Entries by Roman Špaček

zápisnica 5

ZÁ P I SN I C A č. 5 Dátum : 10.7. 2017 Miesto : Nosice Prítomní : p. Svoboda , konateľ PTSMP a p. Špaček -poslanec Cieľom stretnutia bolo prejsť menšie požiadavky vo volebnom obvode č.8 , ako aj určiť možnosti a opodstatnenosti ich odstránenia. 1. Drobné výtlky na cestách ( zodp. PTSMP do […]

zápisnica 4

Z Á P I S N I C A č. 4 Deň : 10.7. 2017 Miesto : volebný o. 8 Účastní : p.Svorada (ved.oddelenia ), p. Šicová ( architekt), p. Špaček ( poslanec) 1. Účastní prešli miesta jednotlivých investičných zámerov v.o. 8 . na roky 2017 – 2018 Nové Nosiice : 1. Zriadenie viacúčelovej budovy […]

Čo nám priniesol mesiac máj

Mesiac máj nám priniesol viac aktivít ako po iné mesiace. 1. Už 1. deň na sviatok práce sme sa malá skupinka pustili do zrovnania časti pozemku pri kapličke sv.J Nepomuckého .Potrebujeme vypracovať trochu rovnej plochy ,pre pohodlnejšie státie ľudí. Chceme opätovne po tretí krát zorganizovať sprievod ku kapličke (20.5.o 17 30) a tam vyprosovať pomoc […]

Zápisnica 3/ 2017

Zápisnica 3/ 2017 Miesto : budova OV – Nosice Dátum : 4.4. Prítomní : 6 (viď prezenčná listina) Program: 1. vyhodnotenie činnosti za prvý štvrťrok 2017 2. investície volebného obvodu č.8 k čerpaniu rezervného fondu za rok 2016 3. plánované aktivity OV na obdobie apríl – jún 2017 ( verejnoprospešné, športové, kultúrne) 4. OZ Nosičan […]

Zápisnica 2 – 2017

Zápis zo stretnutia 8.3. 2017 Za účasti zástupcov mesta (p.Vavrová, p.Šicová, p.Drocár a p. Špaček) sa všetci zúčastnení dohodli na nasledovných záveroch a vyjadreniach k požiadavkam občanov N.Nosíc( petičná listina) a S.Nosíc : 1. K požiadavke vybudovanie súvislej asfaltovej plochy v hornej časti N . Nosíc , zaujme mesto písomné stanovisko : -zaasfaltovať len úseky […]

schôdza č.1 / 2017

Zápisnica 1 4. január / 2017 V.O.č. 8 Nosice 1. analýza a vyhodnotenie činnosti za rok 2016 2. plán činnosti OV na rok 2017 3. Zámery činnosti OZ-Nosice 4.Rôzne 1. 1. analýza a vyhodnotenie činnosti za rok 2016 vypracovaných celkom 10 zápisníc , stretnutie členov OV 6, iné verejné stretnutia 4 OV – 6 27.1. […]