ROK 2019

Poslanci v.o.č.8 sa v mesiaci február stretli s verejnosťou vo svojom obvode hneď dvakrát. Začali 8.2. v piatok v budove starej školy v Nosiciach. Schôdzu viedol Mgr. Roman Špaček, ktorý okrem prítomných z radov občanov privítal aj primátorku mesta Judr. Katarínu Henekovú a Mgr. Martinu Knižatovú za oddelenie výstavby a životného prostredia.

Občania sa oboznámili s pripravovanými zmenami  v zákone o odpadoch, dodaniu komposterov a správnemu nakladaniu s kompostovaným odpadom, ako aj s návrhmi poslancov na  zvýšenie separácie v miestnej časti.

Po krátkej prezentácií programu poslancov v ktorej sa poslanec miestnej časti zameral na  priority najbližších dní ako orez stromov zasahujúcich do verejného osvetlenia, očista kanála pod traťou ako prevencia pred prívalovými dažďami  a zabezpečenie kompostérov a separačných nádob, nasledovala diskusia .

Občania sa vyjadrovali k stavu ciest, zimnej a letnej údržbe ciest, koseniu trávnatých porastov pri cestách, údržbe cintorína,vývozu odpadu do poľa predovšetkým plastov ,zastrešeniu pódia v hasičskej zbrojnici,ale ich zaujímalo aj budúce vlastníctvo novovybudovaného futbalového ihriska.Občania prichádzali aj  s niektorými podnetnými návrhmi s ktorými sa budú poslanci zaoberať na najbižšom výbore miestnej časti.

Na záver poslanec vyzval  občanov k aktívnej účasti vo veciach verejných  a odovzdaním malej pozornosti poďakoval hosťom za účasť.

 Ďaľšie stretnutie s občanmi sa uskutočnilo 15.2.2019 v Pizzérii na Nových Nosiciach. Schôdzu otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Emil Filo. Privítal hostí, primátorku mesta JUDr. Katarínu Henekovú, vedúcu oddelenia dopravy a služieb Ing. Mgr. Alenu Vavrovú, Phd., vedúceho oddelenia výstavby Ing. Miroslava Svoradu, riaditeľa technických služieb Ing. Miloša Svobodu a ostatných spoluobčanov.

Prítomní občania schválili program ustanovujúcej schôdze nasledovne:

 1. Privítanie primátorky mesta, hostí a prítomných členov Nových Nosíc, Záskalia a Vŕšku.
 2. Informácia o problémoch vo volebnom obvode č.8 Nové Nosice. Záskalie a Vŕšok
 3. Diskusia
 4. Voľba členov občianskeho výboru
 5. Záver

Ad 1)

Primátorka p. Heneková poďakovala za pozvanie a vyslovila presvedčenie, že problematika uvedených časti mesta bude plodná, dozvie sa čo trápi obyvateľov týchto častí mesta. Spoločne s poslancami, v komisiách a pracovníkmi MsÚ budú hľadať riešenie na zlepšenie života a životného prostredia v týchto lokalitách mesta.

Ad 2)

Pán E. Filo prezentoval problémy, ktoré ho najviac zaujali pred voľbami do mestského zastupiteľstva, pri rôznych stretnutiach s občanmi ako návod do diskusie:

– veľmi zlý stav Novonosickej ulice v celej dĺžke jej úseku

– výtlky a diery, prepadnuté kanalizačné vpusty

– prepadnuté napojenia plynových prípojok

– chýbajúci chodník po celej komunikácii

– nečistý hlavný kanál pri opornom múre (pod bývalým Zväzarmom)

– dobudovanie bezpečného zábradlia-zvodidla na hlavnú ulicu Trenčianska

– vysoká rýchlosť vodičov áut aj napriek dopr. značke „30“, nedostatočné značenie obmedzujúce rýchlosť

– príjazd k cintorínu v H.Kočkovciach, nevyhovujúci stav parkoviska, rozbitý a vymletý betón

– dobudovanie kolumbária na cintoríne v H.Kočkovciach

Ad 3)

Diskusia bola veľmi bohatá a plodná, spoluobčania poukazovali na nedostatky, ktoré ich najviac trápia.  Spomeniem aspoň niektorých.

Vladimír Taraba – navrhol, aby celá ulica Novonosická mala obmedzenú rýchlosť na „30“ km, ulica Záskalie je veľmi zaťažená ťažkými nákl. autami z dôvodu ťažby dreva (jednanie s urbariátom), vyčistiť kanál po celej dĺžke ul. Novonosická, na Sadovej ulici medzi RD č. 642, 644 a 646 vybudovať vpusť na odvod dažďovej vody.

Karol Moško – zdôraznil problematiku dodržiavania vodičmi áut „30“ km rýchlosť v úseku jeho RD ako aj blízkych  susedov (poukázal na bezpečnosť spoluobčanov, výjazdy áut z RD)

Peter Moško – upozornil na chýbajúci chodník na ul. Novonosickej, osadenie spomaľovačov (retardérov) pre nezodpovedných vodičov po celej ulici, navrhol vyhliadnuť a zriadiť pre starších ľudí priestor, klubovňu, kde by sa mohli pravidelne stretávať.

Jozef Lutišan – upozornil na dlhodobú nečistenú kanalizáciu v blízkosti obydlia jeho RD, nedokončená kanalizácia z bývalého Slovšportu ako aj na prevedenie pozemku futbalového ihriska aj s novou budovou Starých Nosiciach na futbalový klub v Starých Nosiciach.

Jana Solíková (RD č. 555) – v hornom úseku ul. Novonosická (až za poslednou zastávkou autobusu, otočňou) a blízkych RD im po dažďoch steká voda až po dvere rodinných domov, nutná realizácia vybudovania zberných žľabov dažďovej vody, vybudovania chodníkov aj z dôvodu pokračujúcej výstavby RD smerom na Nosice, vybudovanie infraštruktúry v súlade intravilánu budovania nových RD.

Ján Moško – veľmi rozumne, popri všetkých požiadavkách, kritikách  a sťažnostiach navrhol určiť priority pre budúce investície a realizácie v tejto časti mesta (Nové Nosice, Záskalie, Vŕšok)

Rostislav Talaš – do starej nefungujúcej žumpy oproti predajni CBA sú neustále vypúšťané splašky, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach, problémy pri stekaní až pod koľajnice železníc. Rigol pred koľajami je v havarijnom stave, neplní svoju funkciu a časom môže dôjsť k zosuvu pôdy (parcely č. 1030 a 1031).  

Miro Faktor – zdôraznil, že pre riešenie mnohých požiadaviek a úloh chýba zo strany vedenia mesta jasná a presne definovaná koncepcia zahŕňajúca budovanie a plánovanie pravidelných investícií do príslušnej časti mesta v komplexnom riešení, servis a údržba

Z ostatných požiadaviek občanov (bez ich menovania) zazneli aj tieto problémy a otázky na schôdzi:

 • vybudovanie rozhlasu v tejto mestskej časti resp. jeho rekonštrukciu
 • položiť optický kábel pre zlepšenie príjmu internetu (k obom požiadavkám priamo a vecne odpovedal poslanec Mgr. Roman Špaček, projektové dokumentácie sú vyhotovené)
 • Z TSMP nie je pravidelne zabezpečované kosenie trávy a jej likvidácia (odvoz) z rigolov pozdĺž ul. Novonosickej

Záverom diskusie sa prítomní občania zjednotili v názoroch a prioritou na najbližšie roky v lokalite Nových Nosíc bude po zadaní projektovej dokumentácie kompletná rekonštrukcia ul. Novonosická vrátane novej výstavby v zadnej časti celej Novonosickej ul. s dobudovaním kanalizácie, vylepšenia plynových prípojok, vybudovaním chodníkov v celej dĺžke komunikácie a nového dopravného značenia po celej trase. Nezabudnúť ani na dostatočný zber dažďovej vody. Ostatné nedostatky a problémy sa budú riešiť priebežne. V diskusii odznela aj nutnosť zvýšenej separácie komunálneho odpadu (druhotné suroviny) a optimalizácii vývozu komunálneho odpadu.

Po vzájomne otvorenej diskusii občania dospeli k názoru, že v dnešnej modernej dobe viac uprednostňujeme zavedenie Free WIFI pripojenia v celej mestskej časti Nové Nosice zo strany mesta Púchov.

Veríme, že plodná diskusia našich spoluobčanov bude pozitívne prijatá vedúcimi pracovníkmi mesta a mestskej spoločnosti a aj drobná kritika posunie veci dopredu a spoločnými silami zveľadíme a dáme do poriadku aj prímestskú časť Nové Nosice.

Na konci diskusie primátorka p. Heneková prisľúbila riešenie nastolených problémov v rámci mesta a jednotlivých komisií tak, aby občania tejto lokality boli spokojní.

Ad 4)

Ďalším bodom programu bola voľba členov Občianskeho výboru volebného obvodu č. 8.

Za členov boli zvolení nasledovní spoluobčania :

Ing. Emil Filo, Mgr. Roman Špaček, Ing. Vladimír Taraba,PhD; Milan Trník, Milan Janto,

Ing. Marta Gašpárková, Ing. Miroslava Michalcová, Ing. Marian Prekop, Miroslav Ganát.

Ad 5)

Na záver poslanec p. Filo poďakoval prítomným za plodnú diskusiu, návrhy na riešenie nedostatkov a problémov a tiež aj za účasť na schôdzi. 

Prijaté úlohy a návrhy k riešeniu v komisiách, v odborných útvaroch mestskej samosprávy ako aj na mestskom zastupiteľstve:

 1. Riešiť komplexnú rekonštrukciu a pokračujúcu výstavbu ul. Novonosická
 2. Dočasne (do začatia rekonštrukcie a pokračovanie výstavby) riešiť chýbajúce dopravné značenie výjazd z ulíc Záhradná – obidva, od pizzérie a od RD Vlado Moško, značka „Daj prednosť v jazde“ a na Novonosickej ul. Značka „Hlavná cesta“
 3. Zavedenie Free Wifi pripojenia na internet v celej mestskej časti nové Nosice zo strany mesta Púchov (nezabudnúť ani na Záskalie a Vŕšok)
 4. Riešiť problematiku havarijného stavu starej nefungujúcej žumpy a nezákonného vypúšťania splaškov
 5. V pravidelnejších intervaloch čistiť a spriechodniť rigoly a kanalizačné odvody dažďovej vody
 6. Vyhliadnuť a zriadiť pre starších občanov priestor, klubovňu, kde by sa mohli stretávať pri rôznych príležitostiach
 7. Dobudovať bezpečné zábradlie-zvodidlá pri výjazde na ulicu Trenčianska
 8. Osadenie zvodidiel v nebezpečnej pravotočivej zákrute na zač. ulice Novonosická, v blízkosti RD č. 495
 9. Oprava komunikácie k cintorínu v H. Kočkovciach (od úpätia ulice Novonosická až po parkovisko cintorína)
 10. Rozšírenie stúpajúcej časti komunikácie k cintorínu aj s novým chodníkom (od úpätia ulice Záskalie až po parkovisko) asi 50 m. Cesta nie je v šírke pre bezpečnú obojsmernú prevádzku
 11. Zmena dopravného značenia časti komunikácie od úpätia ulice Záskalie smerom k cintorínu (stúpanie ulice Kvetinová k odbočke na parkovisko cintorína)
 12. vybudovanie kolumbária na mestskom cintoríne v H.Kočkovciach
 13. Vyasfaltovať betónovú plochu pred domom smútku v H. Kočkovciach (rozbitý a vymletý betón)
 14. Osadenie zvodidiel na ľavom brehu Záskalského potoka v dĺžke asi 20-25m v blízkosti stretu ulíc Záskalie-Novonosická
 15. Dobudovanie dažďovej kanalizácie na konci ul. Novonosická
 16. Zabezpečiť v spolupráci s PTSMP, ŽSR ,SSC , SSE orez drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia./ marec ,apríl/
 17. V spolupráci so ŽSR a občanmi žijúcimi pod  železničnou traťou, zabezpečiť očistu a spriechodnenie kanálu ,ako prevenciu pred prívalovými dažďami./ marec,apríl ,máj/
 18. Pripraviť podklady na zmenu VZN o vývoze odpadu v častiach Nosice,Nové Nosice Záskalie /marec apríl/
 19. Vytvoriť priestory pre uloženie doplnenia separačných nádob /apríl,máj/
 20. Zabezpečiť dostatočnú informovanosť verejnosti o používaní kompostérov  a separovaní odpadu /apríl, máj/
 21. Zabezpečiť fotodokumentáciu vpadnutých kanalizačných vpustí Nové Nosice,Nosice/20.2 splnené/
 22. Podať stanovisko OV k požiadavke firmy Trník /marec/
 23. Zistiť stav vlastníctva  novovybudovaného ihriska a šatní v Nosiciach/marec/

Zapísal. Marián Prekop                                                         schválil: Emil Filo

Púchov 15.2.2019                                                                

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8

Zápis z výborovej schôdze č. 1 

OV č. 8  Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 11.3.2019

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková

Ospravedlnení: Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Privítanie, vzájomné zoznámenie členov
 2. Oboznámenie so štatútom a zásadami činnosti vo výboroch miestnych častí
 3. Voľba predsedu, podpredsedu, zapisovateľa
 4. Plán činnosti OV na rok 2019
 5. Priority investičných  zámerov 
 6. Žiadosť firmy Trník
 7. Rôzne, diskusia

Ad 1) Po privítaní sa každý z prítomných členov v krátkosti predstavil.

Ad 2) Členovia boli oboznámení so štatútom OV, zmenami a odmeňovaním.

Ad 3)   predseda: Roman Špaček, poslanec mestského zastupiteľstva

            podpredseda: Emil Filo, poslanec mestského zastupiteľstva

            zapisovateľ: Marián Prekop

Ad 4) Pre rok 2019 bol schválený nasledovný plán činnosti:

         január – zimné športové hry pre deti, uskutočnené 20.1.

zasadnutia výboru , športové aktivity, kultúrno-spoločenské

         február –  verejné stretnutie s občanmi  Nosice, Nové Nosice, Záskalie

                        uskutočnené 8.2. a 15.2.; vypracovaná zápisnica, stručné info v Púchovských novinách

         marec  – 1. zasadnutie OV (uskutočnené 11.3.), vypracovanie plánu činnosti 

         apríl príprava  odpadového hospodárstva v Nosiciach  /jarná  očista okolia 13.4./

            p. Špaček –  poverený k stretnutiu s  p. Svoboda , p. Halas PTSMP

            p. Špaček, p. Filo  vytýčiť miesta k uloženiu doplňujúcich separačných nádob

            p. Špaček –vypracovať  návrh dvojtýždňového cyklu vývozu odpadu  k 1.7. 2019

p. Špaček, p. Filo, p. Michalcová  zabezpečiť oslovenie občanov a žiakov k jarnej očiste okolia  p. Taraba – osloviť p. Čibenku s materiálnou pomocou pri očiste ľavej strany Váhu

            p. Špaček – oslovenie Urbárskeho spoločenstva k očiste kanála pod železničnou traťou

        máj – kaplnka Jana Nepomuckého – Cérov, predbežne 16.5.                            

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť prístrešok pred kaplnkou, občerstvenie

         jún – 2. zasadnutie OV

                  MDD: program k MDD sa prerokuje na  zasadnutí členov OV 

                  p. Špaček, p. Janto – zabezpečiť miesto a vecné ceny  k súťažiam

         september – príprava programu hodových slávností 14.9.-15.9

         október – stolnotenisový turnaj  /šachový turnaj/ Nosice-Nové Nosice-Záskalie (20.10.) 

         november – Katarínska zábava  24.11.

         december – 3. zasadnutie OV, vyhodnotenie činnosti 

                              Mikuláš deťom

Ad 5) Priority investičných zámerov

 1. za miestnu časť Nosice:
 2. rekonštrukcia (zväčšenie Domu smútku)
 3. oprava cestnej komunikácie

oba projekty už majú vypracovanú PD (projektovú dokumentáciu)

 • v požiadavke je aj rekonštrukcia SŠ (starej školy)
 • prekrytie pódia v hasičskej zbrojnici
 • pre Nové Nosice
 • kompletná rekonštrukcia ul. Novonosická vrátane novej výstavby v zadnej časti celej Novonosickej ul. s dobudovaním kanalizácie, vylepšenia plynových prípojok, vybudovaním chodníkov v celej dĺžke komunikácie s dostatočným zberom dažďovej vody a nového dopravného značenia po celej trase.
 • Zavedenie optického signálu
 • Free wifi pripojenie

Ad 6) pán Trník (firma) požiadal o úpravu terénu v tesnej blízkosti budovy jeho firmy. Stanovisko OV  je súhlasné za predpokladu, že bude zabezpečená kvalita prevedenia úpravy na základe súhlasu stavebného oddelenia a pod  jeho dohľadom. Stanovisko sa doručuje na vedomie MsÚ, oddeleniu výstavby a životného prostredia, firme Trník.

Ad 7) p. Špaček informoval o ďalších plánovaných aktivitách v Nosiciach:

 • zriadená webová stránka obce Nosice, www.obecNosice.sk
 • stretnutie podnájomníkov budovy  školy  na MsÚ  údržba areálu školy
 • výmena vykurovacieho telesa v miestnosti – posilovňa /p. Kočnár/
 • oprava obecného rozhlasu /Barančík, Holáková/
 • určenie plošín (ostrovčekov) na doplnenie separačných nádob
 • návrh úpravy vývozu komunálneho odpadu
 • p. Filo navrhol zriadiť malé mini námestíčko pri CBA a Pizzerii Nové Nosice
 • v tejto súvislosti vyčistiť a zveľadiť plochu pred CBA a pizzeriou
 • navrhol aj názov námestíčka „Nosický srnček“; vo vlastnej réžii zabezpečí osadenie základného kameňa, na ktorom bude drôtená napodobenina srnčeka, príprava priestoru a jeho vyčistenie
 • p. Taraba navrhol zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej pomoci pre nich
 • navrhol vyčleniť 7-14 dňovú aktivitu pre zber nepotrebných vecí, ktoré občania umiestnia pred RD
 • informoval o jednaní s predsedom urbariátu p. Moškom o preťažovaní cestnej komunikácie v Záskalí; po dohode s dopravným úsekom MsÚ budú na komunikácií osadené dopr.značky so zákazom vjazdu vozidlám nad 7,5 tony

Prijaté úlohy:

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo)
 2. Do plánu investícii mesta presadiť aj rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach a opravu miestnej komunikácie (zodp. Špaček, Filo)
 3. Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8  v informačných vitrínach (zodp. Špaček)
 4. Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo)
 5. Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo)
 6. Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo)
 7. Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom.
 8. Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček do 13.3.).
 9. Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop).

Prílohy:

 1. Žiadosť o rekonštrukciu meliorácie (odpoveď ŽSR) zo dňa 25.10. 2000
 2. Žiadosť o rekonštrukciu meliorácie k.ú. Horné Kočkovce (odpoveď p. Talaša zo dňa 11.5.2001 na skutkový stav po oprave na jar 2001)
 3. Žiadosť o rekonštrukciu meliorácie k.ú. Horné Kočkovce – oznámenie o odstúpení žiadosti k vybaveniu (odpoveď OÚ v Púchove, odbor životného prostredia zo dňa 31.10.2000).

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 11.3.2019                                                                 schvaľuje: Mgr. Roman Špaček. 

                                                                                                          predseda OV. č. 8    

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8 ed0 Gri

Zápis č. 2 z výborovej schôdze OV č. 8  

Nosice, Nové Nosice, Záskalie zo dňa 17.5.2019

Miesto: SISI Gardens č.d. 307 o 14.30h

Prítomní:

Špaček, Filo, Taraba, Prekop, Michalcová, Gašpárková, Ganát, Janto, Trník

Stretnutie otvoril a viedol poslanec mestského zastupiteľstva p. Špaček.

Program:

 1. Plnenie stanovených úloh prijatých zo dňa 11.3.2019

a/ kontrola plánu činnosti

b/ investičných zámerov

c/ odpovedí na žiadosti

 • Žiadosti
 • Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade
 • Program k MDD
 • Rôzne  
 • Diskusia

Kontrola úloh Ad 1):

 1. Požiadať komisiu výstavby a dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie ul. Novonosická (zodp. Filo) – splnené
 2. Do plánu investícii mesta presadiť aj rekonštrukciu Domu smútku v Nosiciach a opravu miestnej komunikácie (zodp. Špaček, Filo) – pre rok 2019 nie; len čiastočná vysprávka miestnej komunikácie v cene cca 4500 €
 3. Vypracovať a zverejniť plán činnosti OV č. 8 v informačných vitrínach (zodp. Špaček) – splnené
 4. Požiadať komisiu dopravy MsÚ o doplnenie dopravných značiek na ulici Novonosická, náter stĺpov terajších značiek (zodp. Filo) – v riešení
 5. Požiadať v spolupráci s komisiou dopravy o odstránenie starých hrdzavých a nefunkčných  rozhlasových stĺpov na ulici Novonosická (zodp. Filo) – v riešení
 6. Požiadať a riešiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht pri potravinách CBA a Pizzerií (zodp. Filo) – v riešení
 7. Schôdza ukladá p. Tarabovi jednať s Ing. Miroslavom Lukáčom vo veci problematiky uzávierky prístupovej cesty cestnou závorou pod jeho pozemkom – splnené; Ing Lukáč poskytne oprávneným žiadateľom „čipový kľúč, tzv pípatko“ na otvorenie a uzavretie závory.
 8. Poslať žiadosť na komisiu výstavby a životného prostredia k orezu drevín zasahujúcich do verejného osvetlenia a vysokého napätia v Nosiciach (zodp. Špaček do 13.3.) – splnené
 9. Zmonitorovať sociálne slabších občanov a neprispôsobivých v Nosiciach, N.Nosiciach, Záskalí a informovať príslušnú komisiu na MsÚ Púchov za účelom registrácie a prípadnej sociálnej pomoci pre nich (zodp. Špaček, Gašpárková, Filo, Prekop) – úloha trvá, monitorovať priebežne

Ad 2) Žiadosti:

Ad 3) Návrh doplnenia VZN 3/2016 o komunálnom odpade:

Ad 4) Program k MDD:

 • Členovia OV č. 8 za miestnu časť Nosice opätovne usporiadajú pri príležitosti MDD športovo-kultúrny program pre deti

Ad 5) Rôzne:

 • p. Janto navrhol zriadenie detského (multifunkčného) ihriska; doplniť v exteriéri školy detské prvky pre využitie vonkajších plôch (hojdačky, lavičky, pieskovisko, .. malé športoviská a cvičiska)
 • p. Špaček opätovne navrhuje vnútornú úpravu starej školy a efektívne sfunkčnenie jej jednotlivých častí pre verejné využitie
 • p Špaček navrhol uzavrieť s mestom Púchov zmluvu o budúcej zmluve za účelom rozšírenia cintorína v Nosiciach
 • p. Trník na podnety od miestnych občanov navrhol presunutie autobusovej zastávky cca o 150m (od kríža)
 • p. Filo – u autobusovej zastávky „Pizzeria“ doplniť bočné steny (ochrana pred vetrom a dažďom)

– prečistiť kanál po pravej strane ulice Novonosická

– v rámci rekonštrukcie a prestavby železničnej trate opraviť a vyasfaltovať bočný chodník nad    železničným mostom smerujúci na Nové Nosice

– poukázal na havarijný stav oplotenia cintorína v Horných Kočkovciach

– prečistiť rigol povedľa prístupovej cesty na Vŕšok k cintorínu

Ad 6) Diskusia:

 • p. Janto – pripomenul problém optimalizácie digitálnej a optickej siete v miestnej časti Nosice a neúspešné jednania so spol. T-Com a O2
 • p. Michalcová vzniesla otázku, kedy budú distribuované k užívateľom kompostéry z MsÚ

Prijaté úlohy:

 1. OV č. 8 žiada Mestskú políciu o častejšiu kontrolu priestoru na Kňažskej za viaduktom, kde neprispôsobiví občania svojim konaním znečisťujú životné prostredie vypaľovaním elektrických káblov. 
  1. OV požaduje, aby pri schvaľovaní územného plánu lokalít Nosice, Nové Nosice a Záskalie boli prítomní obaja poslanci za miestnu časť Púchova (Špaček, Filo) vrátane pozvaných odborníkov z uvedených lokalít.

Zapísal: Marián Prekop

Púchov 17.5.2019                                                                 schválil: Mgr. Roman Špaček.  

                                                                                                          predseda OV. č. 8     

Co:      p. Heneková – primátorka mesta Púchov

členovia OV č. 8 7 Colorfu0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.