Entries by Roman Špaček

Zápisnica č.4 24.10.2019

Výbor v mestskej časti č. 8 – Nosice, Nové Nosice, Záskalie, Cérov Zápisnica z pracovného stretnutia VMČ č. 8 Miesto: budova starej školy v Nosiciach o 16.30h Prítomní:  7 členov – viď prezenčná listina /v prílohe/ Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček. Program: Plnenie a kontrola stanovených úloh prijatých zo dňa 17.5.2019 Informácie o aktivitách a prijatých […]

pre Lenku

Vážená pani Lenka. Chcel by som niekoľkými slovami zareagovať na Váš podnet v odkaze pre starostu. Na deň 24.10. som zvolal schôdzu OV,podľa schváleného plánu na rok 2019. Oboznámil som vopred členov s programom zasadnutia. Vami spomínaná téma nebola predmetom rokovania, nakoľko sme sa k nej nevedeli ani s kolegom Filom zodpovedne vyjadriť. Na základe […]

zápisnica 17.5. upravená

Zápis č. 2 z výborovej schôdze OV č. 8   Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 17.5.2019 Miesto: SISI Gardens č.d. 307 o 14.30h Prítomní: Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková, Ganát, Janto, Trník Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček. Program: Plnenie stanovených úloh prijatých zo dňa 11.3.2019 a/ kontrola plánu činnosti b/ investičných zámerov […]

ROK 2019

Poslanci v.o.č.8 sa v mesiaci február stretli s verejnosťou vo svojom obvode hneď dvakrát. Začali 8.2. v piatok v budove starej školy v Nosiciach. Schôdzu viedol Mgr. Roman Špaček, ktorý okrem prítomných z radov občanov privítal aj primátorku mesta Judr. Katarínu Henekovú a Mgr. Martinu Knižatovú za oddelenie výstavby a životného prostredia. Občania sa oboznámili s pripravovanými zmenami  v zákone o odpadoch, […]

členská schôdza č.1

OV č. 8  Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 11.3.2019 Prítomní: Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková Ospravedlnení: Ganát, Janto, Trník Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček. Program: Privítanie, vzájomné zoznámenie členov Oboznámenie so štatútom a zásadami činnosti vo výboroch miestnych častí Voľba predsedu, podpredsedu, zapisovateľa Plán činnosti OV na rok 2019 Priority […]

Ustanovujúca schôdza

Poslanci v.o.8- Nosice,Nové Nosice, Záskalie, Cerov  pozývajú verejnosť na  ustanovujúcu schôdzu ,ktorá sa uskutoční 15.2. 2019 piatok o 17 00 hod. v pizzerií v Nových Nosiciach. Program: 1. Prezentácia programu na obdobie 2019-2022                  2. Program odpadového hospodárstva                 3. Založenie výboru                 4. Rôzne,Diskusia

Ustanovujúca schôdza

Poslanci v.o.8- Nosice,Nové Nosice, Záskalie, Cerov  pozývajú verejnosť na  ustanovujúcu schôdzu ,ktorá sa uskutoční 8.2. 2019 piatok o 17 00 hod. v budove starej školy  v Nosiciach. Program: 1. Prezentácia programu na obdobie 2019-2022                  2. Program odpadového hospodárstva                 3. Založenie výboru                 4. Rôzne,Diskusia

Sústredenie speváčikov

Počas jesenných prázdnin sa deti Nosíc, Kočkoviec a okolia zúčastnili dvojdňového speváckeho sústredenia v Belúšskom Rodinkove. Veľká vďaka patrí OZ S láskou k človeku, ktoré nám prefinancovali ubytovanie a stravu. Ďeťom sa dvojdňový pobyt veľmi páčil a chceli by si ho zopakovať aj o rok.Dnes ,keď sa praktickému spevu venuje stále menej a menej detí […]

verejná schôdza v Nových Nosiciach

V Á Ž E N Í O B Č A N I A ! OBČIANSKY VÝBOR V NOSICIACH VÁS POZÝVA NA VEREJNÚ SCHôDZU , KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA 29. 8. 2018 o 18 00 HOD V MIESTNEJ PIZZERIÍ . PROGRAM : 1. VYHODNOTENIE ČINNOSTI OV NOSICE 2. RIEŠENIE MOŽNOSTI ULOŽENIA OPTICKÝCH KÁBLOV V MIESTNEJ ČASTI […]

MDD

POZVÁNKA MDD OV NOSICE VÁS POZÝVA NA ŠPORTOVO-ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE KTORÉ SA USKUTOČNÍ 3.6. V NEDEĽU O 16 00 hod PRED ELEKTRÁRŇOU ČAKAJÚ VÁS ZAUJÍMAVÉ ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY A CENY. PRINESTE SI KOLIESKOVÉ KURČULE ,ALEBO BICYKEL