zápisnica 7

OBČIANSKY VÝBOR NOSICE
Zápisnica 7
Dátum : 4.11. 2015
Miesto: budova starej školy v Nosiciach
Prítomní : Miroslav Rosina , Milan Janto, Milan Tománek, Helena Dunková, Ing.Marta Gašpárková, Jaroslava Slováková, Miroslav Komák Mgr. Roman Špaček
Neprítomní. Ing. Stanislav Taraba

Program schôdze:
1. Požiadavky na budúcoročný rozpočet MsZ 10.12
2. Priebeh a ukončenie kanalizácie
3. Požiadavky OV na ŽSR
4. Mikulášsky program pre deti , Silvester 2015,
5. Rôzne ,diskusia

Schôdzu viedol Mgr. Roman Špaček ,predseda OV. V úvode privítal všetkých prítomných .
1: Preopakoval osem požiadaviek , ktoré boli zakomponované do prehľadu požiadaviek . Z nich boli

splnené :

požiadavka 55 – doplnenie zrkadla do podjazdu – zrealizované (október)
57 – doplnenie osvetlenia na vlakovej stanici ( október)
iné splnené požiadavky
– zabezpečenie ozvučovacej techniky do Domu Smútku v SN (október)
– drobné asfaltové úpravy na miestnej komunikácií v NN a SN (august- september)
– realizácia a osadenie (2) informačných tabúľ NN, SN ( júl )
Aj keď z požiadaviek bola splnená len malá čiastka, za menšie cenové náklady ,chceme poďakovať všetkým ,ktorí pomohli k ich zrealizovaniu.

nesplnené
50- zábradlie k chodníku od ŽSR smerom na NN – realizácia v spolupráci so ŽSR nebola ukončená 51- prečistenie odvodňovacieho rigola pozdĺž cestnej komunikácie v NN ( iné možnosti riešenia požiadavky)
52 – projektová dokumentácia pre sfunkčnenie rozhlasu v NN
53 – rekonštrukcia interiéru – stará škola SN ( podrobne pozri žiadosť 11.5.2015)
54 – doplnenie parkoviska k starej škole SN ( podrobne pozri zápisnica 5 zo 4.5. 2015)
Požiadavky budú opätovne zahrnuté do rozpočtu na rok 2016

iné požiadavky na r.2016
– vypracovať projektovú dokumentáciu na zrenovovanie chodníka v NN
– zrealizovať renováciu chodníka dĺžka (cca 500m)
– vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka v SN
– realizácia vybudovania chodníka v SN ( dĺžka cca 2 km)
– doplniť smetný kôš pri detskom ihrisku v NN
– orez stromového porastu pri detskom ihrisku v NN
– orez stromového porastu na cintoríne pred budovou Domu Smútku SN
– vymaľovanie interiéru v Dome Smútku SN
– oprava pouličného svietidla na ulici Novonosická NN
– výmena zastávky v SN
2.Priebeh a ukončenie kanalizácie
Priebeh – neprofesionálny prístup , slabá kontrólna činnosť , zlá údržba po skončení práce na ulici ,ako aj na majetku ľudí, neohlásené použitie priestoru mesta, obce , iných osôb, , zlé značenie ciest dopravnými značkami, zlá koordinácia práce- rozbitie niekoľkých ulíc naraz. Niektorí ľudia sami požadovali o úpravu cestnej komunikácie.
Ukončenie
Termín ukončenia výstavby kanalizácie je stanovený na koniec roka 2015. V úprave je zahrnutá nielen pokládka a zásyp kanalizácie , ale aj asfaltová úprava. Ak by vznikla nespokojnosť občanov po odchode firmy , OV je rozhodnutý zvolať verejnú schôdzu za účasti predstaviteľov firmy ,ktorá realizovala výstavbu, ako aj predstaviteľov mesta .

3. Požiadavky na ŽSR
Posledné úpravy okolo železničnej trate sa uskutočnili pred 10-15 rokmi. Z toho dôvodu som kontaktoval p. Motyčku ku stretnutiu.
Závery :
1. Bude upravené zábradlie od cintorína smerom ku stanici.
2. Bude urobený výrez drevín okolo trate, pod traťou
3. Zabezpečí sa presná informácia o LV plochy v ľavej časti prístupu na stanicu – vzniká tam smetisko( Špaček, Motyčka)
4. Urobí sa očista rigola od nánosu blata za zábradlím pri ceste
5. Oreže sa stromový porast na betónovom násype pri trati
Konečný termín prác – jar 2016

4. Mikulášsky program pre deti.
Dňa 6. 12, v nedeľu OV pripraví posedenie Mikuláša s deťmi. Stretnutie sa zrealizuje v budove starej školy v Nosiciach. Členovia OV súhlasili s realizáciou tejto aktivity a pomôžu pri jej príprave a priebehu. Oznámenia o programe budú na výveske, na autobusovej zastávke ,v MŠ, n a webovej stránke obce.
Silvester 2015
A – Silvestrovské posedenie s hudbou ( za predpokladu , že sa podarí zabezpečiť živú hudbu) alebo
B – Silvestrovské posedenie bez hudby ( krátky prípitok členov OV s občanmi)

5. Rôzne : – Dotazník pre verejnosť PHSR – do 12.10.
– odsúhlasenie finančných príspevkov v r. 2015 – Záskalie ,
– Púchovský jarmok- účasť pri varení polievok, na Bojnickom zámku, slávnostná večera
– TJ Nosice
– ako ďalej s úmyslom výstavby kaplnky
– informácie o založení OZ OV Nosice
– myšlienka založenia detského hudobno- inštrumentálneho súboru
– príspevky na web stránku , do PúN a PúL
– odloženie sedacej súpravy
– požiadavky občanov ( kúpa mestského pozemku Tabela- Ondrička )
– firma Eurovia – úprava ihriska

Zápisnicu vypracoval : Mgr. Roman Špaček
Dátum : 7. 11. 2015

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.