Zápisnica č.4 24.10.2019

Výbor v mestskej časti č. 8 – Nosice, Nové Nosice, Záskalie, Cérov

Zápisnica z pracovného stretnutia VMČ č. 8

Miesto: budova starej školy v Nosiciach o 16.30h

Prítomní:  7 členov – viď prezenčná listina /v prílohe/

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Plnenie a kontrola stanovených úloh prijatých zo dňa 17.5.2019
 2. Informácie o aktivitách a prijatých záveroch uskutočnených za obdobie máj-október
 3. Návrhy žiadostí
 4. Dodatok k činnosti VMČ
 5. Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade
 6. Program pri príležitosti sviatku Mikuláša
 7. Rôzne
 8. Diskusia

Zapisovateľ:    Marián Prekop

Overovateľ:    Emil Filo

K bodu 1

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo) – splnené schválená PD 4 500 €
 2. Do plánu investícii mesta presadiť a, rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach

                                                     b, opravu miestnej komunikácie

 (zodp. Špaček, Filo) – nesplnené

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v cene 25000 € (čiastkový zostatok z r.2018) – v riešení

Oprava oplotenia v MŠ Nosice  15 000 € (čiastka získaná z opravy  komunikácie) – v riešení

 • Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8 v informačných vitrínach (zodp. Špaček, Filo) –splnené
 • Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo) – splnené
 • Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo) – čiastočne splnené
 • Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo) – čiastočne splnené
 • Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom – splnené

Ing Lukáč poskytne oprávneným žiadateľom „čipový kľúč,“ na otvorenie a uzavretie závory.

 • Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček) – v riešení
 • Oprava obecného rozhlasu (zodp. Špaček) – splnené
 • Jarná očista okolia  (zodp. Špaček, Filo) –  splnené
 • Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop) – úloha trvá, monitorovať priebežne

K bodu 2

 1. Žiadosť o technické opravy v budove starej školy v Nosiciach (zodp. Špaček); na vedomie odd. právno-organizačné,  správa Púchovská kultúra – čiastočne splnené
  1. Žiadosť o kúpu pozemku p.č. 383/1 na LV 3321 a jeho zaradenie do investičných zámerov za účelom rozšírenia cintorína (zodp. Špaček); na vedomie odd. právno-organizačné, odd.  ekonomické – nebude realizované
   1. Žiadosť o zriadenie malorozmerného športoviska v MČ Nosice (zodp. Špaček); na vedomie odd. školstva, komisia športu – nesplnené
   1. Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade: predkladaný, ale stiahnutý z MsZ
   1. p. Janto navrhol zriadenie detského (multifunkčného) ihriska – v riešení
   1. doplniť v exteriéri školy detské prvky pre využitie vonkajších plôch (hojdačky, lavičky, pieskovisko – čiastočne splnené
   1. p. Trník na podnety od miestnych občanov navrhol presunutie autobusovej zastávky cca o 150 m (od kríža) – nesplnené
   1. VMČ č. 8 žiada mestskú políciu o častejšiu kontrolu priestoru na Kňažskej za viaduktom, kde neprispôsobyví občania svojim konaním znečisťujú životné prostredie vypaľovaním elektrických káblov. Nemáme spätnú kontrolu.
   1. OV požaduje, aby pri schvaľovaní územného plánu lokalít Nosice, Nové Nosice a Záskalie boli prítomní obaja poslanci za miestnu časť Púchova (Špaček, Filo) vrátane pozvaných odborníkov z uvedených lokalít – nesplnené
   1. Dňa 16.7.2019 bola uskutočnená verejná schôdza občanov Nosíc k problematike futbalového ihriska v katastri Nosice. Zápisnica z tejto schôdze je v prílohe.
   1. Zrealizovaná oprava verejného rozhlasu.

K bodu 3

 • Žiadosť  o vybudovanie  stojiska  k separácií odpadu na vyznačenom mieste.

Odôvodnenie: V časti  územia  pre ktorú podávame žiadosť nie sú separačné nádoby. V okolí sa zvýšila výstavba rodinných domov. Vyznačené miesto je vo vlastníctve mesta.

 • Žiadame  o opravu skorodovanej ríny nachádzajúcej sa v budove starej školy v Nosiciach.

Odôvodnenie: Z ríne zateká na chodník , čím vzniká nebezpečenstvo úrazu najmä v zimnom období.

 • Sfunkčniť odpadový drez v budove starej školy v Nosiciach.

Odôvodnenie: Kuchynský drez sa pri rôznych akciách používa, avšak hrozí zatečenie podlahy

 • Vypracovať CP na rekonštrukciu kúrenia v budove starej školy.

Odôvodnenie: Náklady na elektrické kúrenie starých vykurovacích telies neustále stúpajú, čo dokazuje aj správa  hlavného kontrolóra mesta Púchov.

 • Oprava oplotenia  na cintoríne v Nosiciach.

Odôvodnenie: Oplotenie susedí s pozemkom p. Martina Smatanu. Na oplotení sú skorodované stĺpiky a pletivo. Ohrozujú občanov a pozemky priľahlé k cintorínu, ale aj spomínanému majiteľovi.

 • Oprava  striešky na Dome Smútku v Nosiciach.

Odôvodnenie: Na strieške malého rozmeru  je opadaná farba, čo ohrozuje vznik korózie a nepekného estetického vzhľadu.

 • Žiadosť o vytvorenie štúdie na jednoduché prekrytie priestranstva pred Domom Smútku v Nosiciach.

Odôvodnenie: Dom Smútku je malá budova o rozmere 45 m². Podľa úsudku viacerých občanov je pri smútočných  obradoch kapacitne nedostačujúca. OV v Nosiciach a FÚ v Horných Kočkovciach  mal aj v minulosti vypracovanú PD na zásadnú rekonštrukciu tohto objektu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na takúto rekonštrukciu žiadame vypracovať štúdiu na jednoduché prekrytie priestranstva pred Domom Smútku, ktoré by zabezpečilo pre občanov v prípade nepriazne počasia zostať pod prístreškom .

K bodu 4

Členovia VMČ č. 8 boli oboznámení s dodatkom č. 1 „Zásady činnosti výborov v mestských častiach Púchova“.

K bodu 5

VMČ č. 8 bude iniciovať návrh na doplnenie (zmenu) VZN 3/2016 o komunálnom odpade: napr. systém viacerých návrhov triedenia a separácie odpadu, jeho zberu, učiť ľudí ako a prečo separovať, dostať to do širšieho povedomia, iniciovať stretnutie cez p. Hantákovú, stretnutie klubu Integrita, … problematika bude podrobnejšie občanom vysvetlená na verejnom stretnutí s občanmi v 1.štvrťroku 2020.

K bodu 6

V miestnej časti Nosice zorganizujú členovia VMČ spolu s rodičmi kultúrno-spoločenský program ku sviatku Mikuláša (DSS, MŠ). V tejto súvislosti bolo zakúpené nové oblečenie (Mikuláš, čert). Mikulášska zábava bude odobrená kňazom.

K bodu 7 a 8

Zástupkyňa MŠ v Nosiciach p. Koyšová – požaduje dovoz hliny do areálu škôlky za účelom vybudovania mini kopčeka pre sánkovanie sa detí v zimnom období

 • požaduje opravu určitej časti oplotenie areálu MŠ, ktorý je už v nevyhovujúcom stave
 • na základe „šumov“ upozornila na nevhodnosť smerovania komunikácie smerom na P. Bystricu cez Milochov popri MŠ. Hrozí veľké riziko bezpečností detí v blízkosti tejto trasy cestnej komunikácie.

Filo – zriadiť vianočné osvetlenie námestíčka N. Nosice – na stávajúcom strome

 • požadujeme, aby aj na ul. Novonosická a v Nosiciach boli realizované aspoň 3 vianočné osvetlenia na pouličných lampách, podobne ako v centre Púchova
 • výmena (príp. renovácia) autobusových zastávok na ul. Novonosická, chýbajú bočné steny, hrdzavé, celkový stav nevyhovujúci.
 • pravidelne raz za rok realizovať čistenie rigolov na ul. Novonosická, Záskalie
 • odstrániť orez stromov v Záskalí pod vysokým napätím, ktoré vykonali pracovníci energetických závodov (pod autoservisom M&R a spol. UNIKOL) – riešiť v kompetencii mesta Púchov a SSE

Ganát – požaduje v lokalite Záskalie umiestniť dopravné značenie „Pozor deti“, „zver“

Prekop – navrhol, aby na rozhraní ulíc Novonosická a Záskalie bola trvalo zriadená informačná tabuľa (napr. pre parte, zápisy z VMČ, rôzne info a pod.)

 • opätovne žiadal poslancov (Filo, Špaček) o iniciovanie rozšírenia prístupovej komunikácie na cintorín v H. Kočkovciach na mestskom zastupiteľstve.

Sojčáková – realizovať nový náter oceľových zvodidiel na otočke autobusu v N. Nosiciach

Predseda Roman Špaček poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapisovateľ:    Marián Prekop

Overovateľ:    Emil Filo

Predseda:       Roman Špaček

Príloha 1: Prezenčná listina VMČ č. 8 (OV č. 8)

Príloha 2: Žiadosť  o vybudovanie  stojiska  na vyznačenom mieste.

Príloha 3: Žiadosť o opravu skorodovanej ríny

Príloha 4: Žiadosť o sfunkčnenie odpadového drezu v budove starej školy

Príloha 5: Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu kúrenia v budove starej školy

Príloha 6: Žiadosť o opravu oplotenia na cintoríne v Nosiciach

Príloha 7: Žiadosť o opravu striešky na Dome Smútku v Nosiciach

Príloha 8: Žiadosť o vytvorenie štúdie na jednoduché prekrytie priestranstva pred Domom Smútku v Nosiciach

Príloha 9: Žiadosť o stretnutie s občanmi dotknutými výstavbou modernizácie železníc SR

Príloha 10: Zápisnica z verejnej schôdze zo dňa 16.7.2019 (futbalové ihrisko v katastri Nosice)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.