Zápisnica č.3 /2018

Zápisnica č.3 / 2018

Dátum : 28.5.2018
Miesto : budova starej školy v Nosiciach
Prítomní : viď prezenčná listina

Program:
1. Informácie o schválených investíciach
2. Stanovisko OV k žiadosti p. Gašpárkovej
3. Stanovisko OV k žiadosti p. Gašpárka Ľ
4. Stanovisko OV k požiadavke p. Blaška /žiadosť 1/
5. Žiadosť o poskytnutie sadeníc k výsadbe živého plota /žiadosť 2/
6. Návrh riešenia kúpi pozemku k rozšíreniu cintorína /žiadosť 3/
7. Príprava aktivít k programu MDD /rozdelenie úloh/
8. Nový cestovný poriadok.
9. Rôzne /areál školy, /

1. N.Nosice- oprava ul.Novonosická ,oprava a rekonštrukcia ul. Astrová, PD na rekonštrukciu rozhlasu +Záskalie
Nosice – oprava a rekonštrukcia ul.Nosická , oprava fasády DS

2. P.Špaček informoval členov OV o žiadosti MsÚ Púchov reagovať na požiadavku p. Gašparkovej so záujmom odkúpenia pozemku vo vlastníctve mesta , na ktorom je v súčasnosti málo využívaná pozemná komunikácia. Zároveň informoval o stanovisku komisie výstavby a živ.prostredia.
OV Nosice si obhliadol určené miesto a navrhuje vyvolať stretnutie dotknutých osob za prítomnosti zástupcu MsÚ. Termín uskutočnenia stretnutia navrhuje na mesiac september. Do toho času zabezpečí oznámenie, miesto i čas dotknutých osôb.

3. OV vyjadruje súhlas s požiadavkou p. Ľ Gašpárka , ktorý má záujem rekonštruovať /vystavať nový plot/ v susedstve s areálom starej školy. OV víta takúto snahu občana a bude sa zasadzovať, aby náklady k tejto rekonštrukcií mu boli v plnej výške preplatené. P. Gašpárek bol informovaný , ako môže postupovať so žiadosťou .
4. OV Nosice podal žiadosť na ŽSR, k požiadavke občana p. Blašku orezať dreviny, ,ktoré ohrozujú komunikáciu i majetok ľudí.

5. OV Nosice podáva žiadosť / prloha 1/ o výsadbu živého plota v areáli starej školy. O požiadavke prebehla ústna informácia s p. Knižaťovou.

6. OV Nosice akceptuje stanovisko oddelenia výstavby a živ.prostr. v Púchove k návrhu riešenia kúpi pozemku za účelom rozšírenia cintorína a to zmenou územného plánu. OV Nosice podá žiadosť č.2 na doplnenie a zmenu územného plánu za účelom rozšírenia cintorína v Nosiciach. Zároveň urobí názorový prieskum medzi občanmi , ktorých by sa prípadná zmena územného plánu dotýkala.
7. MDD zabezpečiť :
a, odmeny a vecné ceny / medaile/ Špaček/, účastnícke diplomy /Janto/ ,drobné vecné ceny /Špaček/
b, občerstvenie/ Špaček/
c, hudba ,ozvučenie /Trník/
d, športové náradie a disciplíny/ Špaček/
e, administratívne práce /Dunková/
e, rozdelenie úloh pre členov OV /všetci členovia OV/

8. CP- pripomienky občanov
OV zaznamenáva pripomienky občanov k novému cestovnému poriadku . P. Špaček informoval o rozsiahlom procese jeho inovácie. OV navrhuje uskutočniť verejnú schôdzu , len k danej veci za účasti zástupcov predkladateľa nového CP. Termín jún

9. Rôzne
– Oprava verejného osvetlenia č.d-.142
– Odvoz zbytkového materiálu z areálu s. školy
– Požiadavka opravy poškodenej ríny na Dome Smútku
– Informácie o uskutočnených akciách – Deň matiek, modlitbový sprievod do Cerova

V Nosiciach 30.5. 2018
Vypracoval : Mgr. R. Špaček, predseda OV -Nosice

PRÍLOHY

Občiansky výbor Nosice

Mestský úrad Púchov
odd. životného prostredia
Štefánikova 821/21
Púchov
020 01

Vec : Žiadosť o výsadbu živého plota

Odd.výstavby a životného prostredia

OV Nosice na svojom zasadnutí dňa 28.5. 2018 navrhuje a žiada o výsadbu živého plota v areáli starej školy v Nosiciach. Miesto k výsadbe je označené vo fotoprílohe. Oplotenie zamedzí prístup techniky do areálu a zároveň skrášli prostredie. O údržbu plota sa chceme starať v spolupráci s PTSMP.

Za kladné vybavenie ďakujeme.

V Nosiciach 30.5.2018
Vypracoval : Mgr. R. Špaček

Občiansky výbor Nosice

Mestský úrad Púchov
odd. životného prostredia a výstavby
Štefánikova 821/21
Púchov
020 01

Vec : Žiadosť o zmenu územného plánu

Odd.výstavby a životného prostredia

OV Nosice sa na svojom zasadnutí dňa 28.5. 2018 rozhodol požiadať mesto Púchov o zmenu územného plánu v katastri miestnej časti Nosice, za účelom rozšírenia cintorína . Návrh rozšírenia cintorína prichádza do úvahy na parc. č. 383/1. Nedostatok hrobových miest je na území mesta všeobecne známy. Mesto Púchov je na danom cintoríne vlastníkom len 1/3 pozemku. OV Nosice vidí v možnosti rozšírenia cintorína vznik nových hrobových miest, ako aj modernizáciu miesta posledného odpočinku.

Za kladné vybavenie ďakujeme.

V Nosiciach 30.5.2018
Vypracoval : Mgr. R. Špaček

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.