórne.
Autobus do Kočkoviec a Púchova v nedele chodí a využíva ho malá skupina občanov. Iný zabezpečovať nie je potrebné , ľudia uprednostňujú auto, alebo bicykel.

2. otázka Potrebné rozšíriť cintorín, nie je kde pochovávať.
2. odpoveď Cintoríny spravujú samosprávy ( obce , mestá) oni musia rozhodnúť ,či je potrebné rozšíriť cintorín. Pokiaľ poznáte zákon o pohrebníctve, viete za akých podmienok sa pochováva. Mestu by prioritne išlo o rozšírenie cintorína v meste. Ak viete o súkromnej osobe, ktorá predá svoj pozemok na účel cintorína dajte vedieť.

3.otázka Treba v prvom rade opraviť cesty, urobiť ihrisko pre deti, šmýkačky ,preliezky, pieskovisko atď.
3. odpoveď Dať do poriadku cesty a chodníky je aj môj prioritný cieľ. Šmýkačku a preliezky máme , bolo by dobré uviesť čo by bolo treba vylepšiť v areáli starej školy. O jednom priestore na ihrisko viem. Aj keď majiteľ, ktorý sa oň absolútne nestará , ba dokonca ani nevedel že ten pozemok je jeho, nemá záujem ho odpredať , mám záujem sa dohodnúť tak , aby tam deti mali kus rovnej plochy na hranie. Ten pozemok bol v hrozne zanedbanom stave a na vlastné náklady sa podarilo kus práce urobiť. Opätovne Vás vyzývam. Nájdime vhodný priestor na vybudovanie detského ihriska a ja Vám sľubujem ,že do toho pôjdem .

4. otázka Nech si cirkev zaplatí a sama postaví kostol , je bohatá.
4. odpoveď Cirkev bohatá nie je. Ak by jej vrátili všetko čo v minulosti vlastnila, aj tak bohatá nebude. Cirkev, to sme my a my sa rozhodujeme , či kostol chceme alebo nie. Dokázali to aj v menších dedinkách ako sme my.

5. otázka Aby prispeli farníci z H. Kočkoviec a D. Kočkoviec.
5. odpoveď S tým sa počíta, ale najskôr musíme ukázať schopnosť sami sa rozbehnúť.

6. otázka Keď už kostol tak väčší ako ten na obrázku
6. odpoveď Musíme zohľadňovať počet obyvateľov, energie , finančnú náročnosť výstavby. Ja som za menší.

7. otázka Výstavba prevýši sumu 200 000 E
7. odpoveď Ak by sme sa dostali k pozemku, ktorý by sme nemuseli kupovať (jeden vo výhľade máme), ak by sme sa dostali k projektovej dokumentácií ( jednu vo výhľade máme) ak by sa farníci spolupodieľali pri výstavbe, tak sa k takej cifre nevyšplháme.

8. otázka Rekonštrukcia starej školy, rekonštrukcia Domu Smútku.
8. odpoveď V oboch prípadoch narážame na jeden hlavný problém a síce že vlastníkom je niekto úplne iný. Viete si predstaviť investovať do cudzieho domu ,v ktorom sa môžete prichýliť dokiaľ to nebude vadiť domácim? Rekonštrukciou starej školy na kostol sa vôbec nezaoberajme. Rekonštrukcia Domu Smútku by stála viac námahy ako výstavba , no vedel by som si ju predstaviť ako druhotné riešenie.

Ďakujem za pozornosť i vaše postrehy.

vzor dotazníka

Vhodnú odpoveď označ : X
D O T A Z N Í K

1. pohlavie muž žena
2. vek do 30 r. do 60r. nad 60 r.

3. vierovyznanie rímskokatolícke
iné vyznanie
neveriaci

4. S výstavbou kostola v katastri obce Nosice:
súhlasím
nesúhlasím

5. Akým spôsobom by ste podporili prípadnú výstavbu kostola?
prácou
materiálne
finančne
nepodporím
Pripomienky :

oslovenie občanov

Vážení spoluobčania!
Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril v mene Občianskeho výboru v Nosiciach. Členovia Občianskeho výboru v Nosiciach sa v spolupráci s Farským úradom v Horných Kočkovciach zaoberajú myšlienkou výstavby katolíckeho kostola (kaplnky) v Nosiciach. Svoj postoj odôvodňujú:
– Budova Domu smútku bola postavená za účelom smútočných obradov a slúži k rozlúčkam so zosnulými. Keďže slúži všetkým obyvateľom obce, aj ľuďom iných vyznaní a ľuďom bez vierovyznania, zaoberať sa prispôsobením budovy len pre účely katolíckych bohoslužieb, je otázne. Budova je naviac vo vlastníctve mesta Púchov, ktoré by muselo na vlastné náklady prestavať Dom smútku.
– Súčasná návštevnosť bohoslužieb presahuje kapacity Domu smútku. Budova nemá dostatočné liturgické vybavenie k bohoslužbám, ako je bohostánok, zakristia, chór, spovednica. Chýba prípojka vody, nie sú tam sociálne zariadenia, príp. umyváreň. Počas bohoslužieb nie je budova uzatvorená, preto sú bohoslužby rušené častými prejazdmi vlakov a strojov.
– Budova nemá dispozície na celoročnú prevádzku, pretože nemá zabezpečené vykurovanie. V zimnom období sa za náhradu používa stará škola, tč. budova výboru miestnej časti. Ani stará škola nie je dostatočným, ani vhodným priestorom pre slávenie bohoslužieb. Je tiež majetkom mesta Púchov, slúži k voľbám a iným občianským aktivitám. Otázka stojí, či by modernizácia a rekonštrukcia Domu smútku, príp. Starej školy do vhodnej podoby, nestáli prinajmenšom toľko, koľko výstavba novej kaplnky.
Súčasný stav slúženia bohoslužieb považujeme za dočasný. Perspektíva budúcej výstavby obce a predbežné stanovisko Biskupského úradu v Žiline nás povzbudzuje k hlbšej analýze tejto vízie. Zaujíma nás názor miestnych občanov k tejto iniciatíve, lebo kostol má slúžiť predovšetkým miestnej komunite veriacich občanov. Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou, o vyplnenie anonymného dotazníka o výstavbe kostola v Nosiciach. Váš názor na stavbu kostola je pre nás v súčasnosti rozhodujúcejší, ako miesto, čas a spôsob výstavby kostola. Výsledky tejto ankety ovplyvnia naše následné rozhodovanie a konanie v danej veci.
Pre lepšiu predstavu o veľkosti, kapacite a vybavenosti kostola v Nosiciach, Vám ako príklad uvádzame kostol postavený v obci Turkov. (viz. snímka)

Informácie poskytnuté staviteľom: vonkajšie rozmery – 14 x 7,7 m, zastavaná plocha – 108,6m2, kapacita – 120 miest, vybavenosť – zakristia, spovednica, WC, umyváreň, chór. Spôsob výstavby: stavebná firma ako garant stavby, + svojpomocná výstavba. Celková cena v roku 2001: 1mil. 200 tisíc Sk, čo je cca. 45 000,- €.

NOC KOSTOLOV

V sobotu 29. mája sa mesto Púchov ,ale aj niekoľko našich nosických občanov, zúčastnilo celoslovenskej kultúrnej akcie Noc kostolov. Viac ako 60 rokov kaplnka nanebovzatia Panny Márie , ktorá sa nachádza vo farnosti Horné Kočkovce ,oproti železničnej stanici ,nebola prístupná verejnosti, ani k vysluhovaniu bohoslužieb.Od roku 1898 leží pod kaplnkou staviteľ, kňaz Florián Augustín Balogh.Táto prvá Noc kostolov v tejto sprístupnenej kaplnke mala čaro ozajstnej noci, kde nebolo svetla ,iba niekoľkých sviec. Striedaním čítania zo Svätého písma, interpretáciou duchovnej hudby , a zavŕšením požehnania kočkovského p. farára bola ukončená.

modlitbový sprievod

Občiansky výbor v spolupráci s farským úradom v H.Kočkovciach , zorganizoval modlitbovú procesiu s detským hudobným sprievodom ku kaplnke sv. Jána Nepomuckého. Účastníci sa zhromaždili pred cintorínom, odkiaľ v sprievode kňaza , miništrantov a malých hudobníkov (3 harmoniky,3 flauty, saxofón, husle) prechádzali za spevu a hudby smerom do Cerova, aby tam pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého si vyprosovali milosti a pomoc do ďaľších dní pre seba ,ako aj pre farnosť a obec. Celková účasť sa vyšplhala asi na 50 účastníkov. Sme radi ,že sa podarilo skĺbiť staršiu i mladšiu generáciu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.