zápisnica 17.5. upravená

Zápis č. 2 z výborovej schôdze OV č. 8  

Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 17.5.2019

Miesto: SISI Gardens č.d. 307 o 14.30h

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková, Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Plnenie stanovených úloh prijatých zo dňa 11.3.2019

a/ kontrola plánu činnosti

b/ investičných zámerov

c/ odpovedí na žiadosti

 • Žiadosti
 • Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade
 • Program k MDD
 • Rôzne  
 • Diskusia

Kontrola úloh Ad 1):

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo) – splnené  schválená PD 4 500 E
 2. Do plánu investícii mesta presadiť a, rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach

                                                       b, opravu miestnej komunikácie

                                                          (zodp. Špaček, Filo) –nesplnené

Rekonštrukcia  miestnej komunikácie v cene 25000 €/čiastkový zostatok z r.2018/

Oprava oplotenia v MŠ Nosice  15 000 E/ čiastka získaná z opravy  komunikácie/

 • Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8 v informačných vitrínach (zodp. Špaček,Filo) – splnené
 • Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo) – v riešení
 • Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo) – v riešení
 • Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo) – v riešení
 • Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom – splnené;

Ing Lukáč poskytne oprávneným žiadateľom „čipový kľúč,“ na otvorenie a uzavretie závory.

 • Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach /zodp. Špaček– v riešení/
 • Oprava obecného rozhlasu /zodp. .Špaček – v riešení/
 • Jarná očista okolia  /zodp. Špaček, Filo/ splnené
 • Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop) – úloha trvá, monitorovať priebežne

Ad 2) Žiadosti:

 1. Žiadosť o technické opravy  v budove starej školy v Nosiciach /zodp. Špaček/ / na vedomie odd. právno-organizačné,  správa Púchovská kultúra/
 • Žiadosť o kúpu pozemku p.č. 383/1 na LV 3321 a jeho zaradenie do investičných zámerov za účelom rozšírenia cintorína /zodp. Špaček/ na vedomie /odd.prvno –organizačné, odd.  ekonomické/
  • Žiadosť o zriadenie malorozmerného športoviska v MČ Nosice zodp. Špaček// na vedomie odd. školstva, komisia športu/

Ad 3) Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade:

Návrh  doplnenie VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom vychádza zo snahy poslancov miestnej časti aktívnym spôsobom prispieť  k zvýšeniu separácie odpadu. V návrhu  sú odôvodnené zámery .

Na vedomie  k prerokovaniu  komisie VŽP. / zodp. Špaček/

Ad 4) Program k MDD:

 • Členovia OV č. 8 za miestnu časť Nosice v kalendárnom roku 2019 neuskutočnia  športovo-kultúrny program pri príležitosti MDD

Ad 5) Rôzne:

 • p. Janto navrhol zriadenie detského (multifunkčného) ihriska;
 • doplniť v exteriéri školy detské prvky pre využitie vonkajších plôch (hojdačky, lavičky, pieskovisko, ..)
 • p. Trník na podnety od miestnych občanov navrhol presunutie autobusovej zastávky cca o 150m (od kríža)
 • p. Filo – u autobusovej zastávky „Pizzeria“ doplniť bočné steny (ochrana pred vetrom a dažďom)

– prečistiť kanál po pravej strane ulice Novonosická

– v rámci rekonštrukcie a prestavby železničnej trate opraviť a vyasfaltovať bočný chodník nad    železničným mostom smerujúci na Nové Nosice

– poukázal na havarijný stav oplotenia cintorína v Horných Kočkovciach

– prečistiť rigol povedľa prístupovej cesty na Vŕšok k cintorínu

Ad 6) Diskusia:

 • p. Janto – pripomenul problém optimalizácie digitálnej a optickej siete v miestnej časti Nosice a neúspešné jednania so spol. T-Com a O2
 • p. Michalcová vzniesla otázku, kedy budú distribuované k užívateľom kompostéry z MsÚ

Prijaté úlohy:

 • OV č. 8 žiada Mestskú políciu o častejšiu kontrolu priestoru na Kňažskej za viaduktom, kde neprispôsobiví občania svojim konaním znečisťujú životné prostredie vypaľovaním elektrických káblov. 
  • OV požaduje, aby pri schvaľovaní územného plánu lokalít Nosice, Nové Nosice a Záskalie boli prítomní obaja poslanci za miestnu časť Púchova (Špaček, Filo) vrátane pozvaných odborníkov z uvedených lokalít.

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 17.5.2019                                                                 schválil: Mgr. Roman Špaček.  

                                                                                                          predseda OV. č. 8     

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

čli

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.